Skip to content

Bill Gates và MOOC

Với việc phổ cập của Môn học trực tuyến mở cho quần chúng – Massive Open Online Courses (MOOC) nhiều đại học cộng đồng (đại học 2 năm) và các đại học nhỏ đang lo lắng rằng họ không thể cạnh tranh được với kiểu “trường trực tuyến” này mà có thể cho ghi danh cả triệu sinh viên không tính tiền gì. Tháng trước (Oct,1 2013)  Bill Gates, Chủ tịch Microsoft và người đồng chủ tịch Quĩ Bill & Melinda đã mời hơn 2000 người lãnh đạo đại học cộng đồng và các giáo sư đại học tới Seattle và thúc giục họ nhìn vào MOOC như cái gì đó có thể giúp cho họ cải tiến chất lượng giáo dục thay vì cái gì đó có thể cạnh tranh với họ.

Ông Gates thôi thúc họ xem xét MOOC như tài nguyên phụ thêm để giúp họ cải tiến việc dạy của họ trong việc tổ hợp các bài giảng MOOC vào đào tạo của họ để làm cho đại học hiệu quả hơn. Ông ấy nói: “Tôi muốn nói đây là thời kì thực nghiệm mới, nhưng chúng ta sẽ học được nhanh hơn nhiều nếu chúng ta tham gia cùng MOOC. Bằng việc dùng các bài giảng MOOC, các giáo sư sẽ có nhiều thời gian hơn để thảo luận về tài liệu với sinh viên, hiểu điều họ biết và không biết rõ, và có thời gian để giải thích cho họ thay vì bài giảng truyền thống nơi giáo viên nói và sinh viên chỉ nghe.”

Ông Gates nói thêm: “Chất lượng của các bài giảng MOOC là cực kì tốt, không hiệu năng cá nhân nào có thể lên tới mức đó. Với ai đó đã không kết thúc đại học, tôi đã học nhiều môn từ MOOC để cải tiến tri thức của tôi.”

Ông Gates thừa nhận rằng nhiều thầy trong khoa cảm thấy bị đe doạ rằng bài giảng của họ có thể bị “khoán ngoài” cho các giáo sư khác ở các đại học hàng đầu, nơi tạo ra nhiều nội dung MOOC. Ông ấy nói: “Tất nhiên vẫn còn nhiều tranh cãi rằng MOOC có thể tiếp quản bài giảng của bạn, nhưng khi bạn có nhiều bài giảng lớn, bạn sẽ có nhiều thời gian để cá nhân hoá việc dạy trong lớp bạn. Với nhiều bài giảng hơn có thể được xem trực tuyến tại nhà, sinh viên có thể dành ít thời gian ở trường, giải phóng khỏi không gian lớp học để phù hợp hơn cho sinh viên. Hệ thống máy tính có thể phát sinh ra số vô hạn các trang làm việc với các câu hỏi nhúng, cũng như với hướng dẫn mà các hướng dẫn viên có thể kiểm điểm lại để xác định sinh viên nào đang vật lộn với chúng. Trong bài giảng trực tuyến, các câu hỏi nảy ra cứ mỗi ba tới năm phút, giữ cho sinh viên tỉnh táo và đảm bảo họ sẵn sàng đi vào mục tiếp. Họ có thể làm việc theo nhịp của họ, hội tụ vào các chủ đề xác định thay vì phải đi theo bước khoá chặt qua trình tự sửa toán với những sinh viên có thể có rắc rối với các phần khác.”

Ông Gates xác nhận rằng nhiều dự án MOOC đã nhận được tài trợ tài chính từ Quĩ Gates, mà ông ấy đã rót hàng triệu đô la vào trong nỗ lực giáo dục mọi người muốn học.

 

—English version—

 

Bill Gates and MOOC

With the popularity of Massive Open Online Courses (MOOC) many community colleges (2 year college) and small universities are worrying that they cannot compete with this type of “on line schools” that can enroll millions of students but do not charge money. Last month (Oct,1 2013)  Bill Gates, the Microsoft Chairman and co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation invited over 2000 community college leaders and university professors to Seattle and urged them to look at MOOCs as something that could help them to improve the quality of education rather than something that may compete with them.

Mr. Gates urged them to consider MOOC as additional resources to help them to improve their teaching by incorporating MOOC lectures into their trainings to make colleges more efficient. He said: “”I would say this is a new period of experimentation, but we will learn much faster if we engage with MOOC. By using MOOC lectures, professors will have more time to discuss materials with students, understand what they know and do not know well, and have time to explain to them rather than the traditional lecture where professors talk and students just listen.”

Mr. Gates added: “The quality of MOOC lectures are extremely good, no individual performance is likely to come up to that level. For someone who did not finish college, I have taken a lot of courses from MOOC to improve my knowledge.”

Mr. Gates acknowledged that many faculty members felt threatened that their lectures could be “outsourced” to other professors at top universities, which produce much of the MOOC content. He said: “Of course it is controversial that MOOC can take over your lecture, but when you get a lot of great lectures, you will have more time for personalized instruction in your classroom. With more lectures can be watched online at home, students could spend less time in schools, freeing up classroom space to accommodate more students. Computer systems can generate an infinite number of worksheets with embedded quizzes, as well as with tips that instructors could then review to determine what students are struggling with. In online lectures, questions pop up every three to five minutes, to keep students alert and to make sure they are ready to move on to the next section. They can work at their own pace, focusing on specific topics rather than having to move in lock step through a remedial-math sequence with students who might be having trouble with other parts.”

Mr. Gates confirmed that many MOOC projects have received financing from the Gates Foundation, which he has poured hundreds of millions of dollars into efforts to educate everybody who wants to learn.