Skip to content

Công nghệ sinh học

Điều gì xảy ra khi bạn tổ hợp sinh học và công nghệ thông tin thành một lĩnh vực? Câu trả lời: “Bạn tạo ra một lĩnh vực nghiên cứu mới có tên là tin sinh họ và với mức độ lớn hơn là công nghệ sinh học. Vài năm trước đây, không ai nghe nói về lĩnh vực này nhưng ngày nay nó là một trong những lĩnh vực tăng trưởng hứa hẹn nhất và nóng nhất trong công nghiệp.

Về căn bản, tin sinh học là nghiên cứu về việc dùng công nghệ thông tin để xử lí thông tin sinh học. Trong sinh học có nhiều thông tin sẽ phải mất nhiều năm để các nhà khoa học nhận diện, phân tích và hiểu. Một số thông tin phức tạp tới mức phải mất hàng thập kỉ hay hơn để nghiên cứu chúng. Điều lĩnh vực tin sinh học làm là dùng công nghệ máy tính để xử lí khối lượng lớn thông tin sinh học như dãy DNA hay thông tin tia X để làm ngắn lại việc nghiên cứu của các nhà khoa học và giúp cho họ tạo ra thuốc tốt hơn, cách trị liệu mới trong ngành công nghiệp y tế và dược hay cây trồng mới, cây trồng kháng bệnh trong nông nghiệp, và các sản phẩm tổng hợp mới như dầu, khí ga, vật liệu. Chẳng hạn, sinh học tổng hợp, một nỗ lực để thích ứng các phương pháp sinh học và khoa học vật liệu để phát triển các sản phẩm sinh học đáp ứng nhu cầu người dùng. Robot y tế là một nỗ lực phát triển các robot có thể thực hiện các nhiệm vụ y tế đa dạng như thực hiện giải phẫu, giúp giảm nhẹ căng thẳng hay thay thế các chức năng con người v.v.

Theo nghiên cứu của chính phủ Mĩ, thị trường việc làm tin sinh học có tỉ lệ tăng trưởng hàng năm là 23%. Vì đây là khu vực rất mới, nó không có đủ công nhân cho nên đó cũng là chọn lựa tốt cho sinh viên vào đó. Ngày nay, lĩnh vực này được cung cấp chỉ ở vài nước và cũng như ở bậc đại học (mức thạc sĩ hay tiến sĩ). Nếu bạn muốn đi vào lĩnh vực này, bạn phải có nền tảng tốt về khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm, thống kê doanh nghiệp, tri thức cơ sở về sinh học và hoá học.

Sinh viên tốt nghiệp với bằng tin sinh học, công nghệ sinh học có thể mong đợi tìm được việc làm trong đa dạng khu vực khác nhau từ bệnh viện tới công nghiệp dược và đôi khi cả ở nông nghiệp. Lương biến thiên từ $150,000 tới $250,000 ở Mĩ. Tuy nhiên, lĩnh vực này là khu vực đang đòi hỏi và tiến hoá nhanh chóng yêu cầu công nhân phải ở trên đỉnh công nghệ và những phát triển mới. Nhiều chuyên gia tin công nghệ sinh học là lĩnh vực mới sẽ làm thay đổi khoa học của thế kỉ 21. Một quan chức chính phủ Mĩ nói: “Nếu máy tính và phần mềm đã tác động suốt 30 năm của thế kỉ 20 thì công nghệ sinh học sẽ làm thay đổi 50 năm tiếp của thế kỉ 21. Hình dung rằng qua công nghệ sinh học, chúng ta có thể phát triển các thuốc để chữa ung thư, AIDS, và mọi loại bệnh tật. Hình dung rằng chúng ta có thể tạo ra dầu tổng hợp bán bằng một phần mười giá dầu hiện thời, hình dung rằng chúng ta có thể tạo ra cây trồng kháng bệnh cho sản lượng gấp mười lần cây trồng thường và phát triển nhanh hơn, tốt hơn với việc tiêu thụ nước có giới hạn. Điều xảy ra trong lĩnh vực này sẽ làm thay đổi mọi thứ từ kinh tế, xã hội, chính trị và giúp giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu.”

Có lẽ xu hướng quan trọng nhất trong lĩnh vực này là làm tăng tính sẵn có của dữ liệu sinh học, điều nhiều nhà khoa học không biết chúng đã tồn tại vài năm trước đây. Việc khám phá ra trình tự hệ gen và trình tự protein đã giúp cho các nhà khoa học hiểu dữ liệu biểu diễn trong gen, cách biểu diễn protein, cấu trúc protein v.v. Điều này sẽ giúp cho các nhà khoa học đi tới thuốc mới, cách mới trị bệnh. Chung cuộc, nhiều khám phá trong tin sinh học sẽ làm lợi cho toàn thế giới.

 

—-English version—-

 

Biotechnology

What happen when you combine biology and information technology into one field? The answer: “You create a new study field called Bioinformatics and to larger extend Biotechnology. Few years ago, no one heard about this field but today it is one of the hottest and most promising growing field in the industry.

Basically, Bioinformatics is the study on the use of information technology to process biological information. In biology there are so many information that will take many years for scientists to identify, analyze and understand. Some are so complex that it may take decade or more just to study them. What bioinformatics field do is to use computer technology to process large amounts of biologically information such as DNA sequences or X-rays information to shorten the research by Scientists and help them to create better drugs, new therapies in medical and pharmaceutical industry or new crops, disease resistant crops in agriculture, and new synthetic products such as oils, gas, materials. For example, Synthetic biology, an attempt to adapt certain biology and material science methods to the development of biological products to meet users needs. Medical robotic is an attempt to develop robots that can perform various medical tasks such as perform surgical, help relieve strain or replacing a human functions etc.

According to U.S. government study, the bioinformatics job market have an annual growth rate of 23%. Since this is a very new area, it does not have enough workers so it is also a good choice for students to get into. Today, this field is offered in only a few countries and as a graduate degree (Master or Ph.D level). If you want to go into this field, you should have a good background in computer science, software engineering, business statistics, basic knowledge of biology and chemistry.

Graduates with bioinformatics, biotechnology degrees can expect to find employment in a variety of different areas from hospital to pharmaceutical industry and sometime in agriculture. Salary range from $150,000 to $250,000 in the U.S. However, this field is a demanding and rapidly evolving area that requires workers to stay on top of technology and new developments. Many experts believe biotechnology is the new field that will change the science of the 21stcentury. An U.S. government official said: “If the computer and software have impacted the last 30 years of the 20th century then biotechnology will change the next 50 years of the 21st century. Imagine that through biotechnology, we can develop drugs to cure cancer, AIDS, and all kind of diseases. Imagine that we can create synthetic oil that sell for one tenth of current oil price, imagine that we can create disease resistant crops that give ten times the yield over regular crops and grow faster, better with limited water consumption. What happen in this field will change everything from economic, society, politics, and help solve many global issues”.

Probably the most important trend in this field is the increasing availability of biological data, that many scientists do not know they exist few years ago. The discovery of genome sequences and protein sequences have help scientists to understand gene expression data, protein expression, protein structures etc. This will help scientists to come up with new drugs, new ways of treatment diseases. Ultimately, many discoveries in bioinformatics will benefit the entire world.