Skip to content

Là thầy giáo

Là thầy giáo là một chọn lựa và tất cả chúng ta đều làm chọn lựa đó khi chúng ta quyết định theo đuổi nghề này. Là thầy giáo, chúng ta muốn ảnh hưởng tới các thế hệ sau như chúng ta đã được ảnh hưởng bởi các thầy giáo của chúng ta từ các thế hệ quá khứ. Chúng ta mang nợ lớn với các thầy giáo của chúng ta vì không có họ, chúng ta KHÔNG là điều chúng ta đang là ngày hôm nay. Để đền đáp lòng biết ơn với các thầy giáo cũ của chúng ta, một số trong chúng ta quyết định trở thành thầy giáo giống như họ.

Dạy học bao giờ cũng là nghề thách thức vì chúng ta phải giải quyết với nhiều chướng ngại. Chúng ta phải động viên các sinh viên không có mục đích và giúp họ học. Chúng ta phải dành nhiều giờ vào lập kế hoạch bài học, chuẩn bị bài kiểm tra, chấm điểm công việc của sinh viên. Chúng ta phải làm việc với các lớp kích cỡ lớn hơn và thỉnh thoảng với điều kiện làm việc kém. Chúng ta phải chấp nhận lương trần đạm bạc đủ kiếm sống. Nhưng chúng ta vẫn làm điều đó vì chúng ta chăm nom cho sinh viên. Chúng ta chia sẻ đam mê của chúng ta về việc học với họ và hi vọng rằng họ sẽ đam mê học tập. Chúng ta thường xuyên học những điều mới để truyền cho họ vì chúng ta muốn họ có tri thức hiện thời nhất có thể được. Không ai chọn nghề dạy học để kiếm tiền, lương dạy học bao giờ cũng thấp, bất kể bạn sống ở đâu. Chúng ta lựa chọn nghề này vì chúng ta muốn thế hệ tiếp tốt hơn, đóng góp nhiều cho xã hội của chúng ta hơn các thế hệ trước. Là thầy giáo chúng ta không chỉ dạy tri thức hàn lâm mà còn dạy đạo hiếu nghĩa, luân lí, và đạo đức vì chúng ta muốn sinh viên nghĩ, hiểu, khám phá, phân tích, tích hợp, ra quyết định đúng và có trách nhiệm cho hành động của họ.

Khi chúng ta xây dựng quan hệ với sinh viên, chúng ta đang xây chiếc cầu nối thế hệ này sang thế hệ khác. Kết nối này đã được truyền cho chúng ta từ thầy giáo của chúng ta và được truyền cho họ từ những người khác trong quá khứ. Nó là truyền thống của chúng ta; nó là di sản kế thừa của chúng ta; nó là văn hoá của chúng ta và nó phải tiếp tục như kết nối không bị đứt đoạn. Trong kết nối này, chúng ta hỗ trợ cho sự phát triển của sinh viên khi họ học và trưởng thành những đứa con ngoan của bố mẹ họ, những thành viên tốt của xã hội, và công dân tốt của đất nước. Trong kết nối này, chúng ta thu được sự tin cậy của họ khi sinh viên chia sẻ cùng chúng ta nhu cầu của họ, những vật lộn của họ, thành công của họ, cũng như thất bại của họ để cho chúng ta có thể giúp họ vượt qua những khó khăn đó. Qua hướng dẫn của chúng ta, sinh viên thậm chí có thể tìm ra thành công trong mọi khía cạnh cuộc đời của họ. Họ  có thể dùng những hướng dẫn này như kĩ năng đặc biệt trong cuộc sống để xây dựng mối quan hệ với những người khác khi họ tiếp tục tuyền thống này đã tồn tại cho nhiều thế hệ.

Giúp sinh viên học tốt và cung cấp hướng dẫn đúng là sứ mệnh của chúng được bắt rễ trong truyền thống dạy học của chúng ta. Phương pháp dạy có thể thay đổi; nội dung dạy có thể thay đổi nhưng sứ mệnh dạy và ảnh hưởng tới cuộc sống không bao giờ thay đổi. Không ai nói dạy là dễ nhưng chúng ta chọn nghề này vì chúng ta hiểu sứ mệnh của mình để truyền tri thức và ảnh hưởng tới cuộc sống của thế hệ tiếp.

 

—English version—

 

Being a teacher

Being a teacher is a choice and we all make that choice when we decide to pursue this career. As teacher, we want to influence the next generation as we were influenced by our teachers from past generation. We owned a lot to our teachers because without them, we are NOT what we are today. To repay our former teachers’ gratitude, some of us decide to become teachers like them.

Teaching is always a challenge profession as we have to deal with many obstacles. We must motivate the unmotivated students and help them to learn. We must spend many hours on planning lessons, preparing tests, grading students’ works. We must work with large sized classes and sometime poor working conditions. We must accept a meager salary barely enough to make a living. But we still do that because we care for the students. We share our passion on learning with them and hope that they will be passionate about learning. We constantly learn new things to pass on to them because we want them to have the most current knowledge possible. Nobody would choose teaching career to make money, teaching salary is always low, regardless where you live. We select this career because we want the next generation to be better, to contribute more to our society than the previous ones. As teacher we do not just teach academic knowledge but also filliality, moral, and ethics as we want our students to think, to understand, to discover, to analyze, to integrate, to make the right decision and to be responsible for their actions.

When we build relationships with students, we are building a bridge that connects one generation to another. This connection has been passed on to us from our teachers and to them from others in the past. It is our tradition; it is our heritages; it is our culture and it must continue as an unbroken connection. In this connection, we support our students’ development as they learn and mature into good children to their parents, good members to their society, and good citizens to their country. In this connection, we earn their trust as students share with us their needs, their struggles, their successes, as well their failures so we can help them to overcome those difficulties. Through our guidance, students can eventually find successes in all aspects of their lives. They can use these guidances as a special skill in life to build relationships with others as they continue a tradition that exists for many generations.

Helping students to learn well and provide proper guidance are our missions rooted in our teaching tradition. The method of teaching may change; the content of teaching may change but the mission to teach and influence lives never change. Nobody say teaching is easy but we chose this career because we understand our mission to pass on our knowledge and influence the lives of the next generation.