Skip to content

Thị trường app di động

Nhu cầu về người phát triển app di động tiếp tục tăng lên trên khắp thế giới. Theo Gartner, nhóm nghiên cứu Mĩ thì đến 2015, các dự án phát triển app di động sẽ nhiều hơn dự án ứng dụng PC theo tỉ lệ 4 trên 1. Thiếu hụt người phát triển app di động có thể được cho là do thiếu đào tạo trước trong hầu hết các đại học. Ngay cả trong thị trường “nóng” này, ít đại học cung cấp đào tạo app di động. Nhiều giáo sư tin rằng nếu bạn có thể lập trình được, bạn có thể làm việc trên app di động và không có nhu cầu hội tụ vào khu vực này. Tuy nhiên, phần lớn các công ti app di động tin rằng đào tạo nào đó cho phát triển app di động là bản chất để phát triển người tốt nghiệp có kĩ năng.

Một người chủ công ti giải thích: “Nhiều người phát triển phần mềm có thể phát triển app trên điện thoại di động riêng của họ để cho vui nhưng tạo ra app cho doanh nghiệp là khác. Họ phải chắc rằng app sẽ không hỏng hay bị lỗi và cũng có khả năng làm việc với các app khác.” Một người phát triển app đồng ý: “Bất kì ai có thể lập trình cũng có thể xây dựng app di động bằng việc học khoá học trực tuyến ngắn. Họ có thể bán app của họ trên cửa hàng Apps và làm được một số tiền nhưng xây dựng app cho doanh nghiệp hay công ti để làm những việc phức tạp yêu cầu đào tạo nghiêm chỉnh. Bạn phải hiểu nền và công nghệ đủ giỏi để làm việc tốt. Tuy nhiên các nền và công nghệ thay đổi thường xuyên cho nên bạn phải liên tục học để theo kịp và điều đó sẽ đảm bảo nghề nghiệp lâu dài và lương tốt. Ngày nay iPhone và hệ điều hành iOS của nó là nóng nhưng Android và Window 8 cũng nóng. Có thể là trong vài năm nữa, cái gì đó mới có thể xảy ra nữa. Chừng nào bạn còn học điều mới, bạn vẫn ở chỗ có nhu cầu cao.”

Người phát triển app khác giải thích: “Ngày nay nhiều công cụ phát triển phần mềm cho app di động là khó học và hầu hết các lớp đào tạo máy tính doạ các sinh viên với quá nhiều thông tin không cần thiết. Nhiều lớp được dạy bởi những người phát triển, người không phải là thầy giáo giỏi vì họ thường nói về điều họ biết thay vì điều một người mới với hiểu biết hạn chế cần học. Nhiều người phát triển app là tự học cho nên họ không có ý tưởng về cách dạy. Điều đó làm cho việc học thành khó hơn. Môn phát triển app di động được dạy ở đại học bởi các giáo sư sẽ tốt hơn nhiều.”

Lương hàng năm trung bình cho người phát triển app năm 2011 là $98,000 nhưng nó có thể lên cao hơn vì cầu đang tăng và vượt quá cung. Thiếu hụt hiện thời về tài năng trong app di động nghĩa là những người có kĩ năng có thể đòi lương cao hơn nhiều.

 

—-English version—-

 

Mobile apps market

Demand for mobile app developers continues to increase all over the world. According to Gartner, an U.S. research group by 2015, mobile app development projects will outnumber PC application projects by 4 to 1. The shortage of mobile app developers could be attributed to the lack of former training in most universities. Even in this “hot” market, few universities are offering mobile apps training. Many professors believe that if you can program, you can work on mobile apps and there is no need to focus on this sector. However, most mobile apps companies believe that some training to mobile apps development is essential to develop skilled graduates.

A company owner explained: “Many software developers can develop apps on their own mobile phone for enjoyment but creating apps for a business is different. They have to make sure that the apps will not break or have errors and also be able to work with other apps.” An apps developer agreed: “Anyone who can program can build mobile apps by taking a short online course. They can sell their apps on an Apps store and make some money but building apps for business or company to do complex things require serious training. You have to understand the platform and the technology well enough to do a good job. However platforms and technology often change so you have to continue to learn to keep up and that will guarantee a long career and good salary. Today the iPhone and its iOS operating system are hot but Android and Window 8 are also hot. It is possible that in next few years, something new may happen too. As long as you are learning new thing, you are still be in high demand.”

Another apps developer explained: “Today many software development tools for mobile apps are difficult to learn and most computer training classes intimidate students with too much unnecessary information. Many classes are taught by developers who are not good teachers because they often talk about what they know rather than what a new person with limited understanding need to learn. Many apps developers are self-taught so they have no idea on how to teach. It makes learning more difficult. A mobile apps development course taught in university by professors will be much better.”

The current average annual salary for apps developers in 2011 at $98,000 but it could go higher as demand is increasing and exceed supply. The current shortage of talent in mobile apps means people with skills can demand much higher salaries.