Skip to content

Nhu cầu về công nhân CNTT

Ngày nay có việc đẩy về nhiều đào tạo Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) vì đây là những kĩ năng bản chất cho thời đại Thông tin. Tuy nhiên STEM là khu vực rất rộng với nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Có nhiều sinh viên học STEM là rất tốt cho tương lai nhưng điều đó có thể KHÔNG giải quyết được việc thất nghiệp trong những người tốt nghiệp đại học ngày nay. Có vài lĩnh vực học tập trong STEM yêu cầu bằng cấp chuyên sâu như thạc sĩ hay tiến sĩ để có việc làm cho nên khuyến khích sinh viên học STEM có thể có ít tác động về kinh tế hơn là mọi người có thể nghĩ. Cách nhìn của tôi là chúng ta cần chuyên chú hơn khi khuyên sinh viên về nghề nghiệp STEM.

Ngày nay có thiếu hụt kĩ năng công nghệ thông tin (NTT) trầm trọng trên khắp thế giới. Khảo cứu công nghiệp dự báo rằng sẽ có 14.6 triệu việc làm cho công nhân CNTT trong mười năm tới nhưng chỉ 6.2 triệu người tốt nghiệp rót vào những việc làm đó (Dữ liệu 2012). Không có hành động đúng, thiếu hụt công nhân có kĩ năng CNTT sẽ tiếp tục kéo sang thập kỉ khác. Đó là lí do tại sao điều quan trọng là thúc đẩy và khuyến khích nhiều sinh viên học về CNTT và điều đó phải bắt đầu với vài lớp cơ bản ở trường phổ thông như “Nhập môn vào Công nghệ thông tin” để giải thích ứng dụng của công nghệ trong doanh nghiệp, chế tạo và chính phủ v.v. để cho học sinh trung học có thể thấy CNTT có thể làm gì và kiểu nghề nghiệp nào họ có thể có nếu họ học CNTT ở đại học. Môn khác về nhập môn lập trình trong Visual Basic hay Java có thể cho họ ý tưởng về điều máy tính có thể làm và khuyến khích họ khám phá đam mê về nó.

Tôi nghĩ điều quan trọng là dạy CNTT cơ sở cho mọi học sinh phổ thông. Có tri thức về công nghệ là bản chất để trang bị cho học sinh các kĩ năng của thế kỉ 21. Vì thế giới tiếp tục trở nên “nhỏ hơn và phẳng hơn” với Internet, việc dùng các thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng) đã trở thành bản chất thế cho cuộc sống của chúng ta mà nhiều người có thể không hình dung được cuộc sống nếu không có nó. Năm năm tới, số bán điện thoại thông minh được dự kiến vượt quá mục tiêu bẩy tỉ, mà về đại thể tương đương với dân số thế giới. Không còn câu hỏi rằng di động đã làm thay đổi mọi thứ và sẽ tiếp tục tác động lên mọi gia đình từ những thành phố lớn cho tới các làng ở vùng sâu vùng xa. Những điều cơ sở là ở chỗ hỗ trợ cho “lớp học được kết nối” của thế kỉ 21. Sự phổ biến của Internet băng rộng được tổ hợp với công nghệ di động có thể đem tới mọi kết nối để chuyển giao mọi loại giáo dục và kinh nghiệm được cần cho cải tiến giáo dục hiện thời cho mọi người, bất kể chỗ họ sống.

Là nhà giáo dục, chúng ta có cơ hội và trách nhiệm cải tiến cách thanh niên học tập, làm cho kinh nghiệm của họ tương tác hơn, và mở rộng việc học ra ngoài biên giới của sách giáo khoa và bảng đen. Có thể để học sinh phổ thông xem thực nghiệm khoa học được tiến hành qua YouTube. Có thể để học sinh thậm chí tham dự lớp học trực tuyến thay vì đi vài trăm ki lô mét chỉ để tới trường từ những làng xa xôi. Với công nghệ, giáo dục có thể mở ra nhiều khả năng cho những học sinh thiếu hoàn cảnh, những người sống ở các khu vực sâu xa và kết nối họ với “thế giới phẳng”. Chúng ta cần giáo dục thế hệ tiếp những người phát triển phần mềm, các nhà khoa học, những nhà phát minh, kĩ sư, và nhà doanh nghiệp cho xã hội chúng ta.

Về căn bản, chúng ta cần nhiều người học CNTT (Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm và Quản lí hệ thông tin) để xây dựng lực lượng lao động có kĩ năng cao. Mục đích là làm cho nhiều học sinh phổ thông biết về CNTT sẽ giúp họ ra quyết định về nghề nghiệp của họ. Ngày nay có rất ít thông tin về CNTT ở trường phổ thông nhưng có nhiều thông tin sai như CNTT là khó, hay sinh viên CNTT gần như là “kẻ ngẩn ngơ” dành cả ngày ngồi trước máy tính v.v. Nhiều học sinh KHÔNG biết CNTT là gì và nó có thể làm gì bên cạnh người viết mã. Họ cần được giáo dục rằng CNTT là một phần của mọi thứ đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ ti vi chúng ta xem, âm nhạc chúng ta nghe, cách chúng ta làm kinh doanh và mọi lớp chúng ta học trực tuyến. Có tri thức CNTT là một phần của kĩ năng cần thiết cho người có giáo dục trong thế kỉ 21 cũng giống như đọc và viết được yêu cầu một trăm năm trước. Công việc CNTT có thể mở ra vô hạn khả năng, và cung cấp nghề nghiệp có thưởng cao vì nó nằm trong những việc làm được trả lương cao nhất, ngay cả ở vị trí vào nghề. VÀ ngày nay có nhu cầu cao trên khắp thế giới về nhiều công nhân CNTT.

 

—English version—

 

The need for IT workers

Today there is a push for more Science, Technology, Engineer and Math (STEM) trainings because these are the essential skills for the Information age. However STEM is a very broad area with many fields of study. Having more students to study STEM is very good for the future but it may NOT solve the unemployment among college graduates today. There are several fields of study in STEM that require advanced degree such as Master and Ph.D to get jobs so encourage students to study STEM may have much lesser impact on the economy than people may think. My view is we need to be more specific when advising student on STEM careers.

Today there is a critical Information Technology (IT) skills shortage all over the world. Industry study predicts that there will be 14.6 million jobs globally for IT workers over the next ten years but only 6.2 million graduates to fill those jobs (2012 Data). Without proper action, the shortage of IT skilled workers will continue for another decade. That is why it is important to promote and encourage more students to study IT and it must start with few basic classes in High School such as “Introduction to Information Technology” to explain the application of technology in business, manufacturing, and government etc. so high school students can see what IT can do and what types of career they can get if they study IT in college. Another course of introduction to programming in Visual Basic or Java could give them an idea about what computer can do and encourage them to discover a passion for it.

I think it is important to teach basic IT to every high school students. Having knowledge of technology is essential for equipping students with 21st century skills. As the world continues to getting “smaller and flatter” with the Internet, the use of mobile devices (Smartphones, tablets) has become so essential to our lives that many people could not imagine life without it. Over the next five years, the sale of smartphone is expected to surpass the seven billion mark, which is roughly the equivalent of the world’s population. There is no question that mobile has changed everything and will continue to impact every household from big cities to remote villages. The basics are in place to support the “connected classroom” of the 21st century. The popularity of broadband Internet combined with mobile technology could bring all connection to deliver all kinds of education and experiences needed to improve current education to everybody, regardless where they live.

As educators, we have the opportunity and the responsibility to improve the way young people learn, making their experience more interactive, and extending learning outside the boundaries of textbooks and blackboards. It is possible to have high school students watch a scientific experiments being conducted via YouTube. It is possible for students to even take classes on line instead of travel several kilometers just to go to school from remote villages. With technology, education can open many possibilities to disadvantaged students who live in rural areas and connect them to the “Flat world”. We need to educate the next generation of software developers, scientists, inventors, engineers, and entrepreneurs for our society.

Basically, we need more people who study IT (Computer Science, Software Engineering and Information Systems Management) to build a high skilled workforce. The goal is by getting more high school students to know about IT will help them to make informed decision on their careers. Today there is very little information about IT in high schools but there are many misinformations such as IT is difficult, or IT students are mostly “Geeks” that spend all day in front of a computer etc. Many students do NOT know what IT is and what it can do beside people who writing code. They need to be educated that IT is part of everything happens in our daily lives, from the TV we watch, the music we listen to, the ways we do business and all the classes that we can take online. Having IT knowledge is a part of the necessary skills for an educated person in the 21st century just like reading and writing was required skills a hundred year ago. IT works can open endless possibilities, and provide highly rewarding career as it is among the highest paid jobs, even for entry level position. AND today there is a high demand all over the world for more IT workers.