Skip to content

App di động

Trong cuộc viếng thăm Ấn Độ, Eric Schmidt, chủ tịch của Google nói rằng công nghệ di động là điều lớn mà không công ti nào có thể bỏ qua và nó cũng là điều quan trọng mà mọi sinh viên đại học nên học, nếu họ muốn có việc làm tốt trong công nghiệp công nghệ thông tin.

Nói trước một nhóm đông sinh viên CNTT, chủ tịch Google nói: “Hôm nay và trong vài năm tới, điều lớn là ứng dụng di động. Với tăng trưởng trong việc dùng điện thoại di động và tính toán di động, mọi doanh nghiệp đều phải có người phát triển giỏi nhất làm việc trên các ứng dụng di động. Khi điện thoại thông minh đang tăng trưởng nhanh với cả tỉ người dùng, app di động cũng sẽ là điều lớn mà không công ti nào có thể bỏ qua.”

Tất nhiên, Google muốn những người phát triển làm việc cho Android của Google thay vì IOS của Apple hay Window 8 của Microsoft. Ông ấy nói thêm: “Android sẽ là người chơi đa số trong thị trường. Nó hỗ trợ cho nhiều thiết bị và là nền lớn.”

Với app di động trở nên thành công, ông ấy nói rằng cách tốt hơn là phát triển một nền mà người khác có thể dùng để phát kiến. Trên thành công của Google, ông ấy nói, “Chúng tôi hội tụ vào việc thuê người thông minh nhất và tôi bao giờ cũng tìm người thông minh nhất xung quanh và thuyết phục họ gia nhập công ti của tôi.”

Khi được hỏi về công nghệ phát kiến khác, ông ấy nói: “Sinh viên cũng nên học về khai phá dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Tôi muốn máy tính của tôi nói cho tôi điều tôi phải làm, người tôi phải gặp, điều tôi đã nói và tôi đã nói cái gì sai. Nhiều trí tuệ nhân tạo hơn sẽ dẫn lái nhiều phát kiến hơn trong vài năm tới. Đó sẽ là điều lớn khác.”

Các công ti như Apple, Google, và Microsoft đang khuyến khích những người phát triển xây dựng app cho nền di động của họ. Với trên bốn tỉ người dùng điện thoại di động và vẫn còn đang tăng lên nhanh chóng, thị trường app di động tiếp tục hấp dẫn nhiều người phát triển. Thị trường phát triển app di động dễ dàng đi vào. Bất kì ai có ý tưởng và kĩ năng thực hiện đều có thể bắt đầu một doanh nghiệp phát triển app. Với việc chấp thuận từ người chủ cửa hàng Apps thì bạn có thể làm ra tiền. Bạn có truy nhập vào thị trường khổng lồ hàng tỉ khách hàng. Thị trường ứng dụng di động toàn cầu đáng giá xấp xỉ $50 tỉ đô la và vẫn đang tăng lên với nhiều tỉ tải xuống trong năm 2012. Đó là lí do tại sao có nhiều người phát triển app ngày nay, từ học sinh trường phổ thông và đại học tới các công ti đã thành lập vững chắc với hàng trăm công nhân, tất cả đều làm việc để tạo ra ứng dụng cho các cửa hàng app di động.

Theo một báo cáo công nghiệp, vài năm trước hầu hết những người phát triển app có thể làm được vài trăm nghìn hay thậm chí triệu đô la nhưng khi số người phát triển tăng lên, nhiều apps được phát triển, thị trường bị bão hoà với nhiều app thế và thu nhập của người phát triển đã tụt xuống vài nghìn đô la, trừ phi nó là cú “hích” với nhiều tải xuống. Tuy nhiên trong thị trường địa phương, từng nước có nhu cầu riêng của mình và ngày nay nó vẫn đang mở rộng với nhiều cơ hội.

Các app di động cho thị trường địa phương là thị trường tiềm năng mà người phát triển có thể cần xem xét. Thị trường sinh lời hiện thời là trong chăm sóc sức khoẻ hay m-health.  M-Health có thể được định nghĩa là “app di động cho chăm sóc sức khoẻ.” Khái niệm này biểu thị cho tiến hoá của hệ thống e-health ‘truyền thống’ từ nền máy để bàn và kết nối có dây sang dùng nhiều thiết bị gọn nhẹ và kết nối không dây trong hệ thống e-health. Chẳng hạn, hệ thống viễn y tế không dây và các dịch vụ được mong đợi nâng cao việc cung cấp chăm sóc cấp cứu truyền thống trong đa dạng tình huống chăm sóc cấp cứu trước khi vào bệnh viện nơi việc tư vấn và giám sát ở xa về mặt địa lí có thể được thực hiện. Một cách thức đúng giờ và hiệu quả để giải quyết các trường hợp cấp cứu có thể chứng tỏ là bản chất cho việc phục hồi của bệnh nhân hay thậm chí cho sự sống còn của bệnh nhân.

Các ứng dụng này có thể được chia thành hai phân loại chính, phân loại truyền tín hiệu sinh học như ECG, bão hoà ô xi, huyết áp v.v., và phân loại truyền hình ảnh y tế hay chỉ là ảnh của bệnh nhân. Một số trong các ứng dụng được trình bày là tổ hợp của cả hai phân loại. Mẫu máu của bệnh nhân có thể được gửi qua điện thoại thông minh tới bệnh viện để xác định bệnh; tín hiệu giám sát tim bệnh nhân có thể được gửi tới văn phòng của bác sĩ hàng ngày để giám sát bệnh nhân có bệnh tim kinh niên; một hình ảnh về vết thương có thể được gửi nhanh chóng cho bác sĩ để xác định cách điều trị v.v. Có nhiều ứng dụng trong m-heath mà có thể được dùng, đặc biệt cho bệnh nhân sống ở vùng sâu vùng xa. Tiềm năng và nhu cầu cho ứng dụng viễn y tế đang tăng lên nhanh chóng, đặc biệt trong các nước đang phát triển.

 

—-English version—-

 

Mobile apps

During a visit to India, Eric Schmidt, the chairman of Google said that mobile technology is the big thing that no company can ignore and it is also the important thing that every college students should learn, if they want to have good jobs in the information technology industry.

Speaking in front of a large group of IT students, the Google chairman said: “Today and in the next few years, the big thing is mobile applications. With the growth in smartphone usage and mobile computing, every business should have their best developers working on mobile applications. As smartphones are growing fast with billion users, mobile apps are also going to be a big thing that no company can ignore.”

Of course, Google wants developers to work on Google’s Android instead of Apple IOS or Microsoft’s Window 8. He added: “Android is going to be the majority player in the market. It supports a lot of devices and is a great platform.”

For a mobile app to become successful, he said that a better way is to develop a platform which other people can use to innovate. On Google’s success, he said, “We focus on hiring the smartest people and I always look for the smartest people around and convince them to join my company.”

When asked about other innovated technologies, he said: “Students should also learn about Data mining and Artificial intelligence. I want my computer to tell me what I have to do, who I have to meet, what I said and what wrong did I say. More artificial intelligence is going to drive more innovations in the next few years. That will be another big thing.”

Companies like Apple, Google, and Microsoft are encouraging developers to build apps for their mobile platforms. With over four billion mobile phone users and is still growing fast, the mobile apps market continue to attract a lot of developers. Mobile apps development market is easy to get in. Anyone who has an idea and the skills to implement can start an apps development business. With the approval from the Apps store owner to sell your apps then you can make money. You have access to a huge market of billions of customers. The worldwide mobile applications market place is worth approximately $50 billion dollars and is still increasing with several billion downloads in 2012. That is why there are so many apps developers today, from high school and college students to well established companies with hundred workers, all working on creating applications for mobile app stores.

According to the industry report, few years ago most apps developers can make several hundred thousand or even million dollars but as the number of developers increases, more apps are developed, the market is saturated with so many apps and the income of developers has dropped down to few thousand dollars, unless it is a “Hit” with a lot of downloads. However in the local market, each country has its own needs and today it is still wide open with a lot of opportunities.

Mobile apps for local market are a potential market that developers may want to consider. The current lucrative market is in healthcare or m-health.  M-Health can be defined as “mobile apps for healthcare”. This concept represents the evolution of ‘traditional’ e-health systems from desktop platforms and wired connections to the use of more compact devices and wireless connections in e-health systems. For example, wireless telemedicine systems and services are expected to enhance traditional emergency care provision in a variety of pre-hospital emergency care situations where geographically remote consultation and monitoring can be implemented. A timely and effective way of handling emergency cases can prove essential for patient’s recovery or even for patient’s survival.

These applications could be divided into two main categories, those transmitting bio-signals such as ECG, Oxygen Saturation, Blood pressure etc., and those transmitting medical images or just pictures of a patient. Some of the presented applications are a combination of both categories. A patient’s blood sample can be sent via smartphone to a hospital for determination of disease; a monitoring signal of a patient’s heart can be sent to doctor office daily for monitoring patients with chronic heart disease; an image of a wound can be sent quickly to doctor to determine treatment etc. There are many applications in m-heath that could be utilized, especially to patient who live in a far away location. The potential and needs for telemedicine applications are growing quickly, especially in developing countries.