Skip to content

“Khu vực nóng” tiếp

Một sinh viên kĩ nghệ phần mềm viết cho tôi: “Công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, làm sao em biết khu vực nào sẽ là “khu vực nóng” tiếp để cho em có thể học các kĩ năng mới và lấy ưu thế của xu hướng này để có được việc làm tốt? Cái gì sẽ là khu vực “nóng” trong vài năm tới? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Để bắt kịp với thay đổi công nghệ, bạn phải thường xuyên đọc tin tức, đặc biệt tin tức công nghệ. Ngày nay có nhiều websites chuyên cho tin tức công nghệ mà bạn có thể theo dõi. Tuy nhiên, phần lớn sinh viên không chú ý tới những tin này hay đi theo xu hướng công nghệ. Họ chỉ đọc điều giáo sư phân công cho họ và thường liếc qua nhanh chóng những tài liệu được phân công cho đọc thay vì chú ý và hỏi câu hỏi tại sao những xu hướng này có thể xảy ra.

Thiếu tri thức về xu hướng công nghệ là vấn đề chính cho sinh viên đại học nhưng căn nguyên là việc thiếu chuẩn bị nghề nghiệp. Nhiều sinh viên tới trường mà không có phương hướng nghề nghiệp rõ ràng. Đa số trong họ vẫn tin rằng mục đích của họ là có được bằng cấp thay vì xây dựng nghề nghiệp. Một số người nói với tôi rằng họ thích có được bằng cấp trước rồi mới nghĩ về kiếm việc làm sau. Vài người thừa nhận rằng là sinh viên năm thứ nhất hay thứ hai, họ thậm chí không nghĩ về kiếm việc làm mãi cho tới khi họ sang năm cuối hay sau khi tốt nghiệp. Đó là lí do tại sao nhiều người tốt nghiệp có bằng cấp mà không có việc làm. Đó là lí do tại sao nhiều sinh viên liên tục học cái gì đó đã lạc hậu và không còn được cần nữa.

Về căn bản, việc lập kế hoạch nghề nghiệp ngày nay là để làm cực đại cơ hội thành công bằng việc theo dõi xu hướng và chuẩn bị kĩ năng của bạn để bắt lấy cơ hội và làm nó nhanh hơn những người khác. Lí do chính là công nghệ mới đang nổi lên nhanh chóng và những người cạnh tranh có thể tới từ bất kì đâu hay bất kì chỗ nào. Chờ đợi thụ động cho tới khi thu được bằng cấp rồi mới tìm việc làm không còn là thực hành nữa vì thị trường có thể dịch chuyển nhanh chóng. Ngày nay cạnh tranh là dữ dội, chỉ vài người có thể bắt được cơ hội mới làm tốt. Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội, bạn có thể không có cơ hội thứ hai. Điều quan trọng là mọi sinh viên đều phải thường xuyên theo dõi xu hướng thị trường và xu hướng công nghệ để biết cái gì là quan trọng và chuẩn bị cho nó.

Vì bạn hỏi, tôi tin “khu vực nóng” ngày nay là công nghệ di động, đặc biệt công nghệ 4G, Dữ liệu lớn Big Data, và công nghệ tính toán mây. Nếu bạn có thể giữ cho kĩ năng của bạn ở trong các khu vực này, bạn sẽ làm tốt. Những khu vực này có cơ hội tăng trưởng lớn theo kích cỡ (nhu cầu toàn cầu cao) và bởi tiềm năng (những người tạo khả năng then chốt cho mọi ngành công nghiệp CNTT) trong vài năm tới). Là sinh viên phần mềm, bạn cần nhận diện khu vực nào bạn quan tâm để học nhiều về nó.

 

—-English version—-

 

The next “Hot areas”

A software engineering student wrote to me: “Technology is changing fast, how do I know which will be the next “Hot area” so I can learn new skills and take advantage of this trend to get good job? What would be the “Hot” areas in the next few years? Please advice.

Answer: To keep up with technology change, you must constantly read the news, especially technology news. Today there are many websites devote to technology news that you can monitor. However, most students do not pay attention at these news or following technology trends. They only read what professors assign to them and often quickly glance through these assigned readings rather than paying attention and ask question why these trends may happen.

The lack of knowledge of technology trends is a major problem to college students but the root cause is the lack of career preparation. Many students go to school without clear career direction. A majority of them still believe that their goal is to get a degree instead of building a career. Some told me that they like to get a degree first then thinking about getting a job later. Few admitted that as first or second year students, they do not even think about getting a job until they go to the last year or after graduation. That is why many graduate with degree but no job. That is why many students continue to study something that is already obsolete and no longer needed.

Basically, today career planning is about maximizing the opportunities to be successful by monitoring the trends and prepare your skills to catch the opportunity and do it faster than others. The main reason is new technology is emerging quickly and competitors can come from anywhere or any places. The passive waiting until obtain a degree than look for work is no longer practical as market can shift quickly. Today competition is fierce, only a few who can catch the opportunity will do well. If you miss an opportunity, you may not have a second chance. It is important that all students must constantly monitor the market trends and technology trends to know what is important and prepare for it.

Since you ask, I believe today “Hot areas” are Mobile technology, especially the 4G technologies, Big Data, and Cloud computing technologies. If you can keep up your skills in these areas, you will do well. These three areas have a significant growth opportunities by size (High global demand) and by potential (Key enablers for all IT industry) for the next several years. As a software student, you need to identify which area that you are interested in to learn more about it.