Skip to content

CMU như trường đại học nổi tiếng miền Đông

Giáo dục bậc cao của Mĩ được coi là một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới. Trong số các đại học tốt nhất của Mĩ có: Harvard University, Princeton University, Yale University, Cornell University, Columbia University, Brown University, Dartmouth College và University of Pennsylvania. Tám trường này chia sẻ một cái tên chung là “Liên minh đại học nổi tiếng miền Đông”.  Thuật ngữ Liên minh đại học này có danh tiếng về tuyệt hảo hàn lâm, tuyển lựa nhập học, và tầng lớp ưu tú của xã hội. Về nguyên gốc, thuật ngữ này bắt nguồn từ thuật ngữ thể thao năm 1954 khi những trường này cũng là giỏi nhất trong các đại học về thể thao. Tuy nhiên, việc dùng thuật ngữ này không còn bị giới hạn vào thể thao, và bây giờ đại diện cho triết lí giáo dục vốn có của các trường hàng đầu của Mĩ. Bên cạnh đó, Liên minh đại học nổi tiếng miền Đông này thường được dư luận coi như những đại học danh tiếng nhất thế giới và thường được xếp hạng trong số những đại học tốt nhất trên thế giới.

Tháng trước, Unigo, một công ti điều tra công cộng đã tiến hành cuộc kiểm điểm đại học dựa trên hơn 30,000 sinh viên tại 225 đại học về ý kiến của họ đối với các trường của riêng họ và trường nào họ ước ao họ được dự học. Kết quả là sự ngạc nhiên lớn vì hầu hết sinh viên đều bầu cho danh sách các trường là “trường được ưa chuộng” của họ và nhiều trường đã không ở trong danh sách các trường nổi tiếng miền Đông. Người ở Unigo đã tạo ra những cái tên khác cho các trường hàng đầu này là “Các đại học nổi tiếng mới”. Paul Hoffman, một biên tập viên đã viết: “Mặc dầu các trường thuộc liên minh đại học miền Đông vẫn là tốt nhất nhưng có nhiều trường có thể cạnh tranh với họ bởi vì các trường này hài hoà hơn với thay đổi xã hội và công nghệ, có chương trình giáo dục tốt hơn, có mối quan hệ tốt hơn với công nghiệp cho nên sinh viên muốn rằng họ có thể tới các “đại học nổi tiếng mới” thay vì “Liên minh các đại học nổi tiếng miền Đông” truyền thống.

Trên đỉnh của các “đại học nổi tiếng mới” là Carnegie Mellon University (CMU) là trường tốt nhất để tới học và là trường mà mọi người kĩ thuật đều muốn họ có thể được theo học. Một sinh viên viết về CMU là “nơi bạn bước vào trong tài giỏi nhưng bạn bước ra còn tài giỏi hơn, và bạn học mọi điều bạn có thể học.” Theo báo cáo của College Placement, CMU cũng là trường được ưa chuộng của công nghiệp công nghệ nơi sinh viên kiếm được lương cao nhất so với các đại học khác ở Mĩ và là trường tốt nhất để tuyển người. Về căn bản, người quản lí công nghiệp công nghệ bắt đầu mời việc làm cho sinh viên CMU chín tháng trước khi họ tốt nghiệp, thường vào tháng chín khi trường bắt đầu.

Các “đại học nổi tiếng mới” bao gồm: Duke University, Johns Hopkins University, New York University, Northwestern University, Tufts University, University of Virginia, Washington University in St. Louis, Wellesley and WilliamsUniversity. Để biết thêm thông tin về những trường đại học nổi tiếng mới này xem ở:

http://www.unigo.com/articles/the_new_ivies/?taxonomyId=1094702

 

—-English version—-

 

CMU as new Ivies

The U.S Higher Education is considered one of the best education systems in the world. Among the best U.S universities are: Harvard University, Princeton University, Yale University, Cornell University, Columbia University, Brown University, Dartmouth College and University of Pennsylvania. These eight schools share a common name called “The ivy League”.  The Ivy League term has a reputation of academic excellence, selectivity in admissions, and social elitism. Originally, this term come from a sports terminology in 1954 when these schools were also excellent in college sport. However, the use of the term is no longer limited to athletics, and now represents an educational philosophy inherent to the U.S top schools. In addition, Ivy League schools are often viewed by the public as some of the most prestigious universities worldwide and are often ranked among the best universities in the world.

Last month, Unigo a public survey company conducted a college reviews based on  more than 30,000 students at 225 colleges for their opinions about their own schools and which school that they wish that they could attend. The result was a big surprise as most students voted for a list of schools as their “preferred schools” and many were not on the Ivy League list. The people at Unigo created another names for these top schools as the “New Ivies”. Paul Hoffman, an editor wrote:”Although the Ivy League schools are still the best but there are many schools that could compete with them because they are more in tune with the social and technology changes, have better education programs, better relationship with the industry so students wish that they could go to these “New Ivies” rather than the traditional “Ivy Leagues”.

On top of these “New Ivies” is Carnegie Mellon University (CMU) as the best school to go to and the school that every technical people wish that they could attend. One student wrote about CMU as “a place when you walk in smart but you walk out smarter, and you learn all you can”. According to the College Placement report, CMU is also the preferred school of the technology industry where their students earn the highest salary among other college in the U.S and best school for recruiting. Typically, technology industry managers start to offer jobs to CMU students nine months before they are graduating, usually in September when school starts.

Other “New Ivies” include: DukeUniversity, Johns Hopkins University, New York University, NorthwesternUniversity, TuftsUniversity, University of Virginia, Washington University in St. Louis, Wellesley and WilliamsUniversity. For more information about these new Ivies:

http://www.unigo.com/articles/the_new_ivies/?taxonomyId=1094702