Skip to content

Việc phát triển Web

Một sinh viên viết cho tôi: “Em muốn làm việc như người phát triển Web. Em có cần bằng đại học không? Liệu có thể kiếm được việc làm chỉ bằng việc có đào tạo chứng chỉ ngắn hạn không? Em cần ngôn ngữ lập trình nào? Em phải có kĩ năng nào? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Thị trường việc làm cho người phát triển web khác nhau qua các nước. Ở Mĩ và một số nước châu Âu, việc làm phát triển Web thường yêu cầu bằng đại học là tối thiểu. Phần lớn các công ti yêu cầu bằng cử nhân trong khoa học máy tính hay kĩ nghệ phần mềm. Họ cũng yêu cầu các kĩ năng phụ trong các ngôn ngữ lập trình đặc biệt và tri thức về cơ sở dữ liệu để thu thập thông tin trên web. Ở các nước khác như Ấn Độ và Trung Quốc, việc làm phát triển web không yêu cầu bằng đại học. Một số công ti chỉ yêu cầu giáo dục đại học hai năm hay chứng chỉ hướng nghề. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thăng tiến nghề nghiệp của bạn lên các mức cao hơn, bạn cần bằng đại học.

Ngôn ngữ lập trình chính trong môi trường phát triển Web là Java, C++, C# và Visual Basic. Ngày nay Ruby trên Rails và Python cũng là phổ biến. Phần lớn các việc làm phát triển web cũng yêu cầu kĩ năng trong ngôn ngữ kịch đoạn như Perl, VBScript, và PHP. Một số công ti yêu cầu các kĩ năng trong JavaScript, DOM, HTML, và CSS. Để thu thập thông tin từ người dùng web, phần lớn người phát triển web cần biết MYSQL, Oracle, và Microsoft SQL Server hay XML cho làm tài liệu và truyền dữ liệu.

Mặc dầu nhiều người phát triển Web ưa thích làm việc trong lập trình và kiểm thử nhưng một số cũng đã chuyển lên vai trò kiến trúc phần mềm giải quyết với thiết kế phức tạp và mức cao. Tất nhiên, họ cần nhiều đào tạo và kinh nghiệm hơn và có bằng đại học là một ưu thế.

 

—-English version—-

 

Web development jobs

A student wrote to me: “I want to work as a Web developer. Do I need a college degree? Is it possible to get a job just by having short-term certificate training? What programming language do I need? What skills must I have? Please advice.”

 

Answer: The job market for web developers differs among countries. In the U.S. and some European countries, Web development job often requires a college degree as a minimum. Most companies require Bachelor’s degree in Computer Science or Software Engineering. They also require additional skills in specific programming languages and knowledge of database to collect information on the web. In other countries such as India and China, web development jobs do not require a college degree. Some companies only require a two-year college education or vocational certificate. However, if you want to advance your career to higher levels, you do need a college degree.

The main programming languages in Web development environment are Java, C++, C# and Visual Basic. Today Ruby on Rails and Python are also popular. Most web development jobs also require skills in scripting languages such as Perl, VBScript, and PHP. Some companies require skills in JavaScript, DOM, HTML, and CSS. To collect information from web users, most web developers need to know MYSQL, Oracle, and Microsoft SQL Server or XML for documentation and data transfer.

Although many Web developers prefer to work in programming and testing but some also move up to software architecture role which deal with complex and high level design. Of course, they need more trainings and experience and having a college degree is an advantage.