Skip to content

Học ngôn ngữ lập trình

Một sinh viên viết cho tôi: “Em vừa mới tốt nghiệp từ trường phổ thông và sẽ sớm vào đại học. Em sẽ học khoa học máy tính và em muốn dùng mùa hè này để học ngôn ngữ lập trình. Em không biết ngôn ngữ lập trình nào là tốt hơn. Mọi người bảo em những điều khác nhau, một số nói em nên học lập trình web, số khác gợi ý rằng em học Java. Em không biết môn nào là dễ hơn và em có thể học các ngôn ngữ này ở đâu? Bố mẹ em sẵn lòng trả tiền cho điều đó nhưng bác em nói có nhiều bài học trên website mà em có thể học mà không phải trả cái gì. Bác ấy gợi ý rằng em xem website của thầy và hỏi thầy. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Có nhiều ngôn ngữ lập trình, từ đơn giản tới phức tạp. Ngày nay Visual Basic, C++, C# và Java là ngôn ngữ phổ biến nhất. Nhiều chương trình khoa học máy tính đang dạy Java và C++ như ngôn ngữ lập trình then chốt. Một số trường cũng dạy JavaScript, Ruby on Rail, và PERL cho các dự án phát triển web. Khó nói được ngôn ngữ nào là dễ hơn vì mọi người đều có ý kiến riêng của họ. Lời khuyên của tôi là lựa chọn một ngôn ngữ lập trình và học nó cho tốt. Bạn phải thực hành bằng việc viết mã nhiều nhất có thể được, cho tới khi bạn làm chủ nó. Khi bạn giỏi với một ngôn ngữ, sẽ dễ dàng học ngôn ngữ khác. Đừng bắt đầu học nhiều ngôn ngữ đồng thời, bạn sẽ bị lẫn lộn. Học ngôn ngữ lập trình yêu cầu kiên nhẫn, cam kết, nỗ lực và khi bạn viết nhiều mã, bạn có lẽ sẽ nhận ra nó dễ thế nào.

Nhiều sinh viên thích bắt đầu với Visual Basic (VB); nó là ngôn ngữ lập trình phổ biến. VB cho phép bạn thiết kế các phần tử đồ hoạ trên màn hình với tối thiểu yêu cầu lập trình. Java là ngôn ngữ lập trình rất phổ biến do độc lập nền của nó và việc dễ dùng. Java được dùng trong nhiều công ti và thường là ngôn ngữ lập trình được dạy trong đại học. C++ là ngôn ngữ dành cho người lập trình nghiêm chỉnh và thường được dùng trong kĩ nghệ và công nghiệp không gian. C# là tương tự như Java. Nó được thiết kế để đơn giản hoá lập trình Web và Internet, C# tổ hợp sức mạnh của C++ với sự dễ dàng của Visual Basic. PERL là chọn lựa phổ biến khác cho viết các kịch đoạn dựa trên Web và các kiểu kịch đoạn khác. JavaScript là tương tự, nhưng dựa trên Java, trong khi Perl dựa trên C++. Có nhiều websites cung cấp các bài học cho những người muốn học ngôn ngữ lập trình. Phần lớn được dạy trong tiếng Anh nhưng có các website tiếng khác như Tây Ban Nha, Hindi, Trung Quốc và Việt Nam nữa.

Website học về Visual Basic:

http://www.vb6.us/

http://www.learnvisualstudio.net/

Wbsite học về Java:

http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-135888.html

Website học về C++:

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/

http://www.youtube.com/watch?v=h2FQRpfDizI

Website học về C#:

http://www.youtube.com/watch?v=x_9lfHjYtVg

 

—-English version—-

 

Learning Programming Languages

A student wrote to me: “I just graduate from high school and will go to college soon. I will study Computer Science and I want to use this summer to learn programming language. I do not know which language would be better. People tell me different things, some say I should learn web programming, other suggested that I learn Java. I do not know which one is easier and where can I learn these languages? My parents are willing to pay for it but my uncle said there are many website tutorials that I can learn without paying anything. He suggested that I look at your website and ask you. Please advice.”

 

Answer: There are many programming languages, from simple to complex. Today Visual Basic, C++, C# and Java are the most popular languages. Many Computer Science programs are teaching Java and C++ as the key programming languages. Some schools also teach JavaScript, Ruby on Rail, and PERL for web development projects. It is difficult to say which language is easier as everyone has their own opinion. My advice is to select one programming language and learn it well.  You must practice by writing code as much as you can until you master it. When you are good with one language, it is easier to learn another. Do not start to learn several languages at the same time, you will be confused. Learning programming language requires patient, commitment, efforts and when you write a lot of code, you will probably realize how easy it is.

Many students like to start with Visual Basic (VB); it is a popular programming language. VB allows you to design graphical elements on screen with a minimum of programming requirements. Java is a very popular programming language due to its platform independence and ease of use. Java is being used in many companies and often the programming language taught in college. C++ is a language for serious programmers and often used in engineering and aerospace industry. C# is similar to Java. It is designed to simplify Web and Internet programming, C# combine the power of C++ with the ease of Visual Basic. PERL is another popular choice for writing Web-based and other types of scripts. JavaScript is similar, but based on Java, whereas Perl is based on C++. There are many websites provide tutorials for people who want to learn programming languages. Most are taught in English but there are other languages websites in Spanish, Hindi, Chinese, and Vietnamese as well.

Visual Basic tutorial websites:

http://www.vb6.us/

http://www.learnvisualstudio.net/

Java tutorial website:

http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-135888.html

C++ Tutorial website:

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/

http://www.youtube.com/watch?v=h2FQRpfDizI

C# tutorial websites:

http://www.youtube.com/watch?v=x_9lfHjYtVg