Skip to content

Tác động của phân tích Big Data

Công nghệ Big Data có thể được mô tả như thế hệ mới của các công nghệ được thiết kế để trích rút giá trị đặc biệt từ khối lượng rất lớn  của đa dạng rộng các dữ liệu từ nhiều nguồn, bằng việc tạo khả năng gia tốc cao để nắm bắt, khám phá và phân tích. Theo khảo cứu công nghiệp mới năm 2013, Big data có thể giúp cải tiến việc lấy quyết định quản lí và có tác động lớn lên tính cạnh tranh và khả năng ngăn chặn rủi ro của công ti. Gần 91 phần trăm các công ti Mĩ được điều tra đều báo cáo rằng việc dùng tốt hơn về Big data sẽ dẫn tới việc ra quyết định tốt hơn và giúp làm tăng tính cạnh tranh toàn cầu.

Gần đây nhiều công ti đang thấy ích lợi của việc dùng phân tích Big data để cải tiến quản lí tài nguyên, thu lấy ưu thế thị trường cạnh tranh và có quyết định kinh doanh tốt. Điều tra trên 350 công ti để lộ rằng 91% số họ đã báo cáo rằng Big data dẫn tới ra quyết định tốt hơn; 88% tin rằng Big data sẽ giúp phân biệt giữa người thắng và kẻ thua; 68% đã đạt tới do phân tích dữ liệu lớn; 65% đồng ý rằng công nghệ dữ liệu lớn sẽ là quan trọng để nhận diện rủi ro và bảo vệ công ti khỏi bị tấn công cyber. Một công ti bán lẻ điện tử khổng lồ báo cáo rằng ngay cả khi họ giảm việc quảng cáo đều đặn đi 65% nhưng vẫn có khả năng tăng số bán lên 85% vì họ biết nhiều hơn về khách hàng và điều khách hàng  muốn qua phân tích Big Data. Họ thu thập dữ liệu từ máy quay video của cửa hàng, hồ sơ khách hàng, GPS và các công nghệ khác trong mọi cửa hàng của họ để biết khách hàng nào được quan tâm và đưa ra cho họ các đề nghị mà họ không thể từ chối. Người chủ công ti nói: “Chúng tôi không quảng cáo ngẫu nhiên nữa, chúng tôi chỉ nhắm tới các khách hàng có thể đảm đương mua được hàng hoá, biết điều họ muốn, hiểu khả năng tài chính của họ và đưa ra cho họ đề nghị mua bán tốt nhất có thể được.”

Khảo cứu công nghiệp này cũng thấy rằng chi tiêu về Trinh sát doanh nghiệp và Dữ liệu lớn đang tăng lên nhanh chóng khi nhiều công ti đang chuyển tới chấp nhận công nghệ này. Khảo cứu công nghiệp dự báo rằng chi tiêu về Big Data sẽ đạt tới $ 15 tỉ đô la trong năm 2014 và $18 tỉ đô la trong năm 2015 mặc dầu nó có thể cao hơn nhiều nếu các công ti có thể tìm được đủ công nhân có kĩ năng trong lĩnh vực này. Theo nhiều công ti tuyển mộ, có trên 750,000 việc làm CNTT ở thị trường Mĩ tháng 8/2013, trong số đó 320,000 vị trí được phân lớp vào Big data hay phân tích dữ liệu và 125.000 vị trí với tiêu đề về trinh sát doanh nghiệp. Cầu đang tăng lên nhanh hơn là cung và điều đó dường như không chậm lại vì mọi công ti đều đang tìm những kĩ năng này. Một nhà phân tích Phố Wall viết: “KHÔNG có đủ công nhân có kĩ năng trong Big Data và Trinh sát doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu cao cho nên nhiều công ti không thể bắt đầu được dự án của họ trong phân tích Big data. Nhiều công ti không thể tìm được nhà cung cấp để có những kĩ năng này vì điều này mới thế, cho nên sẽ phải mất vài năm trước khi họ có thể rót đầy nhu cầu này. Tuy nhiên, nhu cầu này sẽ cao hơn nhiều trong vài năm tới đây vì nhiều công ti cỡ vừa và nhỏ thậm chí còn chưa bắt đầu dùng công nghệ phân tích Big Data. Nếu họ bắt đầu thì nhu cầu sẽ cao hơn nhiều so với bất kì dự báo nào.”

Với toàn cầu hoá, cạnh tranh là dữ dội; mọi công ti đều muốn có ưu thế cạnh tranh. Các chức năng phân tích Big Data, trinh sát doanh nghiệp là nhu cầu then chốt vì mọi công ti đều muốn có khả năng phân tích kinh doanh riêng của họ để tìm thông tin có giá trị mà họ có thể dùng. Hiện thời với tính toán mây, di động, và phương tiện xã hội có nhiều dữ liệu sẵn có cho phân tích thêm. Bằng phân tích các tài khoản Facebook, các công ti thấy ra nhiều điều mà thanh niên đang nói với nhau về những mốt nào đó, thiết bị điện tử nào đó, và những điều nào đó họ muốn và rồi cung cấp cho họ những hàng hoá đó. Bằng việc thu thập thói quen chi tiêu khi họ dùng thẻ tín dụng, các công ti biết ai có tiền tiêu, họ sẵn lòng tiêu bao nhiêu và rồi cung cấp cho họ các đề nghị đặc biệt và tăng số bán của họ lên đáng kể. Một người chủ công ti giải thích: “Từ khi chúng tôi dùng Big Data, số bán của chúng tôi đã tăng trên 78% và lợi nhuận của chúng tôi lên cao mọi lúc và đồng thời, nhiều đối thủ cạnh tranh của chúng tôi nộp đơn xin phá sản vì họ không thể cạnh tranh được với chúng tôi.”

Nhu cầu cao nhất về Big Data là trong khu vực ngân hàng và tài chính vì những công ti này có nhiều thông tin, nhưng chưa làm đủ để xác định ích lợi doanh nghiệp. Bằng việc phân tích mọi dữ liệu tài chính và ngân hàng, các công ti có thể tìm ra mọi hình mẫu bất thường và ngăn ngừa gian lận. Một quan chức điều hành ngân hàng cấp cao nói: “Chúng tôi sẵn lòng trả nhiều hơn cho những kĩ năng này, nó là sống còn với doanh nghiệp chúng tôi. Đã có nhiều gian lận và khoản nợ xấu và chúng phá huỷ doanh nghiệp chúng tôi. Bằng việc có nhiều người với kĩ năng trong trinh sát doanh nghiệp và phân tích dữ liệu lớn, chúng tôi có thể chấm dứt các vấn đề này.”

Đại học khắp Mĩ đã báo cáo rằng sinh viên hiện thời ghi danh vào Quản lí hệ thông tin (ISM) đã tăng 34% trong năm gần đây nhưng để là chuyên gia trong trinh sát doanh nghiệp và phân tích Big data, nhiều người sẽ cần được đào tạo thêm, phần lớn trong bằng thạc sĩ về phân tích Big data điều có nghĩa là sẽ cần ba tới năm năm nữa trước khi các đại học có thể cung cấp một số công nhân có kĩ năng cho công nghiệp. Trong khi đó, nhu cầu tiếp tục tăng và thiếu hụt càng nghiêm trọng hơn.

 

—English version—

 

The impact of Big Data analytics

Big data technologies can be described as a new generation of technologies designed to extract special value from very large volumes of a wide variety of data from many sources, by enabling high velocity capture, discovery and analysis. According to a new 2013 industry study, Big data can help improve in management decision making and is having a great impact on company’s competitive and ability to avert risk. Almost 91 per cent of U.S. companies surveyed reported that better uses of Big data will lead to better decision making and help increase global competitiveness.

Recently many companies are seeing benefits of using Big data analytics to improve resource management, gain competitive market advantages and having good business decisions. The survey of over 350 companies revealed that 91% of them reported that Big data leads to better decision making; 88% believe that Big data will help distinguish between winners and losers; 68% have already achieved advantage due to big data analytics; 65% agree that big data technology will be important to identify risks and protect the company from cyber attack. One giant electronic retail company reported that even they reduce regular advertising by 65% but still be able to increase sales 85% because they know more about customers and what they want via their Big Data analytics. They collect data from store video cameras, customer profiles, GPS and other technologies in all of their stores to know what customers are interested in and make them offers that they cannot refuse. The company owner said: “We do not randomly advertise anymore, we only target customers who can afford the merchandises, know what they want, understand their financial ability and offer them the best deal possible.”

The industry study also found that spending on Business Intelligence and Big Data are rising quickly as more companies are moving to adopt this technology. The industry study predicts that Big Data spending will reach $ 15 billion dollars in 2014 and $18 Billion in 2015 although it could be much higher if companies can find enough skilled workers in this field. According to several recruiting companies, there are over 750,000 IT jobs listed in the U.S. market in August 2013, among them 320,000 positions classified as Big data or data analytics and 125.000 with titles as business intelligence. The demand is increasing faster than supply and it does not seem to slowdown as every company is looking for these skills. A Wall Street analyst wrote: “There is NOT enough skilled workers in Big Data and Business Intelligence to meet the high demand so many companies cannot start their project in Big data analytics. Many companies could not find suppliers to have these skills because this is so new, so it would be several years before they can fill the needs. However, the demand will be much higher in the next few years because many mid-sized and small companies have not even started to use Big Data analytic technology yet. If they start than the need would be much higher than any forecast.”

With globalization, competition is fierce; every company wants to have competitive advantage. The Big Data analytics, business intelligence functions are the key demand because every company wants to be able to analyze their own business to search for valuable information that they can use. Currently with cloud computing, mobile, and social media there are more data available for additional analytics. By analyze Facebook accounts, companies find out more about what young people are talking to each others about certain fashions, certain electronic devices, and certain things that they want and then provide them with those merchandizes. By collect their spending habit when they use credit cards, companies know who has the money to spend, how much they are willing to spend and then offer them special deals and increase their sales significantly. A company owner explained: “Since we use Big Data, our sales has increase over 78% and our profit is hitting all time high and at the same time, many of our competitors are filing for bankruptcy since they cannot compete with us.”

The highest demand for Big Data is in the Banking and Financial sector since these companies have a lot of information, but are not doing enough to determine the business benefits yet. By analyze all financial and banking data, companies can find any abnormal patterns and prevent fraud. A senior Bank executive said: “We are willing to pay much more for these skills, it is vital for our business. There are so much fraudulent and bad loans already and they destroy our business. By having more people with skills in business intelligence and big data analytics, we can stop these problems.”

University across the U.S. has reported that current students enrolling in Information System Management (ISM) has increased by 34% in recent year but to be expert in Business intelligent and Big data analysis, many will need to get additional trainings, mostly in the MS degree specializing in Big data analytics which means it would be another three to five years before universities can provide some skilled workers to the industry. In the mean time, the demand keeps increasing and the shortage is getting more serious.