Skip to content

Giáo dục đại học

Một sinh viên viết cho tôi: “Giáo dục đại học có cần không? Những người như Bill Gates, Steve Jobs hay Mark Zuckerberg chưa bao giờ kết thúc đại học nhưng họ thành công. Thầy nghĩ gì về tự học từ việc đọc sách, bài báo, websites, blogs và theo các bài trợ giảng trực tuyến để phát triển tri thức riêng của mình thay vì tới đại học?”

 

Đáp: Điều tốt là phát triển thói quen học cả đời bằng việc tiếp tục học tập qua sách, bài báo, blogs, websites và bài trợ giảng trực tuyến. Tuy nhiên, điều đó không thay thế cho giáo dục đại học. Có nhiều điều bạn học trong đại học mà websites hay bài trợ giảng trực tuyến không thể dạy được. Giáo dục đại học có nhiều hơn chỉ đọc sách hay làm bài kiểm tra mà còn về tham gia vào môi trường học tập nơi bạn học kĩ năng xã hội, kĩ năng mềm, và phát triển tình bạn. Câu trả lời của tôi là: Giáo dục đại học là quan trọng và tôi khuyến khích bạn vào đại học nếu bạn có thể.

Thực tế là để có được việc làm, bạn phải có cái gì đó mà công ti yêu cầu. Ngày nay các công ti đều yêu cầu bằng cấp như bằng chứng rằng bạn có tri thức và kĩ năng đúng. Nếu bạn có bằng cấp, bạn có thể được thuê nhưng nếu bạn không có, họ thậm chí không xét tới bạn.

Xin đừng lẫn lộn thành công và tri thức. Một số sinh viên nhìn vào người thành công và mơ rằng họ có thể giống những người đó. Họ đồng nhất những người đó với người thành công và cuối cùng tin rằng họ cũng không cần kết thúc đại học. Đó là ngây thơ. Đừng lấy ngoại lệ và coi nó là qui tắc. Lí do ông Gates đã không kết thúc đại học là ông ấy muốn dành nhiều thời gian hơn để bắt đầu Microsoft, không phải bởi vì ông ấy không thể kết thúc được trường học. Ngày nay, nếu bạn không có bằng đại học, bạn sẽ gặp khó khăn kiếm việc làm. Phải thực tế và dừng mơ mộng lại.

 

—-English version—-

 

College education

A student wrote to me: “Is college education necessary? People like Bill Gates, Steve Jobs or Mark Zuckerberg never finish college but they are successful. What do you think about self-learning from reading books, articles, websites, blogs and follow online tutorials to develop your own knowledge instead of going to college?”

 

Answer: It is good to develop a lifelong learning habit by continue to learn via books, articles, blogs, websites and online tutorials. However, it does not replace a college education. There are many things you learn in college that websites or online tutorials cannot teach. College education is more than just reading books or taking tests but also about participate in a learning environment where you learn social skills, soft-skills, and develop friendships. My answer is: College education is important and I encourage you to go to college if you can.

The reality is to get good job, you must have something that companies require. Today companies require college degrees as evidence that you have the right knowledge and skills. If you have degree, you may get hired but if you do not, they do not even consider you.

Please do not confuse success and knowledge. Some students look at successful people and dream that they could be like them. They identify themselves with successful people and eventually believe that they also do not need to finish college. That is naïve. Do not take an exception and consider it as a rule. The reason Mr. Gates did not finish college was he wanted to devote more time to start Microsoft, not because he could not finish school. Today, if you do not have a college degree, you will have difficulty getting a good job. Be realistic and stop dreaming.