Skip to content

Cơ hội trong nền di động

Mười năm trước, điện thoại di động bắt đầu một xu hướng công nghệ mới với năm mươi triệu người dùng toàn cầu nhưng ngày nay đã có 5.6 tỉ người dùng điện thoại di động. Tỉ lệ này của việc chấp nhận công nghệ là chưa hề có trong lịch sử con người vì người ta mong đợi rằng số người dùng điện thoại di động sẽ tiếp tục tăng lên. Theo một báo cáo công nghiệp viễn thông, có 4.2 tỉ điện thoại di động đang dùng ở các nước đang phát triển, hầu hết trong chúng đều là cơ sở, và một số có thể truy nhập Internet nhưng không thể tải xuống apps được. Tuy nhiên khi giá của điện thoại thông minh đang giảm đi, thị trường di động này sẽ bùng nổ trên khắp thế giới. Tôi đã thấy giá của điện thoại thông minh android bán ở châu Phi và Ấn Độ với giá $30 đô la và tôi nghĩ trong tương lai, mọi điện thoại di động đều sẽ là “điện thoại thông minh”.

Với nhiều người dùng điện thoại thông minh, thị trường này sẽ hoàn toàn đánh sập máy tính cá nhân (PC) và nhu cầu về nhiều app di động hơn sẽ tăng lên ở mọi nước. Tuy nhiên, có thiếu hụt trầm trọng người phát triển app di động vì các đại học đã không chấp nhận nền di động trong chương trình đào tạo của họ. Vài năm trước, khi mọi người nhắc tới ứng dụng di động, phần lớn mọi người đều nghĩ tới trò chơi di động được bán trong các cửa hàng app di động với vài đô la nhưng điều đó đã thay đổi nhanh chóng rồi. Ngày nay với điện thoại thông minh tốt hơn, thị trường các app di động đã tiến hoá thành nhiều khu vực phức tạp hơn nhiều với nhiều kiểu ứng dụng: Sức khoẻ di động có lẽ là tăng trưởng nhanh nhất; ngân hàng di động cũng tăng trưởng nhanh; thanh toán di động là khu vực khác có giá trị trên tỉ đô la; thương mại di động đang thay thế thương mại điện tử khi nhiều người mua các thứ bằng việc dùng điện thoại thông minh của họ hơn là máy tính cá nhân. Nếu những người phát triển di động không bắt được xu hướng này nhanh chóng, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt.

Vì thị trường thiết bị di động vẫn đang tiến hoá, sẽ có nhiểu sản phẩm mới tới làm thay đổi định nghĩa về thiết bị di động. Vài năm trước đây laptops đã thay thế desktops; thế rồi notebook thay thế laptops; thế rồi máy tính bảng thay thế netbooks và chẳng mấy chốc sẽ có những thiết bị lai mới giữa máy tính bảng và netbooks với màn hình chạm như máy Taichi của Asus và Surface của Microsoft v.v. Điện thoại di động cũng đang tiến hoá nhanh chóng. Vì chúng trở nên mạnh hơn, chúng bắt đầu được dùng như netbooks vì nhiều người thích tính khả chuyển và đa chức năng. Một điều là chắc chắn: tính di động là quan trọng vì mọi người muốn có khả năng truy nhập vào các ứng dụng và dữ liệu bất kì lúc nào và ở bất kì đâu. Đây là lí do tại sao một số máy tính bảng vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh khi một số model mới có thể được dùng như điện thoại, máy ảnh, máy chơi videogame, và máy tính. Sự thuận tiện của những thiết bị mới này sẽ làm thay đổi cách mọi người dùng thiết bị di dộng và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các công ti chuyên trong ứng dụng di động và những người phát triển có các kĩ năng ứng dụng di động.

Ngày nay Trung Quốc có trên 800 triệu người dùng điện thoại thông minh, gần gấp đôi số điện thoại thông minh của Mĩ và phần lớn chúng đều là nền Androids. Xu hướng này là không duy nhất vì hơn hai phần ba điện thoại thông minh được bán trên toàn thế giới là Androids. Khi số người dùng chuyển sang điện thoại thông minh ở các nước đang phát triển, Androids có lẽ sẽ trở thành chuẩn sớm. Tại sao Android phổ biến vậy? Nó đơn giản vì Google làm hệ điều hành của nó mở cho mọi người phát triển và nhà chế tạo điện thoại cho nên bất kì ai cũng có thể xây dựng và bán điện thoại di động. Apple không cho phép những điều như thế vì mọi thứ, từ iPhone tới hệ điều hành IOS đều được làm và bị kiểm soát bởi Apple. Khi giá của điện thoại thông minh Android giảm tới ít hơn $30 đô la, mức mà nhiều người có thể đảm đương mua được, hiển nhiên là phần lớn mọi người sẽ mua điện thoại Android thay vì iPhone đắt.

Con số khổng lồ những người dùng điện thoại thông minh cũng đã tạo ra cơ hội lớn cho các công ti ứng dụng di động và người phát triển. Khi nhiều người đang dùng điện thoại thông minh, các công ti phần mềm khắp thế giới sẽ có truy nhập cực tốt vào hàng tỉ khách hàng. Ứng dụng di động bây giờ là thị trường sinh lời mở cho nhiều công ti và người phát triển để xây dựng apps cho việc dùng địa phương, trong ngôn ngữ địa phương và khi điện thoại thông minh đem truy nhập internet tới hầu hết mọi người. Câu hỏi là: “Công ti của bạn có sẵn sàng hỗ trợ cho hàng tỉ khách hàng đang tới không? Bạn có tri thức và kĩ năng để nắm lấy cơ hội này không? Nếu không, khi nào bạn sẽ có?”

 

—English version—

 

Opportunities in Mobile Platforms

Ten years ago, mobile phones began as a new technology trend with fifty million users globally but today there are 5.6 billion mobile phone users. This rate of technology adoption is unprecedented in human history and it is expected that the number of mobile phone users will continue to rise. According to the telecommunication industry report, there are 4.2 billion mobile phones in use in developing countries, most of them are basic, and some can access to the Internet but cannot download apps. However as the price of smartphone is decreasing, this mobile market will exploded all over the world. I have seen the price of android smartphone selling in Africa and India for about $30 dollars and I think in the near future, all mobile phones will be “smartphone”.

With more people using smartphone, this market will completely disrupt the personal computer (PC) and the need for more mobile apps will increase in every country. However, there is a critical shortage of mobile apps developers because universities have not adopted mobile platform into their curriculum. Few years ago, when people mentioned mobile applications, most people thought of mobile games which sold in mobile app stores for few dollars but it had changed quickly. Today with better smartphones, the market of mobile apps has evolved into a much more sophisticated sector with many types of application: Mobile health is probably the fastest growing; mobile banking is also grow fast; mobile payment is another sector that has value over billion dollars; mobile commerce is replacing the e-commerce as more people buy things using their smartphone than their personal computer. If mobile developers do not catch this trend quickly, they will miss a good opportunity.

As the mobile device market is still evolving, there will be many new products coming that change the definition of mobile devices. Few years ago laptops replaced desktops; then notebook replaced laptops; then tablets is replacing netbooks and soon there will be new hybrid devices between tablets and netbooks with touch screen such as the Asus’s Taichi and Microsoft’s Surface etc. Smartphones are also evolving quickly. As they become more powerful, they begin to be used as netbooks because more people like the portability and multifunctional. One thing is for certain: mobility is important as people want to be able to access applications and data anytime and anywhere. This is why some tablets continues to grow fast as some new models can be used as a phone, a camera, a videogame players, and a computer. The convenience of these new devices will change the way people are using mobile devices and create more opportunities for companies specialize in mobile applications and developers with mobile application skills.

Today China has over 800 million smartphone users, almost double the number of smartphones of the U.S. and most of them are Androids platform. This trend is not unique as more than two third of the smartphones sold worldwide were Androids. As the number of users switching to smartphone in developing countries, Androids will probably become the standard soon. Why Android is so popular? It is simple because Google make its operating system open for all developers and phone manufacturers so any one can build and sell android smartphone. Apple does not allow such thing as everything, from iPhone to IOS operating system are done and controlled by Apple. As the price of Android smartphone is decreasing to less than $30 dollars where many people can afford to buy, it is obvious that most people would buy Android phone rather than the expensive iPhone.

The huge number of smartphone users has also created a great opportunities for mobile application companies and developers. As more people are using smartphone, software companies around the world will have excellent access to billion of customers. Mobile application is now a lucrative market open to many companies and developers to build apps for local use, in local language and as smartphones bring the internet access to almost everybody. The questions are: “Is your company ready to support the next billion customers coming on line? Do you have the knowledge and skills to grab this opportunity? If not, when will you?