Skip to content

Xu hướng mới: Khoán ngoài phần cứng, khoán trong phần mềm

Hai mươi năm trước, khoán ngoài phần mềm đã là “nóng” vì nhiều công ti đã giảm chi phí bằng việc chuyển công việc phần mềm cho các nước có chi phí thấp hơn. Ngày nay khoán ngoài phần mềm bị “xì hơi” vì phần lớn các dự án khoán ngoài được thực hiện bởi các nhà cung cấp chi phí thấp đều có chất lượng thấp nhưng giá cứ ngày càng cao hơn. Người ta dự đoán rằng trong vài năm nữa, phần lớn việc khoán ngoài phần mềm sẽ biến mất.

Điều gì sẽ xảy ra cho nhà cung cấp dịch vụ khoán ngoài? Một số nhà sẽ chuyển sang tính toán mây để tồn tại nhưng nhiều nhà sẽ nộp đơn xin phá sản và cuối cùng biến mất. Lí do là xu hướng thị trường đã thay đổi; ngay cả các công ti CNTT đã làm tốt trong quá khứ cũng có thể chịu tổn thất lớn nếu họ không thể thay đổi nhanh. Công nghệ bao giờ cũng thay đổi và nếu bạn không theo kịp, bạn sẽ bị bỏ lại sau. Vài năm trước, ai có thể dự đoán được rằng Laptop sẽ bị thay thế bởi điện thoại thông minh và máy tính bảng? Ngày nay phần lớn các công ti làm laptop như Dell, Toshiba, và HP đang có vấn đề tài chính nghiêm trọng. Nhiều công ti Đài Loan và Trung Quốc làm PC, laptops đang trên bờ vực phá sản. Một số công ti lớn như Asus, ZTE chuyển nhanh sang điện thoại thông minh và máy tính bảng nhưng phần lớn có lẽ sẽ biến mất vì họ không biết xu hướng thị trường. Vài năm trước ai có thể dự đoán được rằng AOL, MSL và Yahoo sẽ bị thay thế bởi Facebook, Twitter, và LinkedIn? Khi giá trị cổ phiếu của Facebook, Twitter đang lên, cổ phiếu của MSL, AOL đang giảm. Ai nghĩ được rằng CD và DVD sẽ bị thay thế bởi tải xuống internet? Ngày nay chỉ 12% nhạc và phim được bán trên CD và DVD vì ít người dùng chúng. Ai dự đoán được rằng các công ti máy tính như Apple sẽ trở thành công ti lớn nhất ở Mĩ thay thế cho GM, GE và Coca Cola? Ai biết rằng cổ phiếu của Google đã đạt tới trên $1000, nhanh hơn bất kì cổ phiếu nào khác trên thị trường? Một quan chức điều hành phần mềm than: “Thời huy hoàng của khoán ngoài phần mềm qua rồi, chúng ta tăng trưởng quá nhanh, chúng ta tận hưởng nó nhiều thế khi lợi nhuận của chúng ta tăng lên và điều đó làm quáng mắt chúng ta. Chúng ta không chú ý tới chất lượng của chúng ta đang tồi đi, chúng ta không chú ý rằng giá của chúng ta vẫn tăng lên và khách hàng không còn được thoả mãn. Cái gì họ cho, họ có thể lấy lại và khi xu hướng “khoán trong” xảy ra, tất cả chúng ta đều “choáng” nhưng quá trễ rồi. Ngày nay khách hàng không muốn viết mã và kiểm thử nữa, họ muốn xã hội, di động, phân tích và mây (SMAC) và chúng ta không có công nhân có kĩ năng trong các khu vực này.”

Một nhà phân tích công nghiệp giải thích: “Khi nhiều công ti dùng công nghệ thông tin (CNTT) để làm tăng hiệu quả, họ phải đầu tư nhiều tiền để mua máy tính phục vụ, phần cứng, thiết lập trung tâm dữ liệu, mạng, cài đặt phần mềm và thuê người CNTT. Đây là những khoản mục tốn kém tiêu đi nhiều tiền cho nên họ phải giảm chi phí để còn có lời. Vì họ không thể cắt bỏ chi phí về phần cứng hay mạng, họ bắt đầu với con người và khoán ngoài CNTT là để giảm chi phí lao động. Trong hai mươi năm qua, nhiều công ti đã tiết kiệm được tiền. Tuy nhiên qua thời gian, chi phí về khoán ngoài CNTT đang tăng lên nhưng đồng thời chất lượng của dịch vụ lại giảm đi tới điểm không còn sinh lời cho khoán ngoài lao động thêm nữa. Để tiếp tục giảm chi phí, một giải pháp mới phải được tìm ra. Đó là chỗ tính toán mây bước vào. Trong dịch chuyển khoán ngoài từ lao động sang phần cứng và máy tính, thay vì mua trang thiết bị máy tính, nó đi thuê thay vào đó. Vì tính toán mây sẽ giải quyết phần lớn công việc CNTT, các công ti không cần có tổ chức CNTT lớn và nhiều công nhân CNTT nữa. Về căn bản khi phần cứng rẻ và phần mềm đắt, xu hướng này đảo ngược bản thân nó. Ngày nay phần lớn các công ti cần những kĩ năng nào đó mà phần lớn các nhà cung cấp khoán ngoài ở nước ngoài không có cho nên họ chuyển công việc về nhà và dùng luật di trú mới để thuê công nhân có kĩ năng rồi đào tạo họ theo điều họ cần. Để giảm chi phí, họ khoán ngoài phần cứng CNTT hay di trú sang tính toán mây.”

Với tính toán mây, các nhà cung cấp sẽ cung cấp phần mềm “chuẩn” trên cơ sở “trả theo sử dụng”. Người dùng có thể truy nhập vào bất kì cái gì qua Internet. Giá trị của tính toán mây là chi phí thấp, hiệu năng cao, và chất lượng cao. Vì xu hướng này bắt đầu từ vài năm trước, các công ti hàng đầu của Ấn Độ như TCS, Infosys, và Wipro đã mất ưu thế của họ và bắt đầu chuyển sang tính toán mây để sống còn. Tuy nhiên họ sẽ phải cạnh tranh với các công ti đã thiết lập vững chắc như Google, Amazon, Microsoft, IBM, và Dell. Ngày nay Amazon và Google là người lãnh đạo tương lai trong tính toán mây và họ đã cung cấp các dịch vụ cho nhiều công ti lớn. Họ sở hữu các trung tâm dữ liệu khổng lồ với hàng triệu máy phục vụ và biết cách vận hàng chúng một cách hiệu quả. Amazon đã đầu tư lớn vào công nghệ mây mà kinh doanh của nó đã đạt tới trên một tỉ đô la năm 2012.

Amazon, Google, Microsoft, và IBM là những công ti nổi tiếng với những người quản lí có kinh nghiệm mà đã chứng minh thành công trong điều họ làm. Họ có tri thức sâu quanh các nền và ứng dụng mà có thể giúp cải tiến hiệu quả cho khách hàng. Công nghiệp tính toán mây đang trên bờ bùng nổ vì khái niệm này đã bắt đầu từ vài năm trước. Nó sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những người có kĩ năng CNTT trên khắp thế giới. Khi nhiều công ti “khoán trong” việc phát triển phần mềm đưa trở lại nhà và “khoán ngoài” phần cứng, trang thiết bị tính toán chúng ta có thể thấy thị trường về khoán ngoài CNTT sẽ thu gọn lại đáng kể và có thể biến mất trong vài năm tới.

 

—English version—

 

The new trend: Outsource hardware, Insource software

Twenty years ago, Software outsourcing was “Hot” as many companies were reducing costs by moved software works to lower cost countries. Today software outsourcing is “fizzled” because most outsourced projects provided by lower cost suppliers have low quality but the price is keep getting higher. It is predicted that in the next few years, most software outsourcing will disappear.

What will happen to the outsourcing service providers? Some will move to cloud computing to survive but many will file for bankruptcy and eventually disappear. The reason is the market trend has changed; even IT companies that did well in the past may suffer significantly if they cannot change fast. Technology always changes and if you do not catch up, you will be left behind. Few years ago, who could predict that Laptops would be replaced by smartphones and tablets? Today most companies that build laptops such as Dell, Toshiba, and HP are in serious financial problem. Many Taiwanese and Chinese companies that build PC, laptops are on the verge of bankruptcy. Some large companies such as Asus, ZTE move quickly to smartphones and tablets but most will probably disappear because they do not know market trend. Few years ago who could predict that AOL, MSL and Yahoo would be replaced by Facebook, Twitter, and LinkedIn? As the stock value of Facebook, Twitter are on the rise, MSL, AOL stocks are on the declined. Who would think that CD and DVD would be replaced by internet download? Today only 12% of music and movies are sold on CD and DVD as fewer people would use them. Who would predict that a computer company such as Apple would become the largest company in the U.S. replacing GM, GE and Coca Cola? Who would know that Google’s stock has reached over $1000, faster than any other stock in the market? A senior software executive laments: “The good time of software outsourcing is gone, we grow too fast, we enjoy it so much as our profit keep rising and it blinds us. We do not pay attention to our quality that is getting worst, we do not pay attention that our price is still increasing and customers are no longer satisfied. What they give, they can take back and when the “insourcing” trend happens, we are all “shock” but it is too late. Today customers do not want coding and testing anymore, they want social, mobile, analytics and cloud (SMAC) and we do not have skilled workers in these areas.”

An industry analyst explains: “As more companies are using Information Technology (IT) to increase efficiency, they have to invest a lot of money to buy computer servers, hardware, set up data center, network, install software and hire IT people. These are expensive items that cost a lot of money so they must reduce costs to be profitable. Since they cannot cut costs on hardware or network, they start with people and IT outsourcing is about reducing labor costs. In the past twenty years, many companies have saved money. However over time, the cost of IT outsourcing is increasing but at the same time the quality of the services is decreasing to the point that it is no longer profitable to outsource on labor anymore. To continue to reduce cost, a new solution must be found. That is where cloud computing comes in. It shifts the outsourcing from labor to hardware and computers. Instead of buying computer equipments, it rents them instead. Since cloud computing will handled most of IT works, companies do not need to have a big IT organization and lot of IT workers anymore. Basically when hardware is cheap and software is expensive, the trend reverses itself. Today most companies need certain skills that most foreign outsourcing suppliers do not have so they move works back home and use the new open immigration law to hire skilled workers then train them to what they need. To reduce cost, they outsource IT hardware or migrate to cloud computing.”

With cloud computing, suppliers will provide “standard” software on a “pay-per-use” basis. Users can access anything they need via the Internet. The value of cloud computing is low cost, high efficiency, and high quality. Since this trend began few years ago, top Indian companies such as TCS, Infosys, and Wipro were losing their advantage and begin to move to cloud computing to survive. However they will have to compete with established companies such as Google, Amazon, Microsoft, IBM, and Dell. Today Amazon and Google are the future leaders in cloud computing and they are already providing services to many large companies. They own huge data centers with millions of servers and know how to operate them efficiently. Amazon has made significant investment in cloud technology that its business already reached over a billion dollars in 2012.

Amazon, Google, Microsoft, and IBM are well known companies with experienced managers that have proved successful in what they do. They have deep knowledge around platforms and applications that can help improve efficiencies for customers. The cloud computing industry is on the verge of exploding since the concept began few years ago. It will create more opportunities for IT skilled people all over the world. As more companies “insource” software development back in house and “outsource” computing hardware, equipments we can see that the market for IT outsourcing will significantly be reduced and could disappear in the next few years.