Skip to content

iCar và xe hơi của Google

Theo một người bạn lâu năm của Steve Jobs, Mickey Drexler: “Steve Jobs có nhiều sản phẩm trong tâm trí ông ấy trước khi ông ấy chết và một trong chúng là thiết kế và sản xuất ô tô tự lái có tên là “iCar”. Ông ấy tin xe hơi này của Apple có thể tạo ra tác động lớn trong thị trường xe hơi bởi vì Steve cũng muốn thấy Apple chi phối đường sá bằng chiếc “iCars” của nó. Cả hai tờ tạp chí Business Insiders Magazine và Time Magazine đều xác nhận rằng trước khi chết, Steve Jobs đã nói với các phóng viên của họ rằng sau thị trường máy tính, thị trường âm nhạc, và thị trường điện thoại không dây, thị trường ti vi, mục tiêu tiếp sẽ là thị trường ô tô, cũng như các thị trường khác. Không may, ông ấy đã chết trước khi thực hiện các giấc mơ của mình.

Bành trướng vào thị trường xe hơi không chỉ là giấc mơ của Steve Jobs mà còn là giấc mơ của người sáng lập ra Google, Sergey Brin. Trong vài năm qua, Google đã làm việc trên chiếc xe tự lái. Xe của Google đã là chủ đề cho nhiều bài báo mới kể chi tiết về chiếc xe cách mạng này. Mục đích của Google là cải thiện thời gian đi lại và sự án toàn trên đường cao tốc nơi mọi lưu thông đều được kiểm soát bởi máy tính trung tâm và nơi mọi xe hơi sẽ tự lái tới bất kì đích tới nào bạn muốn. Theo báo cáo này, bạn có thể ngồi trong xe và lập trình trong máy tính về chỗ bạn muốn tới. Chiếc xe sẽ tính khoảng cách, và lưu thông trên phố, liên hệ với hệ thống kiểm soát trung tâm, và lái bạn tới địa chỉ bạn gõ vào.

Google đã kiểm thử những chiếc xe này bằng việc lái chúng trên các con đường California trong năm qua. Mặc dầu xe có thể tự nó đi được nhưng trong thời gian kiểm thử, bao giờ cũng có người lái đằng sau vô lăng đề phòng trường hợp cái gì đó xảy ra. Xe của Google có video cameras, radar cảm biến, và công nghệ laser để giúp cho phần mềm kiểm soát xe trên đường. Một người của Google nói: “Nếu bạn có thể bay trên máy bay không có người lái, chẳng có lí do gì bạn không thể lái chiếc xe không có người lái và trong mười năm tới, chúng ta sẽ thấy nhiều xe tự lái trên đường.” Một kĩ sư phần mềm nói thêm: “Xe có máy tính lái là an toàn vì nó không bao giờ say, không bao giờ giận, nhưng bao giờ cũng tuân theo mệnh lệnh nghiêm ngặt từ chương trình phần mềm. Phần mềm có thể phát hiện các xe cộ khác trên đườn và tránh tai nạn.”

Vào lúc này, nhiều bang kể cả Texas, Florida và California đã chấp thuận xe tự lái và người ta mong đợi rằng mọi người sẽ có khả năng mua chúng trong tương lai gần. Theo nhiều báo cáo, Google không cạnh tranh với General Motors hay Toyota trong làm xe hơi, nó chỉ muốn bán máy tính và chương trình phần mềm giúp cho các xe này tự lái theo cùng cách mà Google cho phép các công ti khác xây dựng điện thoại di động vì nó chỉ muốn kiếm tiền bằng việc cấp phép nền Android.

Xem xe hơi của Google tại:

http://www.youtube.com/watch?v=-nYhKD8leAg

 

—-English version—-

 

The iCar and the Google’s car

According to Steve Jobs’ longtime friend Mickey Drexler: “Steve Jobs had several products in his mind before he died and one of them was to design and produce a self driven car called The “iCar”. He believes this Apple car could have made a serious impact in the car market because Steve also wanted to see Apple to dominate the roads with its “iCars”. Both Business Insiders Magazine and Time Magazine confirmed that prior to his death, Steve Jobs told their reporters that after the computer market, the music market, and the wireless phone markets, the Television market, the next target should be the automobile market, as well as other markets. Unfortunately, he died before realized his dream.

Having expanding into the car market is not just Steve Jobs’ dream but also a dream of Google’s founder Sergey Brin. In the past few years, Google already works on a self-driving car. The Google car has been the subject several news articles detailing this revolutionary car. Google’s goal is to improve travel times and safety on the highways where all traffics are controlled by central computers and where all cars would drive itself to whatever destination that you want. According to the report, you can sit in the car and program into a computer where you want to go. The car would calculate the distance, and traffic on the street, contacts central control systems, and drive you to the address that you type in.

Google has been testing these cars by driving them on California roads for the past year. Although the cars could go by itself but during testing time, there is always a driver behind the wheels just in case something happen. Google’s cars have video cameras, radar sensing, and laser technology to help the software control the cars on the road. A Google‘s person said: “If you can fly an unmanned airplanes, there is no reason you cannot drive an unmanned cars and within the next ten years, we will see more self driving cars on the road.” A Software engineer added: “Computer driving car is safe because it never get drunk, never get angry, but always follow a strict order from the software program. The software could detect other vehicles on the road and avoid accidents.”

At this time, several states including Texas, Florida and California already approved for self driving cars and it is expected that people will be able to buy them in the near future. According to several reports, Google is not compete with General Motors or Toyota in building cars, it only want to sell the computers and software programs that help these cars to drive itself the same way that Google allows other companies to build mobile phones as it only want to make money by license the Android platform.

Watch Google car:

http://www.youtube.com/watch?v=-nYhKD8leAg