Skip to content

Việc làm số thức ở châu Phi

Việc làm số thức có thể được khởi đầu nhanh chóng để giải quyết vấn đề thất nghiệp và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Yếu tố then chốt là có đào tạo đúng để tận dụng cơ hội do Công nghệ thông tin (CNTT) đem lại. Việc làm số thức có thể cung cấp việc làm cho nhiều người bằng đem tới việc làm cho họ; cho dù họ có thể sống ở các khu vực sâu hay các làng ở xa, miễn là họ có kết nối với Internet. Ngay cả những người có giáo dục hạn chế cũng vẫn có thể được đào tạo chỉ trong vài tháng về kiểm thử cơ bản hay lập trình di động. Bằng việc thu được kinh nghiệm làm việc trong những mức độ vào nghề này, họ có thể tiến bộ và thậm chí có đủ tư cách làm những việc tốt hơn với tiền trả cao hơn. Việc làm số thức có thể cung cấp cơ hội tốt cho những người khuyết tật và phụ nữ, những người có thể phải ở nhà để chăm nom con cái. Tất nhiên, để làm việc trong việc làm số thức, họ cần có kĩ năng và năng lực để vận hành hiệu quả tại chỗ làm việc.

Một trong các sinh viên của tôi nói với tôi: “Phần lớn mọi người có thể được đào tạo chỉ trong vài tháng để làm việc làm số thức. Lúc ban đầu, họ được dạy các kĩ năng máy tính cơ sơ nơi họ học cách dùng máy tính cá nhân (PC). Họ phải học mở, tìm, truy lục thông tin, tải xuống, sửa đổi tệp nào đó và tài liệu và lưu giữ chúng (2 tuần); họ học viết các lệnh đơn giản dùng Visual Basic hay Java (4 tuần) và phần mềm kiểm thử (2 tuần). Rồi họ dành 4 tuần nữa trong “Thực hành kiểm thử”, nơi họ phải kiểm thử 100 mẫu ứng dụng để nhận diện và sửa lỗi. Nếu qua được, họ có thể bắt đầu làm việc trong ngành công nghiệp như người kiểm thử mức 1. Cho nên chỉ trong ba tháng đào tạo, họ có thể làm việc trong việc làm số thức. Khi họ thu được kinh nghiệm là người kiểm thử, và tuỳ theo hiệu năng của họ trên việc làm, họ sẽ được đề bạt làm người kiểm thử ở các mức 2 và mức 3. Từng mức sẽ cho họ việc tăng lương thêm.

Là người kiểm thử ở mức 3, họ có thể đi sang đào tạo thêm 3 tháng nữa để thành người lập trình mức 1. (Lưu ý: Họ phải viết mười chương trình trong Visual Basic hay Java). Khi họ thu được kinh nghiệm là người lập trình mức 1, tuỳ theo hiệu năng của họ trên việc làm, họ sẽ được đề bạt lên mức 2 và mức 3. Từng mức sẽ cho họ việc tăng lương thêm. Khi họ được là người lập trình mức 2, họ cũng có thể lấy đào tạo thêm về lập trình di động nơi họ dành 2 tuần để học về Androids hay IOS, và thêm 3 tuần nữa để học về Object C hay Java (Lưu ý: Họ phải viết mười ứng dụng di động cho iPhone hay Android). Nếu qua được môn này, họ có thể làm việc như người lập trình di động. Khi họ thu được nhiều kinh nghiệm hơn họ có thể lấy đào tạo thêm về thiết kế đồ hoạ (3 tháng) hay cơ sở dữ liệu (4 tháng) và chuyên môn hoá là người hỗ trợ thiết kế đồ hoạ mức vào nghề, người xử lí đính thẻ ảnh, người xử lí cơ sở dữ liệu, người thao tác cơ sở dữ liệu. (Lưu ý: Những việc này vẫn được coi là kĩ năng cơ sở cho vị trí tập sự và KHÔNG nên bị lẫn lộn với vị trí tập sự CNTT điều yêu cầu bằng cấp đại học hay giáo dục cao hơn.)

Trong hai thập kỉ qua, nhiều công ti lớn đã tận dụng ưu thế của kết nối toàn cầu để khoán ngoài công việc công nghệ thông tin cho các nước có lao động thấp. Kể từ đó, công việc số thức đã trở thành nguồn mới tạo ra việc làm trong nền kinh tế thế giới được kết nối và đã đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của nhiều nước. Hiện thời công nghiệp khoán ngoài CNTT bị chi phối bởi Ấn Độ với vài triệu việc làm CNTT đã có giá trị $110 tỉ đô la trong năm 2012. Số hai là Philippines với những trung tâm gọi điện thoại để trả lời yêu cầu của khách hàng với trên một triệu công nhân và có giá trị $25 -30 tỉ đô la trong năm 2012. Trung Quốc được xếp hạng thứ ba với quãng $18 tỉ đô la năm 2012.

Tất nhiên, ích lợi của việc làm số thức đã là tốt cho những nước này, nhưng có khác biệt giữa khoán ngoài cho Ấn Độ, Trung Quốc và cho các nước châu Phi. Phần lớn công nhân CNTT ở Ấn Độ và Trung Quốc đều có giáo dục tốt và làm việc ở những thành phố chính như Bắc Kinh, Thượng Hải, Bangalore, Mumbai v.v… Tương phản lại, công nhân làm khoán ngoài CNTT ở châu Phi tới từ những chỗ bất lợi; nhiều người thậm chí không hoàn thành trung học và sống ở các khu vực nông nghiệp sâu xa. Vì những nông dân này sẽ KHÔNG bỏ lại mảnh đất của họ hay gia đình học để kiếm việc tốt hơn ở đâu đó, họ sẽ được lợi nhất bằng có sự kiện việc làm đi tới họ. Và đó là kết quả của đầu tư của chính phủ vào đào tạo CNTT đặc biệt ở các khu vực sâu và xa này. Không có những đào tạo và hỗ trợ này, họ sẽ không bao giờ có khả năng vượt qua được nghèo nàn do cơ hội làm việc bị giới hạn trong các khu vực sâu và xa.

Vì “Khoán ngoài cho châu Phi sâu xa” hay “tạo nguồn tác động” được biết tới cho các nước phương tây vào năm 2010, nhiều công ti lớn bắt đầu nhìn tới châu Phi như điểm đến tiếp cho khoán ngoài CNTT của họ. Một số công ti làm điều đó vì mối quan tâm xã hội của họ, nhưng từ cảnh quan doanh nghiệp, nó cũng có nghĩa. Một quan chức điều hành nói: “KHÔNG thành vấn đề khoán ngoài đi đâu, chỉ có hai yếu tố then chốt: Kĩ năng và Chi phí, và châu Phi có cả hai.” So sánh với chi phí làm kinh doanh ở Ấn Độ và Trung Quốc, các nước châu Phi như Ghana, Kenya cung cấp các thương vụ tốt hơn với xấp xỉ ít hơn từ 30% tới 40%. Trong kinh doanh, đây là ưu thế lón mà có thể làm thay đổi quyết định của nhiều người điều hành. Theo một báo cáo mới, tăng trưởng tiềm năng của việc làm khoán ngoài ở châu Phi được mong đợi gấp đôi tới gấp ba trong vài năm tới. Ngày nay châu Phi chỉ mới nắm được không đầy 4 phần trăm của thị trường làm khoán ngoài CNTT toàn cầu nhưng điều đó được dự kiến tăng trưởng tới 10 phần trăm năm 2015 với tổng $65 tỉ đô la. Khi nó tăng trưởng, nó sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn, nhiều cơ hội việc làm hơn, làm lợi cho những người ở khu vực sâu và xa và giúp giải quyết con số thất nghiệp cao của những nước này.

Với công nhân số thức, có thu nhập tốt hơn có thể làm thay đổi cuộc sống của họ bằng việc cải thiện sức khoẻ, giáo dục tốt hơn cho bản thân họ và con cái họ. Với việc có giáo dục, họ có thể ra quyết định tốt hơn cho tương lai của họ. Bằng việc có việc làm tốt, họ có thể thu được nhiều tự tin và có khả năng đối phó với những thay đổi xã hội. Việc làm số thức có thể làm lợi cho các gia đình và cộng đồng nông nghiệp theo nhiều cách. Với tri thức về công nghệ thông tin, nông dân có thể truy nhập vào Internet để có thông tin tốt hơn để ra quyết định cho cây trồng của họ. Bằng việc trồng cây đúng với giá trị thị trường tốt hơn, họ có thể cải tiến kinh tế vùng sâu xa của họ. Bằng việc có thu nhập phụ, các gia đình có thể đầu tư vào trang thiết bị tốt hơn, phương pháp tốt hơn, giống tốt hơn, và có khả năng đóng góp cho nền kinh tế tổng thể.

 

—English version—

 

Digital Jobs in Africa

Digital jobs can be initiated quickly to solve the unemployment problem and to contribute to economic growth. The key factor is having the right training to take advantage of the opportunities provide by Information technology (IT). Digital jobs can provide employment to many people by bringing the jobs to them; even they may live in rural areas or remote villages, as long as they have connection to the Internet. Even people who have limited education can still be trained with just a few months of trainings in basic testing or mobile programming. By gaining work experience in these entry-levels, they can progress and eventually qualify for better jobs with higher pay. Digital jobs can provide good opportunities to people with disabilities and women who may have to stay home to take care of children. Of course, to work in digital jobs, they need to have skills and competencies for effective functioning in the workplace.

One of my students told me: “Most people can be trained in a matter of few months to do digital jobs. In the beginning, they are taught basic computer skills where they learn how to use personal computer (PC). They must learn to open, search, retrieve information, download, modify certain files and document and save them. (2 weeks); they learn to write simple instructions using Visual Basic or Java (4 weeks) and test software (2 weeks). Then they spend another 4 weeks in “Testing practicum”, where they must test 100 application samples to identify and fix defects. If pass, they can begin to work in the industry as tester level 1. So in just three months of training, they can work in digital jobs. As they gain experience as testers, and depending on their performance on the job, they will get promoted to tester level 2 and level 3. Each level would give them an increase in salary.

As testers level 3, they can go to another additional 3 months training to be a programmer level 1. (Note: They must write ten programs in Visual Basic or Java). As they gain experience as programmer level 1, depending on their performance on the job, they will get promoted to programmer level 2 and level 3. Each level would give them an increase in salary. When they get to programmer level 2, they could also take another additional training in mobile programming where they spend 2 weeks to learn about Androids or IOS, and another 3 weeks to learn Object C or Java (Note: They must write ten mobile applications for iPhone or Android). If pass the course, they can work as mobile programmer. As they gain more experiences they can take additional trainings in graphic design (3 months) or Database (4 months) and specialize as entry level Graphic designer supports, Image tagging Processor, Database processors, Database Operator. (Note: These are still considered basic skills for entry-level positions and should NOT be confused with other IT entry-level positions that require a college degree or better education.)

Over the past two decades, many large companies have taken advantage of global connectivity to outsource information technology (IT) works to low-cost labor countries. Since then, digital works has become a new source of job creation in the interconnected world economy and has contributed to the economic growth of several countries. Currently the IT outsourcing industry is dominated by India with several million IT jobs created valued at $110 Billion dollars in 2012. The number two is the Philippines with Call Centers to answer customers’ requests with over a million workers and valued at $25 -30 Billion dollars in 2012. China is ranked third with about $18 Billion dollars in 2012.

Of course, the benefits of digital jobs have been good for these countries, but there is a difference between outsource to India, China and to African countries. Most IT workers in India and China have college educations and work in major cities like Beijing, Shanghai, Bangalore, Mumbai etc… In contrast, most Africa’s IT outsourcing workers come from the disadvantages; many do not even complete high school and live in rural agriculture areas. Since these farmers will NOT leave their lands or their family behind for better jobs somewhere, they would benefit most by having the jobs come to them. And that is the result of government investment in special IT trainings in these rural areas. Without these trainings and supports, they would never be able to overcome poverty due to limited employment opportunities in rural areas.

Since the “Outsourcing to rural Africa” or “Impact sourcing” was known to western countries in 2010, many large companies began to look to Africa as the next destination for their IT outsourcing. Some do that for their social concerns, but from the business perspective, it also makes sense. One top executive said: “It does NOT matter where to outsource, there are only two key factors: Skills and Costs, and Africa has both.” Compare to the cost of doing business in India and China, African countries like Ghana, Kenya offer better deals with approximately 30% to 40% less. In business, this is a significant advantage that can change many executive‘s decisions. According to a new report, the growth potential of outsourcing in Africa is expected double or triple in the next few years. Today Africa only captures less than 4 percent of the global IT outsourcing market but it is expected to grow to 10 percent by 2015 totaling $65 Billion dollars. As it grows, it will create more jobs, more employment opportunities that benefit people in rural areas and helps solve the high number of unemployment of these countries.

For Digital workers, having better incomes can change their lives with improving health, better education for themselves and their children. By being educated, they can make better decision for their future. By having good jobs, they can gain more confidence and are able to cope with other social changes. Digital jobs can benefit families and agricultural communities in many ways. With knowledge of information technology, farmers can access the Internet to get better information to make decision for their crops. By planting the right crops with better market values, they can improve their rural economy. By having extra incomes, families can make investments in better equipments, better methods, better seeds, and have the ability to contribute to the overall economy.