Skip to content

Công nghệ di động là tương lai

 

Ngày nay công nghệ thay đổi nhanh chóng nhưng thay đổi nhanh nhất là trong khu vực công nghệ di động. Gần như mọi tháng, có những công nghệ di động mới, những ứng dụng mới, điện thoại mới, và máy tính bảng mới nổi lên. Những thay đổi thường xuyên này tạo ra nhiều cơ hội cho những người quan tâm tới công nghệ di động. Ngày nay phần lớn các ứng dụng di động chỉ là thích nghi lại ý tưởng khởi nguồn từ máy tính cá nhân (PC). Nhiều người chỉ chuyển các ứng dụng PC sang ứng dụng di động nhưng chẳng mấy chốc khi các ý tưởng mới, các ứng dụng mới duy nhất cho di động nổi lên và tích hợp với các công nghệ khác, mọi thứ sẽ bùng nổ. Các nhà phân tích Phố Wall thường so sánh công nghệ di động với Internet vào đầu những năm 1990 lúc phần lớn mọi người chẳng có ý tưởng internet có thể đem lại cái gì. Họ hỏi: “Ai là Google của công nghệ di động?” Câu trả lời là đơn giản: Chúng ta chỉ mới ở chỗ bắt đầu của công nghệ di động với nhiều điều lí thú đang tới trong vài năm nữa, khó mà rút ra được kết luận vào lúc này.

Về căn bản công nghệ di động, bao gồm cả điện thoại thông minh và máy tính bảng với chức năng dường như vô giới hạn, đang mang tới thay đổi triệt để trong cuộc sống chúng ta. Với hầu hết mọi người điều hiển nhiên về điện thoại thông minh là gửi và kiểm emails; lướt internet; xem trò chơi đá bóng trên điện thoại; hay chơi trò chơi di động. Tuy nhiên là sinh viên trong công nghệ, bạn nên nhìn ra ngoài điều đó để nhìn vào tương lai gần nơi nhiều thứ sẵn sàng bùng nổ.

Chúng ta hãy nhìn vào vài điều mà điện thoại thông minh có thể làm dựa trên điều sinh viên đang làm việc trong chương trình của tôi tại CMU. Điều gì xảy ra nếu điện thoại di động có thể phát hiện tế bào ung thư trong máu bạn bằng việc dùng máy ảnh của điện thoại để chụp ảnh mẫu máu của bạn và gửi nó tới bác sĩ y tế để phân tích? Ứng dụng này hiện thời đang được cơ quan chính phủ kiểm lại cho việc dùng y tế và chẳng mấy chốc sẽ sẵn có. Điều gì xảy ra nếu điện thoại di động của bạn có thể cảnh báo cho bạn về cơn đau tim có thể? Ứng dụng này đã sẵn có rồi. Điều gì xảy ra nếu điện thoại di động của bạn có thể giám sát bệnh đái đường của bạn bằng việc đo đường trong máu bạn, và cảnh báo cho bạn liệu nó có cao không rồi gửi một tin nhắn cho bác sĩ của bạn yêu cầu kiểm tra? Ứng dụng này đã tồn tại rồi và sẵn có cho mua tại cửa hàng App. Điều gì xảy ra nếu điện thoại di động của bạn có thể giám sát dấu hiệu sức khoẻ của bạn như huyết áp, nhịp tim và các hoạt động khác khi bạn làm việc, nghỉ ngơi, chạy và đi, phân tích chúng và gợi ý một số cải tiến cho sức khoẻ của bạn? Có vài apps đã được bán trong cửa hàng App. Điều gì xảy ra nếu điện thoại di động của bạn có thể đo sóng não của bạn và phát hiện bất kì bất thường nào mà có thể báo hiệu bệnh Alzheimer? Cách tiếp cận này hiện thời đang được kiểm thử để được chấp nhận cho bán. Điều gì xảy ra nếu điện thoại di động của bạn có thể kiểm tra DNA của bạn và dự báo bệnh có thể nào đó? Ứng dụng này hiện thời đang được làm bản mẫu trên qui mô nhỏ (100 người) và sẽ đi vào pha kiểm thử tiếp với 1000 người. Những mẫu này là mẫu rất nhỏ trong hàng nghìn hay nhiều hơn các ứng dụng dang được phát triển trên khắp thế giới nhưng tôi nghĩ tiềm năng thực của công nghệ di động vẫn còn cần được khám phá.

Lí do các app di động đang phát triển nhanh chóng là vì chúng dễ xây dựng nhưng mọi thứ chúng ta có ngày nay chỉ là một phần nhỏ của tiềm năng di động khổng lồ. Thị trường cho app di động đáp ứng nhu cầu đặc biệt (m-y tế, m-thương mại, và m-chính phủ) vẫn còn mở rộng và chờ đợi được khám phá. Những người phát triển muốn xây dựng app cần xác định cách hội tụ nỗ lực của họ trước khi bắt đầu dự án phát triển của họ.

Phần lớn những người phát triển thích iOS của Apple vì sự phổ biến của iPhone và iPad. App của họ có thể được bán trên cửa hàng App của Apple, là cửa hàng phổ biến nhất trên khắp thế giới. Tuy nhiên, Apple sẽ giữ lại 30 phần trăm giá bán và trả cho người phát triển 70 phần trăm. Android OS của Google cũng rất phổ biến vì nó có nhiều điện thoại (Phần lớn điện thoại di động dùng Android.) Vấn đề với Android là nó là “nền mở” mà có thể làm việc trên bất kì thiết bị nào, nhưng người phát triển phải tạo ra vài phiên bản của ứng dụng của họ, từng phiên bản dành cho một điện thoại đặc biệt, kích cỡ màn hình, kĩ thuật bàn phím, và các biến thể khác. Như Apple, Google cũng giữ lại 30 phần trăm số bán và trả cho người phát triển 70 phần trăm. Có các nền khác như Microsoft và Nokia nhưng chúng không phổ biến và có số giới hạn người dùng nhưng bởi vì có vài ứng dụng, một app được phát triển cho Windows sẽ có cơ hội tốt hơn để được chú ý và nắm lấy phần lớn hơn so với iOS hay Android.

Nếu bạn là sinh viên Khoa học máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm, bạn có thể cần học vài lớp trong phát triển di động bởi vì tương lai là trong di động vì máy tính cá nhân là thứ của quá khứ rồi. Bạn phải nhìn ra ngoài điều mọi người đã làm ngày nay để hướng tới điều bạn có thể đạt tới với ý tưởng mới, phát kiến mới v.v. Ai biết người nào đó trong các bạn có thể là Steve Jobs tiếp?

 

—Eglish version—

 

Mobile technology is the future

Today technology changes rapidly but the fastest changing is in the mobile technology area. Almost every month, there are new mobile technologies, new applications, new phones, and new tablets emerge. These constant changes create more opportunities to people who are interested in mobile technology. Today most mobile applications are just adaptations of ideas that originated in the Personal Computer (PC). Many people just transfer PC applications to mobile applications but soon when new ideas, new applications unique to mobile emerge and integrate with other technologies, everything will explode. Wall Street analysts often compare mobile technology with the Internet in the early 1990s where most people have no idea what the internet could bring. They ask: “Who is the Google of mobile technology? The answer is simple: We are only at the beginning of mobile technology with many exciting things to come in the next few years, it is difficult to draw conclusion at this time.

Basically mobile technology, including smartphones and tablets with seemingly limitless functionality, is bringing radical changes in our lives. For most people the obvious thing about smartphone are sending and checking emails; surf the internet; watch a football games on their phone; or playing mobile game. However as students in technology, you should look beyond that into the near future where many things are ready to explode.

Let us look what few things that a smartphone can do based on what students are working in my program at CMU. What if a mobile phone could detect cancer cells circulating in your blood by using the phone camera to take picture of your blood sample and send it to a medical doctor for analysis? This application is currently being reviewed by a government agency for medical use and soon will be available. What if your mobile phone can warn you of a possible heart attack? This application is already available. What if your mobile phone could monitor your diabetes by measure your blood glucose, and warn you if it is high then send a text message to your doctor requesting a checkup? This application already exist and available for purchase at App store. What if your mobile phone can monitor your health sign such as blood pressure, heart beat and other activities as you work, rest, run and walk, analyze them and suggest some improvements for your health? There are several apps being sold in App store already. What if you mobile phone can measure your brain waves and detect any anomaly that may signal Alzheimer disease? This application is currently under testing for approval for sale. What if your mobile phone can test your DNA and predict certain possible diseases? This application is currently being prototyped in small scale (100 people) and will go into the next phase of testing with 1000 people. These samples are a very small sample of thousands or more applications are being developed all over the world but I think the real potential of mobile technology is still to be discovered.

The reason mobile apps are growing rapidly because they are easy to build but everything we have today is only a small part of the huge mobile potential. The market for mobile apps to meet specific needs (m-health, m-commerce, and m-government) is still wide open and waiting to be discovered. Developers who want to build apps need to determine how to focus their effort before start their development project.

Most developers like Apple iOS because the popular of the iPhone and iPad. Their apps can be sold on Apple App Store, which is the most popular store all over the world. However, Apple will keep 30 percent of the sales price and pay developer 70 percent. Google’s Android OS is also very popular as it has more phones (Most mobile phone use Android.) The problem with Android is it is an “open platform” that can work on any device, but developer must create several versions of their applications, each for a specific phone, screen sizes, keyboard techniques, and other variables. Like Apple, Google also keep 30 percent of sale price and pay developer 70 percent. There are other platforms such as Microsoft and Nokia but they are not popular and have limited number of users but because there are few applications, an app developed for Windows would have better chance of getting noticed and capturing a large share than iOS or Android.

If you are Computer Science or Software Engineering students, you may want to take few classes in mobile development because the future is in mobile as personal computer is the thing of the past. You must look beyond what people already doing today toward what you can achieve with new ideas, new innovations etc. Who know some of you may be the next Steve Jobs?