Skip to content

Hành vi của sinh viên trong lớp

Một thầy giáo trẻ hỏi: “Thầy xử lí thế nào giới vấn đề trong lớp khi sinh viên gửi email và nhắn tin trong điện thoại thông minh của họ khi thầy đang giảng bài? Thầy giải quyết thế nào với những sinh viên xem YouTube trên laptop của họ trong lớp? Chúng ta có nên cấm họ đem các thiết bị điện tử vào lớp không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Ngày nay nhiều sinh viên mang laptop, máy tính bảng hay điện thoại thông minh để ghi chép trong lớp cho bên bạn không thể cấm được họ đem các thiết bị đó tới trường. Vì họ cũng thường bị sao lãng bởi những thiết bị này, thầy giáo cần giữ cho họ chú ý tới lớp bằng việc dùng các phương pháp dạy khác nhau để làm cho họ tham gia vào hoạt động của lớp. Phương pháp dạy như thảo luận trên lớp, làm việc nhóm, và các trường hợp nghiên cứu sẽ giữ cho họ tham gia vào quá trình học thay vì đọc bài giảng khi sinh viên ngồi yên, nghe và thấy chán thì họ dùng thiết bị điện tử thay vì việc học.

Sinh viên bao giờ cũng muốn biết làm sao việc học có móc nối với tương lai của họ trong chỗ làm việc, do dó các thầy cần dành thời gian để giải thích phần nào của bài học là quan trọng, tại sao nó quan trọng, và nó được sẽ được dùng trong công nghiệp thế nào. Phần lớn sinh viên sẽ chú ý và đánh giá cao điều đó. Thỉnh thoảng các sinh viên sẽ chú ý nếu thầy dành thời gian để nói rõ ràng, và giải thích mọi thứ một cách đủ chậm để cho họ có thể xử lí nó cũng như ghi chép được.

Sau rốt, sinh viên phải có phần đảm nhiệm về hành vi của họ và dự lớp cho nên thầy phải phân công công việc có gắn với điểm của lớp. Việc dự lớp và tham gia với lớp nên là một phần của điểm cuối cùng để cho nhiều sinh viên chú ý và tham gia vào các hoạt động trên lớp, họ càng được thưởng với các điểm được tính vào điểm cuối cùng, điều đó sẽ càng khuyến khích họ chú ý nhiều hơn.

 

—English version—

 

Student’s behavior in class

A young teacher asked: “How do you deal with classroom’s issues when students are sending emails and texting in their smartphone when you are lecturing? How do you deal with students who are watching YouTube in their laptops during class? Should we forbid them to bring these electronic devices to class? Please advice.”

 

Answer: Today many students carry laptops, tablets, or smartphones to take note in class so you cannot forbid them to bring these devices to school. Since they also often get distracted by these devices, teachers need to keep them to pay attention in class by using different teaching methods to get them involved in class activities. Teaching methods such as class discussion, group work, and case studies will keep them involved in the learning process rather lecturing when students just sit quiet, listen and easily get bored then use their electronic devices instead of learning.

Students always want to know how learning will link to their future work in the workplace, therefore teachers need to spend time explain which part of the lecture is important, why it is important, and how it will be used in the industry. Most students will pay attention and appreciate it. Sometime students would pay more attention if the teachers spend time to speak clearly, and explain things slowly enough so they can process it as well as take notes.

After all, students must be held accountable for their behavior and attendance so teachers must assign works that are linked to the grade of the class. Attendance and class participation should be part of the class final grade so the more students pay attention and engage in class activities, the more they are rewarded with points that count toward the final grade, and it will motivate them to pay more attention.