Skip to content

Học gì

Hiệp hội công nghệ thông tin Mĩ dự báo rằng 1.6 triệu việc làm CNTT mới sẽ được tạo ra trong nước trong hai năm tới nhưng quá nửa những việc làm này sẽ không được lấp đầy. Hiệp hội phần mềm Mĩ ước lượng rằng có mười việc làm trong công nghiệp phần mềm Mĩ cho mỗi người tốt nghiệp cử nhân trong Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm và Quản lí hệ thông tin.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây trên tivi, một đại diện công nghiệp công nghệ cao nói: “Chúng tôi có thể tạo ra thịnh vượng cho nền kinh tế nhưng không có công nhân, chúng tôi không thể làm được gì cả. Chúng tôi cần nhiều công nhân và đây là lúc cho phép chúng tôi mang nhiều công nhân từ hải ngoại vào.” Nhiều nhà kinh tế thấy rằng mỗi việc làm mới trong công nghiệp CNTT đang tạo ra bốn việc làm phụ trong các khu vực khác ở Mĩ và châu Âu và kết luận rằng việc có công nghiệp công nghệ mạnh có thể giúp giảm vấn đề thất nghiệp và thúc đẩy kinh tế ra khỏi suy thoái hiện thời. Tuy nhiên sự giầu có được tạo ra bởi công nghiệp công nghệ cao tuỳ thuộc phần lớn vào hệ thống giáo dục. Đầu tư vào giáo dục sẽ không chỉ tạo ra công nhân có kĩ năng mà công nghiệp cần ngày nay mà cả trong tương lai nữa vì nó chuẩn bị cho thế hệ tiếp các công nhân và nhà doanh nghiệp công nghệ cao. Theo báo cáo này 85% việc làm trong công nghiệp công nghệ cao yêu cầu hoặc bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ nhưng số sinh viên trong các lĩnh vực này vẫn thấp trong hầu hết các đại học Mĩ. Một nhà phân tích tạp chí Phố Wall đã dự đoán: “Sẽ phải mất mười năm hay hơn để đáp ứng nhu cầu của ông nghiệp ngày nay. Khi công nghệ cao tiếp tục thay đổi với việc nổi lên công nghệ mới, chúng ta có thể không bao giờ giải quyết được vấn đề này.”

Thiếu hụt công nhân có kĩ năng công nghệ đã đạt tới điểm sôi nơi các công ti đang cạnh tranh về công nhân và lương của công nhân có những kĩ năng này đang lên cao vào mọi thời. Năm nay, những người mới tốt nghiệp đang nhận được đề nghị phi thường. Người tốt nghiệp Khoa học máy tính & Kĩ nghệ phần mềm của CMU báo cáo lương khởi điểm cao quãng $135,000 và điểm thưởng cao ở mức $20,000. Nhiều người nhận được 3 tới 4 đề nghị việc làm. Ngay cả sinh viên năm thứ hai đã nhận đề nghị việc làm mùa hè từ các công ti hàng đầu khi về truyền thống các công ti chỉ thuê sinh viên năm thứ ba vào mùa hè.

Một sinh viên nói với tôi: “Em không biết chúng em được đối xử tốt ra sao trong công nghiệp công nghệ cao. Là sinh viên năm thứ ba trong kĩ nghệ phần mềm em có thể kiếm được lương mùa hè bằng sinh viên từ các khu vực khác có thể mong đợi kiếm được khi họ tốt nghiệp. Mùa hè năm ngoái, em đã làm việc cho một công ti phần mềm ở Seattle. Dự án của em có các thành viên trên khắp thế giới và như một tổ chúng em phải gặp gỡ để thảo luận làm việc tổ và xây dựng mối quan hệ tổ mọi tháng cho nên ông chủ cho em đi Paris, London và Italy để gặp gỡ với các thành viên khác. Em thích du hành nhưng không biết về cơ hội này mãi cho tới giờ. Ông chủ của em nói: “Ngày nay phần lớn công việc được thực hiện toàn cầu cho nên cậu phải đi vài nước mỗi năm để biết cách làm việc ở các chỗ khác nhau.” Điều đó là quá mức em mong đợi. Em được trả tiền đi lại nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là khi hết hè, họ đề nghị cho em một vị trí cho dù em vẫn còn một năm học nữa mới tốt nghiệp. Nếu em học cái gì đó khác, em không nghĩ em có được cơ hội như thế này.”

Hiện thời công nghiệp công nghệ đang bùng nổ. Các công ti đang hăng hái thuê người do thiếu hụt công nhân có kĩ năng. Mỗi năm hàng trăm nghìn công nhân có kĩ năng được đưa vào qua qui chế visa đặc biệt (H1B) và các công ti công nghệ đang khoán ngoài hàng tỉ đô la công việc cho các nước khác như Ấn Độ và Trung Quốc. Khu vực công nghệ nóng thế và công nhân có kĩ năng công nghệ đang có nhu cầu cao cho nên nếu bạn chưa quyết định về học cái gì ở đại học, bạn có thể xem xét khu vực công nghệ thông tin như Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm hay Quản lí hệ thông tin.

 

—-English version—-

 

What study

The Information Technology Association of America predicts that 1.6 million new IT jobs will be created nationally during the next two years but more than half of these jobs will go unfilled. The U.S. Software Association estimates that there are ten jobs in U.S. software industry for every bachelor’s graduate in Computer Science, Software Engineering and Information System Management.

In a recent interview on TV, A high-tech industry representative said: “We can create prosperity for the economy but without workers, we cannot do anything. We need more workers and it is time to allow us to bring in more workers from oversea.” Many economists found that each new job in the IT industry is creating four additional jobs in other sectors in the U.S and Europe and concluded that having a strong technology industry can help reduce the unemployment problem and push the economy out of current recession. However the wealth created by high-tech industry is depending mostly on the education system. Investing in education will not only create the skilled workers that the industry needs today but also in the future as it prepares the next generation of high-tech workers and entrepreneurs. According to the report 85% of the jobs in high technology industry requires either a bachelor’s or a master’s degree but the number of students enroll in these fields is still low in most U.S College. A Wall Street journal analyst predicted: “It would take ten years or more to meet the demand of the industry today. As high tech continues to change with emerging new technology, we may never solve this problem.”

The shortage of technology skilled workers has reached a boiling point where companies are competing for workers and the salary of people with these skills is reaching the all time high. This year, new graduates are receiving extraordinary offers. CMU Computer Science & Software Engineering graduates are reporting starting salaries as high as $135,000 and bonuses as high as $20,000. Many received 3 to 4 job offers. Even second-year students received summer job offers from top companies when traditionally companies only hire third years students in the summer.

A student told me: “I did not know how well we are treated within high-tech industry. As a third year student in software engineering I can earn summer salaries equal to students from other areas can expect to earn when they graduate. Last summer, I worked for a software company in Seattle. My project had members all over the world and as a team we must meet to discuss teamwork and build team relationship every month so my boss sent me to Paris, London and Italy to meet with other members. I love to travel but did not know about this opportunity until now. My boss said: “Today most works are done globally so you must go to several countries each year to learn how to work in different places.” It was more than I expected. I am being paid to travel but the most surprising thing was when the summer was over, they offered me a position even I still have another year before graduation. If I study something else, I do not think I ever get opportunity like this.”

Currently the technology industry is exploding. Companies are hiring aggressively due to the shortage of skilled workers. Each year hundred thousand skilled workers are brought in via special visa status (H1B) and technology companies are outsourcing billion dollars of works to other countries like India and China. Technology area is so hot and technology skilled workers are in high demand so if you have not decide about what to study in college, you may want to consider Information Technology area such as Computer Science, Software Engineering or Information System management.