Skip to content

Học ngôn ngữ máy tính

Ngày nay, sinh viên quen thuộc với vật dụng công nghệ như điện thoại thông minh, laptop, và thiết bị trò chơi video. Nhiều người quan tâm tới học về máy tính hay theo đuổi một bằng cấp trong công nghệ thông tin. Không may khi họ vào đại học, nhiều người thấy rằng các lớp về khoa học máy tính hay kĩ nghệ phần mềm là khó hơn họ tưởng cho nên nhiều người bỏ hay đổi sang lĩnh vực học tập khác.

Một giáo sư máy tính nói với tôi: “Tôi đã từng dạy về khoa học máy tính trong mười lăm năm. Quan sát của tôi là ở chỗ hầu hết sinh viên vào đại học đều kích động với việc theo đuổi  nghề máy tính, đầy ảo tưởng và hiểu nhầm về điều họ có thể đạt tới. Ngay khi họ thấy rằng nó không phải là như trò chơi video, hay tải xuống phim mà là nhiều việc vất vả, thì họ bỏ. Theo ý kiến tôi, đấy tất cả là về cách họ được dạy trong trường trung học. Họ dường như nghĩ rằng nếu cái gì đó là khó, thầy giáo phải “làm cho nó dễ ra” với họ. Không thành vấn đề họ học thế nào, mọi người đều phải qua được kì thi. Đó là lí do tại sao nhiều sinh viên thế đã rời khỏi trường.”

Theo một nghiên cứu mới, nhiều sinh viên đại học không biết cách học khoa học máy tính. Họ học nó chỉ giống như họ học trong các lớp khác: Họ đọc cả đoạn dài trong sách giáo khoa và cố ghi nhớ chúng. Nhiều người ghi chép nhiều trong lớp, lập dàn bài, và dựa trên trí nhớ của họ khi làm việc với kĩ năng lập trình của họ. Đó là lí do tại sao nhiều người thấy các lớp này là khó thế. Học khoa học máy tính  không phải là về ghi nhớ sách mà bạn học bằng việc làm nó. Việc học được xây dựng trên hai thực nghiệm. Trong thực nghiệm thứ nhất, sinh viên được phép học từ sách giáo khoa giống như họ đã làm ở các lớp khác. Trong thực nghiệm thứ hai, sinh viên được cho hướng dẫn ngắn để xây dựng một chương trình từng bước mỗi lúc, họ chỉ đọc một văn bản trực tuyến ngắn về khái niệm nhưng phải thực hiện điều họ học ngay lập tức. Sau một tuần, cả hai nhóm được yêu cầu viết một chương trình ngắn. Nhóm thứ hai được điểm cao hơn về hoàn thành và ít lỗi hơn nhóm thứ nhất. Điều đó chứng minh rằng “học qua hành” là hiệu quả nhiều trong dạy khoa học máy tính hơn là theo phương pháp đào tạo truyền thống.

Từ khảo cứu này, tôi tin rằng không phải là sinh viên không thể học được kĩ năng máy tính mà đấy là phương pháp đào tạo, cách chúng ta dạy sinh viên có thể tạo ra khác biệt. Cách tốt nhất để học cách lập trình là viết các lệnh ngắn, từng bước mỗi lúc. Sinh viên học bằng việc làm nó trong nhiều bước nhỏ.

Sinh viên nên bắt đầu với một ngôn ngữ lập trình như C. Tôi nghĩ C là ngôn ngữ cơ sở để dạy bạn cách chương trình chạy và tương tác với phần cứng. Sau đó, sinh viên có thể chuyển sang C++ nơi họ sẽ học nhiều hơn về hướng đối tượng. Cũng có thể bắt đầu bằng một ngôn ngữ đa năng như Python, tương đối dễ học ngôn ngữ này rồi chuyển sang Java. Sinh viên nên hội tụ vào kết cấu trước khi chuyển vào các khái niệm trừu tượng như “hướng đối tượng”, “song hành” hay “động” vì họ sẽ không có khả năng hiểu được chúng chừng nào họ chưa thực tế có kinh nghiệm lập trình nào đó.

Ngày nay có nhiều website cung cấp các bài học về ngôn ngữ lập trình. Khi bạn sẵn lòng và quyết tâm, bạn có thể học lập trình cơ bản trong vài ngày. Thỉnh thoảng, bài học đại cương có thể gây thất vọng nếu bạn không thể có được câu trả lời cho những câu hỏi xác định. Trong trường hợp đó, lên các diễn đàn máy tính để đăng câu hỏi hay tìm ai đó đã biết cách lập trình để giúp đỡ. Nhớ rằng bạn đang học một bước mỗi lúc, cho nên đừng vội vàng. Bạn không thể viết vài nghìn dòng mã được trong vài tuần cho nên thực hành viết mã của bạn trong chương trình nhỏ thôi (10 tới 50 dòng mã) để thử kĩ năng của bạn. Không ai có thể chạy được trước khi họ có thể bước, để cho bản thân bạn vài tuần để làm chủ ngôn ngữ cơ bản đã.

Lập trình máy tính là kĩ năng mà chỉ có thể được xây dựng cùng thời gian. Nó cần nhiều giờ thực hành kĩ năng giải quyết vấn đề trên các kiểu vấn đề trước khi bạn có thể thực sự là giỏi về nó. Khi bạn có mọi kĩ năng cơ bản, bạn có thể bắt đầu học về thuật toán và lưu đồ. Mọi người học về máy tính đều có thể bảo bạn rằng việc đó có thể là đáng thất vọng, nhưng hoàn thành một chương trình cũng có thể là rất thoả mãn. Đừng từ bỏ nếu bạn không hiểu khái niệm. Lập trình có thể là việc trừu tượng để học. Khi làm việc trên vấn đề đặc biệt phức tạp, để thời gian để cho não bạn được thảnh thơi. Khi bạn làm chủ một ngôn ngữ, việc học ngôn ngữ thứ hai là dễ dàng hơn. Cuối cùng bạn sẽ biết nhiều ngôn ngữ lập trình và thấy rằng nó không khó chút nào.

 

—-English version—-

 

Learning computer language

Today, students are familiar with technology gadgets such as smart-phones, laptops, and video games devices. Many are interested in learning about computer or pursue a degree in information technology. Unfortunately when they go to college, many found that computer science or software engineering classes are more difficult than they thought so many drop out or change to another field of study.

A computer professor told me: “I have been teaching computer science for fifteen years. My observation is that most students come to college excited about pursuing a computer career, full of illusions and misconceptions about what they can achieve. As soon as they find out that it is not all about videogames, or download movies but a lot of hard work, then they drop out. In my opinion, it is all about how they are taught in high school. They seem to think that if something is difficult, teachers should “make it easy” for them. It does not matter how they study, everybody should pass the exams. That is why it is hard to change them by the time they go to college. That is why so many students quit school”

According to a new research, many college students do not know how to study computer sciences. They study it just like they do in other classes: They read long paragraphs in text books and try to memorize them. Many take a lot of notes in classes, build outlines, and rely on their memory when work on their programming skills. That is why many found these classes are so difficult. Study computer science should not be about memorizing books but you learn by doing it. The study was built upon two experiments. In the first, students were allowed to study from text books just like they did in other classes. In the second, students were given short instructions to build a program one step at a time, they only read an short online text about the concept but must implement what they learn immediately. After a week, both group were asked to write a short program. The second group scored higher on completion and less defects than the first group. It proved that the “learning by doing” is much more effective in teaching computer science than the traditional training method.

From this study, I believe that it is not the students that could not learn computer skills but it is the training method, the way we teach students could make the difference. The best way to learn how to program is to write short instruction, one step at a time. Students learn by doing it in several small steps.

Students should start with a programming language such as C. I think C is a basic language to teach you how the programs run and interact with the hardware. After that, students can move to C++ where they will learn more about object- oriented. It is also possible to start with a general purpose language such as Python, a relative easy to learn language then move to Java. Students should focus on construction first before move into abstract concepts like “Object oriented”, “Concurrent” or “Dynamic” because they will not be able to understand them well until they actually have some programming experience.

Today there are many websites provide tutorials on programming languages. As long as you are willing and determine, you can learn the basic programming in few days. Sometime, online tutorials can be frustrating if you cannot get answers to specific questions. In that case, go to a computer forum to post questions or find someone who already knows how to program to help. Remember that you are learning one step at a time, so do not hurry. You cannot write a few thousand lines of code in few weeks so practicing writing your code in small program (10 to 50 lines of code) to test your skills. No one can run before they can walk, give yourself a few weeks to master the basic language.

Computer programming is the skills that can only be built with time. It takes many hours of practicing problem-solving skills on different types of problems before you can really be good at it. When you have all the basic skills, you may want to start to learn about algorithms and flowcharts. Everybody who study computer can tell you that it can be frustrating, but completing a program can also be very satisfying. Do not give up if you do not understand a concept. Programming can be a abstract thing to learn. When working on a particularly complex problem, take time to let your brain relax. Do not force yourself too hard. When you master one language, learning the second language is easier. Eventually you will know several programming languages and find out that it is not too difficult at all.