Skip to content

Ứng dụng di động

Ba mươi năm qua, nhiều người phát triển phần mềm đã làm tiền bằng việc viết phần mềm chạy trên máy tính cá nhân (PC) và đã tạo ra hàng nghìn công ti phần mềm nhưng điều đó tất cả đã thay đổi khi công ti như Microsoft chi phối thị trường. Mười năm trước, nhiều người phát triển phần mềm cũng đã làm tiền bằng việc viết phần mềm cho Internet và đã tạo ra hàng nghìn công ti “Dot.Com” nhưng tất cả đã thay đổi khi các công ti như eBay, Amazon, và vài công ti khác chi phối thị trường. Ngày nay lại có cơ hội mới cho các ứng dụng di động hay web di động.

Vài năm trước, phần lớn điện thoại di động đều có trình duyệt web nhưng chúng khó sử dụng. Nếu bạn đã thử lèo lái qua vài trang web được viết nghèo nàn trong Java-script, trên màn hình điện thoại nhỏ tí xíu, để tìm thông tin như địa chỉ hay lịch biểu, bạn có thể cũng hiểu được điều đó có thể khó khăn và thất vọng thế nào. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi với iPhone.

Khi công nghệ thành đủ lớn để tạo ra công nghiệp và cho phép người khác viết các ứng dụng trên đỉnh của nó, thì nó tạo ra “cách mạng cơ hội” (tương tự như PC và  Internet). iPhone là nền ứng dụng cho phép nhiều ứng dụng chạy trên nó. Ngày nay, có hàng nghìn ứng dụng cho iPhone, từng ứng dụng bán quãng vài đô la nhưng tất cả chúng có vài triệu người dùng tải xuống. Với ứng dụng một đô la và với một triệu người dùng thì người phát triển ứng dụng có thể làm được triệu đô la dễ dàng.

Xét tới thời gian rất ngắn của iPhone; nó đã tạo ra nền công nghiệp mới với hàng nghìn người phát triển trên khắp thế giới viết các ứng dụng cho nó. Theo báo cáo công nghiệp mới, iPhonecủa Apple dẫn đầu thị trường bằng việc có hơn 150,000 ứng dụng so với chỉ 20,000 cho Android của Google. Báo cáo này cũng nói rằng với việc tải xuống ứng dụng giá 99 xu, Taputous, một công ti với 20 người làm trò chơi và phần mềm xã hội cho iPhone, bây giờ làm ra $1 triệu đô la mỗi tháng trong mười tháng qua. Tất nhiên, không phải mọi công ti đều có thể thành công mức đó, nhưng phần lớn cũng làm khá tốt với iPhone, theo báo cáo này.

Ngày nay, khi ngày càng nhiều người dùng thiết bị di động hơn laptop và PC, xu hướng này sẽ tiếp tục. Bạn tôi viết tin tức cho website đại học nhưng anh ấy đưa thêm vài đầu gắn để sinh viên có thể đọc nó từ điện thoại di động của họ. Anh ấy bảo tôi rằng anh ấy có trên mười nghìn người tải xuống blog kĩ thuật mới của anh ấy mỗi tuần. Ngày nay, khi nhiều thiết bị di động càng tốt hơn, bạn không cần tối ưu website của mình cho di động, vì trình duyệt di động làm việc tốt với website thông thường. Tất nhiên, nếu bạn muốn website của mình tốt hơn cho người dùng di động, bạn vẫn cần nội dung chuyên biệt cho chúng.

Ngày nay cả Apple và Google đều có kho riêng của họ để bán các ứng dụng di động. Google đi xa hơn bằng việc cho phép mọi người viết bất kì ứng dụng nào họ muốn cho Android, và tải nó lên kho ứng dụng mà không cần trọng tài hay hợp đồng bên thứ ba nào. Apple, mặt khác, có chính sách phê chuẩn. Steve Jobs muốn có quyết định trọng tài để loại bỏ các ứng dụng khiêu dâm hay ứng dụng với nội dung xấu cho iPhone. Điều này có thể làm cho một số người phát triển KHÔNG thích lắm bởi vì họ không thích bị kiểm duyệt nhưng Apple muốn điện thoại “xu hướng gia đình” cho mọi người. Với thị phần mạnh thế và làm nhiều tiền cho người phát triển, những người khác sẽ thích thú làm điều Steve Jobs yêu cầu họ.

Cạnh tranh tiếp có thể là điện thoại của Microsoft. Với bản di động của Windows 7, sẽ có nhiều cạnh tranh hơn trong thị trường điện thoại di động vì thế của Microsoft gắn nối điện thoại với các dịch vụ như Xbox Live, điều sẽ cho phép mọi người chơi trò chơi video trên thiết bị di động. Vì Microsoft vẫn làm việc trên điện thoại di động mới để đưa ra sớm, điều đó đặt Microsoft ở sau đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, với nhiều người phát triển phần mềm đây là cơ hội để tham gia vào thị trường mới, cơ hội mới khi bạn chọn iPhone, Android, hay Microsoft, ứng dụng di động có thể mở ra cơ hội mới cho nhiều người trong các bạn. Ai biết liệu bạn có thể là Tapulous tiếp? Ai biết rằng bạn có thể là Bill Gates tiếp cho điện thoại di động?

 

—-English version—-

 

Mobile applications

Thirty years ago, many software developers made money by writing software to run on personal computers (PC) and created thousand of software companies but it all changed when company like Microsoft dominated the market. Ten years ago, many software developers also made money by writing software for the Internet and created thousand of “Dot.Com” companies but it all changed when companies like eBay, Amazon, and few others dominate the market. Today there is a new opportunity in the mobile applications or mobile web.

Few years ago, most mobile phones have had web browsers but they are difficult to use. If you have tried to navigate some web page written poorly in Java-script, in tiny phone screen, to find information such as an address or a schedule, you probably understand how frustrating and difficult it could be. However, it all changed with the iPhone.

When a technology gets big enough to form an industry and allow other to write applications on top of it, then it create an “opportunity revolution” (Similar to the PC and the Internet). The iPhone is an application platform that allows many applications to run on it. Today, there are thousands of applications for the iPhone, each sell for about a few dollars but they all have million users download them. For a one dollar application with one million users then the application developer can make a million dollars easily.

Consider the very short time of the iPhone; it has created a new industry with thousand developers all over the world writing applications for it. According to the new industry report, Apple iPhone leads the market by having over 150,000 applications compare with just 20,000 for the Google’s Android. The report also stated that for 99 cents per application download, Taputous, a company with 20-people that makes games and social software for the iPhone, is now making $1 million each month for the past ten months. Of course, not every company can be that successful, but most do pretty well with iPhone, according to the report.

 

Today, as more and more people are using mobile devices than laptop and PC, this trend will continue. My friend writes news for the university website but he add some plug-in so students can read it from their mobile phones. He told me that he has over ten thousand people download his technical news blog every week. Today, as more mobile devices getting better, you do not need to optimize your website for mobile, since the mobile browsers work fine with normal web sites. Of course, if you want your site to be better for mobile users, you still need to customized content for them.

Today both Apple and Google have their own store to sell their mobile applications. Google goes further by allowing people to write any application they want for Android, and upload it to the app store without any third-party arbitration or contract. Apple, on the other hand, has an approval policy. Steve Jobs wants to have an arbitrary decision to remove sexual applications or malcontent applications for his iPhone. This may make some developers NOT very happy because they do not like to be censored but Apple want to be “Family oriented” phone for everybody. With such a strong market share and making lot of money for developers, others would be happy to do what Steve Jobs asks them.

The next competition could be Microsoft’s phone. With the mobile edition of Windows 7, there will be more competitions in the mobile phone market as Microsoft’s position is linking the phone into services such as Xbox Live, which will allow people who to play video games on mobile devices. As Microsoft is still working on the new mobile phone to come out soon, it puts Microsoft behind the competition. However, for many software developer this is the chance to participate in the new market, new opportunity whether you choose the iPhone, Android, or Microsoft, mobile application could open up new opportunity for many of you. Who know if you could be the next Tapulous? Who know that you may be the next Bill Gates for Mobile phone?