Skip to content

Kĩ năng tính toán mây

Theo nhiều báo cáo từ Microsoft, Oracles và SAP, Tính toán mây có thể sinh ra hàng triệu việc làm mới trong năm năm tới. Tuy nhiên, nhiều công ti tính toán mây sẽ gặp vấn đề tìm công nhân có kĩ năng đúng vì tính toán mây yêu cầu một kiểu kĩ năng mới mà có thể hay không thể được dạy ở đại học. Do đó, sinh viên có thể phải chú ý tới những kĩ năng này và tìm cách học chúng để duy trì việc đi trước thay đổi trong công nghiệp:

Một trong những thách thức chính của tính toán mây là nhu cầu có công nhân công nghệ thông tin (CNTT) người có thể trao đổi tốt dùng ngôn ngữ doanh nghiệp để giải thích các chi tiết kĩ thuật cho khách hàng và người dùng. Ngày nay phần lớn công nhân CNTT được đào tạo tri thức kĩ thuật thường không hiểu doanh nghiệp thật rõ và thường không có tri thức doanh nghiệp để nói chuyện với khách hàng và giải thích cho họ rõ ràng vấn đề cũng như ích lợi của tính toán mây. Khi họ dùng ngôn ngữ kĩ thuật điều là tự nhiên cho họ thì thường lại gây hoang mang cho khách hàng. Với tính toán mây chọn lựa ưa chuộng là thuê người tốt nghiệp từ quản lí hệ thông tin (ISM) vì họ có cả tri thức kĩ thuật và doanh nghiệp và được đào tạo để giải thích nhu cầu và ích lợi công nghệ cho khách hàng dùng ngôn ngữ doanh nghiệp. Họ hiểu khái niệm phần mềm như dịch vụ, cũng như thu nhập, chi phí, bản kê tài chính điều là cách nhìn doanh nghiệp  về cách công ti vận hành. Chẳng hạn, họ có thể giải thích cách ứng dụng mây sẽ vẫn còn an ninh như ứng dụng trong nội bộ cơ quan. Cách tính toán mây có thể giảm chi phí, tiết kiệm nhiều tiền hơn và làm tăng lợi nhuận cho khách hàng. Sinh viên kĩ thuật có kĩ năng mềm giỏi có thể có khả năng làm việc trong tính toán mây nếu họ học thêm vài môn doanh nghiệp.

Vì phát triển tính toán mây đang bùng nổ trên khắp thế giới khi nhiều công ti đang đi vào trong mây, có nhu cầu tăng lên về người lập trình phần mềm có thể viết mã, phát triển và triển khai ứng dụng trong mây. Kĩ năng được yêu cầu là: PHP, Ruby, Ruby on rail, Java, .NET và Python. Hiện thời phần lớn các đại học chỉ dạy Java cho nên sinh viên có thể phải học theo cách riêng của họ về Ruby, Python và .NET nữa để đáp ứng nhu cầu của công ti tính toán mây. Ngày nay, phần lớn các việc làm lập trình đều ở mức vào nghề điều không yêu cầu nhiều kinh nghiệm. Theo nhiều bảng liệt kê việc làm, các công ti tính toán mây đang thuê nhiều người tốt nghiệp đại học trong khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm và quản lí hệ thông tin.

Ngày nay điện thoại thông minh là thiết bị then chốt được phần lớn mọi người dùng, thay cho laptop hay máy bàn. Phần lớn mọi người sẽ dùng ứng dụng di động để truy nhập vào dữ liệu của họ được lưu trong mây. Do đó người phát triển ứng dụng di động có tri thức về IOS, Android và Window 8 đang được yêu cầu cao trên khắp thế giới. Có thiếu hụt người có thể phát triển app di động và hiểu an ninh di động. Trong khi ngành công nghiệp này còn chưa có chuẩn để quản lí an ninh di động, mọi công ti đặt ra chuẩn riêng của họ nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi. Điều này nghĩa là công nhân CNTT được mong đợi tiếp tục học và cập nhật kĩ năng của họ trong công nghệ an ninh để quản lí truy nhập vào mây. An ninh di động và an ninh mạng cũng là hai kĩ năng nóng đang nổi lên.

Bên cạnh việc hiểu cách phát triển ứng dụng mây, công nhân tính toán mây cần hiểu cách toàn thể hệ thống tính toán làm việc để quản lí luồng thông tin. Công nhân CNTT phải có tri thức về tương tác người máy, và tích hợp hệ thống vì nhiều công ti tính toán mây cần những kĩ năng này để cung cấp các dịch vụ tích hợp dựa trên mây. Có nhiều công cụ sẵn có trên thị trường ngày nay như Formatica, Cast Iron v.v. nhưng một số công ti ưa thích xây dựng công cụ riêng của họ dùng “SOAP”, “RESTful APIs” v.v. Những kĩ năng này yêu cầu tri thức nhiều về phần mềm và phần lớn các công ti tính toán mây ưa thích thuê người tốt nghiệp kĩ nghệ phần mềm cho những vị trí này thay vì khoa học máy tính.

 

—English version—

 

Cloud computing skills

According to several reports from Microsoft, Oracles and SAP, Cloud computing could generate millions of new jobs in the next five years. However, many Cloud computing companies will have problem of finding workers with the right skills as cloud computing required a new type of skills that may or may not be taught in universities. Therefore, students may want to pay attention at these skills and find way to learn them to stay ahead of the change in the industry:

One of the major changes of Cloud computing is the need to have Information Technology (IT) workers who can communicate well using business language to explain technical details to customers and users. Today most IT workers who are trained in technical knowledge often do not understand the business very well and often do not have the business knowledge to talk to customers and explain to them clearly the issues as well as benefits of cloud computing. When they use technical language which are natural to them but it often confuses the customers. For cloud computing the prefer choice is hiring graduates from Information System Management (ISM) because they have both technical and business knowledge and are trained to explain technology needs and benefits to customers using business language. They understand software as a services concept, as well as revenues, costs, profits, financial statements which are the business view on how company operates. For example, they can explain how a Cloud application will remain just as secure as an in house application. How cloud computing can reduce cost, save more money and increase profits to customers. Technical students who have good soft skills may be able to work in cloud computing if they take a few business courses.

Because the Cloud computing development is exploding all over the world as more companies are moving into the cloud, there is a growing need for software programmers who can code, develop and deploy an application in the cloud. The skills required are: PHP, Ruby, Ruby on rail, Java, .NET and Python. Currently most universities only teach Java so students may have to learn on their own about Ruby, Python and .NET too in order to meet the need of cloud computing company. Today, most programming jobs are entry level position which does not require a lot of experience. According to several job listing bulletin boards, Cloud computing companies are hiring a lot of college graduates in computer science, software engineering and information system management.

Today smartphone is the key device used by most people, instead of laptop or desktop. Most people will mobile application to access their data stored in the cloud. Therefore mobile application developers with knowledge of IOS, Android and Window 8 are in high demand all over the world. There is a shortage of people who can develop mobile app and understand mobile security. While the industry is having no standard for managing mobile security yet, every company sets their own standard but it will change soon. This means that IT workers are expected to continue to learn and update their skills in security technologies to manage access to the cloud. Mobile security and network security are also two hot skills that are emerging.

In addition to understanding how to develop Cloud applications, cloud computing workers need to understand how the entire computing system works to manage information flow. IT workers must have knowledge of human computer interaction, and system integration since many cloud computing companies need these skills to provide cloud-based integration services. There are several tools available on the market today such as Formatica, Cast Iron etc. but some companies prefer to build their own tool using “SOAP”, “RESTful APIs” etc. These skills require intensive knowledge of software and most cloud computing companies prefer to hire software engineering graduates on these position rather than computer science.