Skip to content

Điều nước Mĩ cần…

Theo báo cáo của chính phủ Mĩ, trong năm thứ hai liên tiếp, kĩ sư phần mềm là việc làm số một ở Mĩ. Tại sao lại như vậy? Theo báo cáo này, trong mười năm qua Mĩ có toàn thể các thế hệ thanh niên đi vào trong kinh doanh, tài chính, ngân hàng và nghệ thuật, không nhiều người học về kĩ nghệ hay khoa học. Danh sách mười việc làm cốt yếu phải được rót đầy nhưng không làm đầy được bao gồm: kĩ sư phần mềm, nhà khoa học máy tính, người quản lí hệ thông tin, kĩ sư hàng không, bác sĩ y khoa, y tá, nhà chuyên môn chăm sóc sức khoẻ, dược sĩ, người vận hành máy (trong xưởng máy) và giáo viên trung học.

Khó mà hình dung được rằng có nhiều vị trí để mở khi tỉ lệ thất nghiệp là quãng 9%. Tuy nhiên, cuộc điều tra của chính phủ thấy rằng nhiều công ti có thời kì rất khó khăn trong việc thuê công nhân có kĩ năng ở các khu vực đặc biệt vì họ đang thiếu nguồn cung cấp do số lượng công nhân về hưu cao và số đăng tuyển sinh viên thấp trong các khu vực này. Thiếu hụt này KHÔNG mới, từ năm 2006, 44% nhà sử dụng nhân công Mĩ đã báo cáo gặp thời khó khăn lấp đầy những việc làm này nhưng cảnh báo này đã bị bỏ qua mãi tới năm nay. Chính phủ đã đưa ra lời kêu gọi các đại học mở rộng việc đào tạo trong các khu vực cốt yếu này và mở thêm đăng tuyển sinh viên vì họ nhìn thấy trước thiếu hụt trầm trọng trong tương lai gần.

Một giải pháp đang được Viện kĩ nghệ cạnh tranh Competitive Engineering Institute (CEI) ở Washington DC đề nghị là khử bỏ giới hạn chương trình visa H1B để cho phép một số không giới hạn những nhà chuyên nghiệp có kĩ năng vào và làm việc ở Mĩ. Các thành viên CEI viết trong một bức thư ngỏ gửi chính phủ Mĩ: “Tăng trưởng của khu vực công nghệ thông tin và khoa học của nền kinh tế đã buộc nhiều công ti Mĩ lùng sục tài năng trên toàn thế giới. Để đem công nhân họ cần vào Mĩ, cách tốt nhất là có di cư mở. Công nhân nước ngoài có kĩ năng cao được giáo dục tốt, họ nhận được lương cao và đóng thuế. Hơn nữa, không có cạnh tranh giữa công nhân nước ngoài và người Mĩ có kĩ năng tương tự do việc thiếu hụt. Công nhân nước ngoài bổ sung cho công nhân Mĩ và bành trướng thêm ích lợi cho nền kinh tế Mĩ, hạn chế của visa H-1B với công nhân nước ngoài có kĩ năng nên bị loại bỏ. Ngược với những tuyên bố của một số người ủng hộ di dân hạn chế, nhiều công nhân nước ngoài có kĩ năng cao đang mở ra nhiều doanh nghiệp sinh lời hơn ở Mĩ và sử dụng hàng nghìn người Mĩ. (25% các công ti công nghệ cao được công nhân nước ngoài thành lập) và cho hàng tỉ đô la trong việc tăng năng suất làm giầu cho hàng triệu người Mĩ… ” Mặc dầu tranh cãi giữ nhóm di dân cởi mở và nhóm di dân hạn chế vẫn còn tiếp diễn ở Washington DC nhưng nhiều công ti đã đe doạ khoán ngoài cho các nước khác, nếu họ không thể đem được công nhân có kĩ năng vào Mĩ.

Có các nhân tố khác sẽ làm thay đổi chiều hướng này rất sớm: Trong vài tháng tới, chương trình kích thích của chính quyền liên bang Mĩ sẽ hội tụ vào việc xây dựng lại đường xa lộ, cầu cống và đường hầm và kết cấu nền của Mĩ. Điều này sẽ sử dụng vài trăm nghìn công nhân làm cho nhu cầu về những người vận hành máy lên cao. (Nhiều công nhân lao động hơn sẽ được cần tới). Nhu cầu cải tiến hiệu quả doanh nghiệp do toàn cầu hoá sẽ dẫn tới tăng trưởng công nghệ thông tin trong hầu hết các doanh nghiệp. Điều này sẽ làm tăng thêm nhu cầu về công nhân có kĩ năng trong lĩnh vực này (người phát triển phần mềm, chuyên viên CNTT, v.v.) Trong khi đó, số các công nhân già hơn đang về hưu theo số đông, thúc đẩy thêm nhu cầu trong chăm sóc y tế, điều yêu cầu nhiều nhà môn y tế hơn (bác sĩ y tế, y tá, v.v.).

Hàng không là một trong các yếu tố cốt yếu của kinh tế Mĩ. Tuy nhiên, phần lớn các công ti hàng không đang phải tìm cách thay thế hơn nửa số kĩ sư của họ trong tám năm tới, bởi vì các công nhân thời “bùng nổ trẻ con” (được sinh giữa 1945 tới 1965) đang về hưu. Số công nhân hàng không ở Mĩ được ước lượng xấp xỉ 800,000 kĩ sư, nếu một nửa số này về hưu điều đó nghĩa là nhiều việc làm để mở. Báo cáo của chính phủ thấy rằng cho dù mọi ghế trong các trường kĩ nghệ của Mĩ có được lấp đầy, cũng chỉ 60,000 kĩ sư có thể được đào tạo hàng năm. Điều đó sẽ KHÔNG đi tới khép lại việc tạo ra thiếu hụt. Kĩ sư hàng không là lĩnh vực yêu cầu nhiều năm kinh nghiệm trước khi một người có thể nhận trách nhiệm chính cho nên sẽ cần nhiều năm để giải quyết thiếu hụt này.

Trong số tất cả những khu vực có nhu cầu cao này, tôi tin công nghệ thông tin là chọn lựa tốt nhất. Thứ nhất, nó KHÔNG yêu cầu nhiều thời gian như so với y tế, dược, kĩ sư hàng không hay thậm chí y tá. Công nhân phần mềm khởi đầu chỉ cần bằng dưới đại học. Lương thường bắt đầu quãng $ 60,000 tới 80,000 dựa trên chuyên môn. Chọn lựa tiếp trong danh sách này là y tá. Nó yêu cầu quãng bốn tới sáu năm trong trường (tuỳ theo chuyên môn). Dựa trên báo cáo này, nhu cầu về công nhân chăm sóc sức khoẻ và y tá là cao hơn bởi vì dân Mĩ già đi cần ngày càng nhiều việc chăm sóc sức khoẻ. Tiến bộ hiện thời trong y học tạo khả năng cho bệnh nhân sống sót và cần điều trị lâu hơn. Tuy nhiên, để làm việc tại Mĩ, y tá nước ngoài phải qua được các kì thi nào đó để làm việc ở đây mà công nhân phần mềm không phải thi.

Đối với giáo viên trường phổ thông, nhu cầu là rất cao vì có việc thiếu các nhà giáo dục có khả năng đào tạo giáo viên thế hệ mới. Lí do đơn giản, trong nhiều năm qua phần lớn các sinh viên đã lựa chọn các lĩnh vực khác hơn là dạy học bởi vì lương giáo viên là tương đối thấp hơn các nghề khác. Lương khởi điểm là quãng $ 45,000 tới $ 55,000 nhưng nếu không có đủ giáo viên, sẽ không có nhiều sinh viên tốt nghiệp.

 

—-English version—-

 

What the U.S needs …

According to U.S Government’s report, for the second year in a row, software engineer is the number one job in America. Why is it so? According to the report, for the past ten years the U.S had a whole generations of young people went into business, finance, banking, and arts, not many studied engineering or science. The list of the ten critical jobs that must be filled but could not included: Software Engineer, Computer Scientist, Information System Manager, Aerospace Engineer, Medical Doctor, Nurse, Healthcare Professionals, Pharmacist, Machinist (Operate machine in factory) and High School Teacher.

It is hard to imagine that there are so many opening positions when the unemployment rate is about 9% . However, the government survey found that many companies are having a very difficult time hiring skilled workers in these specific areas as they are in short supply due to high number of retired workers and low enrollment of students in these areas. The shortage is NOT new, since 2006, 44% of U.S. employers reported having a hard time filling these jobs but the warning was ignored until this year. The government have issued a call to universities to broaden the training in these critical areas and open more enrollments of students as they anticipates a severe critical shortage in the near future.

One solution being proposed by the Competitive Engineering Institute (CEI) in Washington DC is to eliminate the limitation of the H1B visas program to allow unlimited number of skilled professionals to enter and work in the U.S. The CEI members wrote in an open letter to U.S government: “The growth of the information technology and science sectors of the economy has forced many American firms to scour the world for talent. To bring workers they need into the United States it is best to have open immigration. Highly skilled foreign workers are well educated, they receive high salaries and do pay taxes. Moreover, there is no competition between foreign workers and similarly skilled Americans due to the shortage. Foreign workers complement American workers and expand more benefits to the American economy, the restrictions on H-1B visas for skilled foreign worker should be removed. Contrary to claims by some restricted immigration advocates, many highly skilled foreign workers are opening more profitable businesses in the U.S and employ thousands of Americans. (25% of high technology company are founded by foreign workers) and yielded billions of dollars in productivity gains that enrich millions of Americans… ”. Although the debate between open immigration group and restricted immigration group is still going on in Washington DC but many companies have threaten to outsource jobs to other countries, if they cannot bring skilled workers into the U.S.

There are other factors that will change the direction very soon: In the next few months, the U.S federal stimulus program will be focusing on the rebuilding of America’s highways, bridges and tunnels, and infrastructure. This will employ several hundred thousand workers which is making the demand for Machinist soar. (More labor workers will be needed). The demand to improve business efficiency due to globalization will drive the grow of information technology in most businesses. This will increase more demand for skilled workers in this field (Software developers, IT specialist etc.) Meanwhile, the number of older workers are retiring in droves, pushing more demands in medical care which require more medical professionals (Medical Doctor, Nurse, etc.).

Aerospace is one of the critical factor of the U.S economy. However, most aerospace companies are looking to replace more than half of their engineers over the next eight years, because “baby boomers” workers (Born between 1945 to 1965) are retiring, The number of aerospace workers in the U.S is estimated to be approximately 800,000 engineers, if half are retiring that means a lot of opening jobs. The government report found that even if  every single seat in the U.S engineering schools is filled, that is only 60,000 engineers can be trained annually. That will NOT come close to making up the shortage. Aerospace engineer is a field that requires many years of experience before a person can take on major responsibility so it will be many years to solve this shortage.

Among all of these high demand areas, I believe information technology is the best choice. First, it does NOT require a lot of time as compare with Medical, Pharmacy, Aerospace engineer or even Nursing. Beginning software workers only need an undergraduate degrees. Salaries usually started at $ 60,000 to 80,000 based on specialty. The next choice on the list is Nursing. It requires about four to six years in school (Depend on specialty). Based on the report, the demand for healthcare workers and nurse are higher than ever because the aging American population needs more and more health care. Current advances in medicine are enabling patients to survive and need treatment longer. However, to work in the U.S, foreign nurses must pass certain exams to work here where software workers do not.

Regarding high school teacher, the demand is quite high because there is a lack of educators able to train the next generation teacher. The simple reason, in the past several years most students selected other fields rather than teaching because teacher salary is relative lower than other. The entry level is about $ 45,000 to $ 55,000 but if there are not enough teachers, there will not be more graduates.