Skip to content

Phụ nữ làm người chủ công ti công nghệ

Ở Mĩ, 56% người tốt nghiệp đại học là phụ nữ nhưng họ chỉ chiếm quãng 18% các vị trí điều hành trong các công ti lớn mặc dầu các khảo cứu đã xác nhận rằng các công ti có số phụ nữ cao hơn ở mức quản lí cao nhất thường làm tốt hơn các công ti với số phụ nữ thấp hơn. Một nhà phân tích công nghiệp bình luận: “Trong công nghiệp truyền thống như tài chính, kinh doanh, và chế tạo, khó cho phụ nữ tiến lên các vị trí hàng đầu nhưng trong công nghiệp công nghệ tăng trưởng nhanh, phụ nữ đang làm tốt hơn và nhiều người thành công. Nếu nhiều phụ nữ đang học công nghệ, họ có thể chi phối ngành công nghiệp này.”

Theo một báo cáo công nghiệp, con số các công ti do phụ nữ làm chủ ở Mĩ đã tăng lên 26 phần trăm giữa năm 2000 và 2010. Đã có 8.2 triệu công ti do phụ nữ sở hữu và trong số đó 8% là trong công nghệ. Trong nhiều năm, các doanh nghiệp phụ nữ làm chủ truyền thống phần lớn là trong chăm sóc cá nhân (cửa hàng thẩm mĩ, cửa hàng tóc và dịch vụ giặt dũ), thức ăn (nhà hàng, tiệm bánh, dịch vụ lương thực) hay đại lí nhỏ. Ngày nay việc có hàng nghìn công ti công nghệ được làm chủ và quản lí bởi phụ nữ là thay đổi hoàn toàn có ý nghĩa.

Mọi người thường tự hỏi liệu khu vực công nghệ có là sánh đúng với phụ nữ không nhưng dữ liệu từ công nghiệp chỉ ra rằng phụ nữ đang làm tốt trong công nghệ hơn đàn ông, đặc biệt trong việc làm chủ và quản lí. Các tác giả của báo cáo này đã phỏng vấn trên sáu trăm phụ nữ và đàn ông đang làm việc trong công nghiệp công nghệ. Sau đây là điều họ thấy:

“Phụ nữ giỏi hơn đàn ông trong quản lí con người. Họ thông cảm hơn đàn ông và có thể xây dựng mối quan hệ mạnh có hiệu quả trong quản lí người kĩ thuật. Bởi vì công nhân kĩ thuật có giáo dục cao, họ không thích bị ra lệnh. Nhưng người quản lí là đàn ông thường ra lệnh về điều phải làm trong khi người nữ quản lí thường trao đổi bằng việc khuyến khích thay vì ra lệnh. Điều đó giải thích tại sao nhiều công ti do nữ làm chủ không có vấn đề với nhân viên chuyển việc làm như với công ti công nghệ đàn ông sở hữu.”

“Phụ nữ giỏi hơn đàn ông trong kĩ năng lắng nghe. Họ dùng trực giác để biết khi nào nên dừng nói và chỉ lắng nghe khách hàng. Có khả năng lắng nghe khách hàng để hiểu nhu cầu của khách và họ nhớ rõ khách hàng. Về căn bản phụ nữ không bao giờ quên cái gì, cho dù là những chi tiết nhỏ. Phần lớn đàn ông không lắng nghe tốt vì họ nghĩ họ đã biết mọi thứ rồi. Họ không chú ý nhiều tới bình luận của khách hàng và thường bỏ lỡ nhiều chi tiết. Trong kinh doanh công nghệ, chính chi tiết xác định ra thành công hay thất bại.”

“Phụ nữ có “trực giác” để xác định nhanh chóng bạn và thù và không sợ đặt quyết định chỉ dựa trên “cảm giác” trong khi đàn ông quyết định dựa trên “sự kiện” và thường bỏ qua các yếu tố khác. Trong kinh doanh công nghệ, cạnh tranh là dữ dội, ngay cả một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả thảm hoạ.”

“Phụ nữ có khả năng làm nhiều thứ đồng thời (đa nhiệm). Họ có thể dễ dàng nói điện thoại, đáp lại email, viết tài liệu, tất cả đều cùng lúc mà vẫn hiệu quả. Phần lớn đàn ông chỉ có thể làm một thứ mỗi lúc và không thể đối phó được với nhiều thay đổi thế xảy ra ngay một lúc.”

“Phụ nữ sẵn lòng học những điều mới và linh hoạt hơn khi thay đổi được cần tới. Đàn ông kiêu ngạo vì họ nghĩ rằng họ đã biết mọi thứ, họ không thích học cái mới hay bắt kịp theo thay đổi. Đó là lí do tại sao nhiều công ti đàn ông sở hữu gặp khó khăn khi công nghệ mới nổi lên hay thị trường thay đổi.”

“Phụ nữ thích làm việc tổ trong khi đàn ông ưa thích làm việc một mình. Phụ nữ làm người chủ thường tìm lời khuyên và giúp đỡ lẫn nhau trong khi đàn ông có xu hướng tự họ giải quyết vấn đề, không hỏi sự giúp đỡ và thường phạm sai lầm.”

“Là người chủ công ti, phụ nữ có nhiều kiên nhẫn hơn và sẵn lòng chờ đợi lâu hơn để doanh nghiệp tăng trưởng. Tương phản lại, đàn ông thường làm quyết định trong vội vàng, không muốn chờ đợi và thường không nghĩ rõ ràng về hậu quả. Vì họ thường phạm nhiều sai lầm, công ti của họ thường thất bại.”

Tương ứng phụ nữ có ưu thế cạnh tranh tốt hơn trong doanh nghiệp, đặc biệt trong công ti khởi nghiệp khi rủi ro là cao. Phụ nữ đam mê và năng nổ khi họ bắt đầu công ti, họ sẵn lòng xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng và họ thành công trong công ti khởi nghiệp công nghệ.”

Các tác giả kết luận: “Phụ nữ là người chủ công ti lớn và đã chứng minh bản thân họ là nhà doanh nghiệp công nghệ đáp ứng. Trong thập kỉ tới, nếu nhiều phụ nữ học về công nghệ, nhiều người sẽ trở thành người chủ công ti hay quan chức điều hành cấp cao nhất hơn đàn ông.”

 

—English version—

 

Women as technology company owners

In the US, 56% of college graduates are women but they only constitute about 18% of executive positions in large companies although studies have confirmed that companies with higher numbers of women at the top management level often do better than those with lower numbers of women. An industry analyst comments: “In traditional industries such as finance, business, and manufacturing, it is difficult for women to advance to the top positions but in fast growing technology industry, women are doing better and many are successful. If more women are studying technology, they could dominate this industry.”

According to an industry report, the number of women-owned companies in the U.S. has increased 26 percent between 2000 and 2010. There were 8.2 million companies owned by women and among them 8% was in technology. For years, traditional women-own businesses were mostly in personal cares (Beauty shops, Hair cares and Laundry services), foods (Restaurants, Bakery, Catering services) or small retails. Today having thousands of technology companies owned and managed by women is quite a significant change.

People often wonder whether technology area is a good match for women but data from industry indicates that women are doing better in technology than men, especially in ownership and management. The report’s authors interviewed over six hundreds women and men who work in technology industry. Following are what they found:

“Women are better than men in managing people. They are more empathic than men and can build strong relationships that are effective in managing technical people. Because technical workers are highly educated, they do not like to be ordered. But managers who are men often give order on what to do when women managers often communicate by encouragement instead of order. That explains why many women-owned companies do not have problems with employees switch jobs as with men-owned technology company.”

“Women are better than men in listening skills. They use their intuition to know when to stop talking and just listen to the customers. Being able to listen allows them to understand customers’ needs and they remember them well. Basically women never forget anything, even small details. Most men do not listen well as they think they already know everything. They do not pay much attention to customers’ comments and often missed many details. In technology business, it is the detail that determines success and failure.”

“Women have the “intuition” to quickly determine friends and enemies and are not afraid to base decisions on just a “feeling” while men make decision based on “Facts” and often overlook other factors. In technology business, competition is fierce, even small mistake can lead to disastrous consequences.”

“Women have the ability to do several things at the same time (multi-tasking). They can easily talk on the phone, respond to email, write document, all at the same time with effectiveness. Most men can only do one thing at a time and cannot cope with so many changes happen at once.”

“Women are willing to learn new things and more flexible when changes are needed. Men are arrogant as they think that they already know everything, they do not like to learn new things or keep up with changes. That is why many men-owned companies have difficulty when new technology emerges or market changes.”

“Women enjoy teamwork while men prefer to work alone. Women owners often seek out advice and help each other while men tend to solve problems by themselves, do not ask for help and often make mistakes.”

“As company owners, women have more patience and are willing to wait longer for the business to grow. In contrast, men often make decision in a hurry, do not want to wait and often do not think clearly about consequences. Since they often make more mistakes, their companies often fail.”

Accordingly women have better competitive edge in business, especially in startups when the risks are high. Women are passionate and self-motivated when they start their company, they are willing to build better relationship with customers and they are successful in technology startups.”

The authors concluded: “Women are great company owners and have proven themselves to be responsive technology entrepreneurs. In the next decade, if more women are studying technology, many will become company owners or top executives than men.”