Skip to content

Tính toán mây

Một số trong các bạn đã hỏi tôi về Tính toán mây và các bạn có thể học thêm về nó ở đâu? Tính toán mây thường được dạy trong chương trình Quản lí hệ thông tin (ISM) vì nó hộ tụ vào quản lí kết cấu nền công nghệ thông tin (CNTT) (phần cứng, phần mềm, mạng v.v.). Tôi cũng đã viết nhiều bài về tính toán mây trước đây trên blog này.

Về căn bản tính toán mây là mô hình tính toán, không phải là công nghệ. Trong mô hình này, mọi kết cấu nền như máy phục vụ, mạng, ứng dụng và các phần tử khác liên quan tới trung tâm dữ liệu CNTT được cung cấp cho người dùng qua Internet bởi công ti dịch vụ mây bên ngoài. Thay vì có tổ chức CNTT riêng của mình, công ti có thể mua dịch vụ CNTT và kết nối với “mây” về dịch vụ kết cấu nền (mạng, máy phục vụ, v.v), dịch vụ nền tảng (hệ điều hành), hay dịch vụ phần mềm (ứng dụng phần mềm như dịch vụ). Tính toán mây làm cho toàn thể kết cấu nền CNTT có vẻ như “mây ảo” với người dùng và để họ trả tiền đích xác cho khối lượng bộ nhớ, năng lực tính toán, an ninh và các chức năng khác mà họ cần.

Có ưu điểm và nhược điểm của tính toán mây. Nhược điểm thông thường nhất là rủi ro an ninh. Mọi thứ mà công ti có bây giờ được lưu ở hệ thống của công ti dịch vụ và chúng có thể bị truy nhập bởi những người không có thẩm quyền. Mặc dầu công ti mây hứa rằng dữ liệu của khách hàng là an ninh nhưng vì quản lí an ninh còn chưa hoàn hảo, khả năng của khách hàng để biết chắc ai đang truy nhập vào dữ liệu của họ hay dùng nó vẫn còn bị giới hạn. Đó là lí do tại sao một số công ti vẫn ngần ngại chấp nhận tính toán mây.

Về lí thuyết, người dùng chỉ kết nối với mây và mọi thứ phải làm việc tốt. Trong thực tế, có những công nghệ khác nhau và các chuẩn khác nhau, nếu công ti tính toán mây dùng chuẩn hay công nghệ khác hơn chuẩn hay công nghệ của bạn thì một số ứng dụng bạn dùng có thể không tương hợp với kết cấu nền của công ti mây. Do đó có thể cần nhiều thời gian để sửa đổi cho chắc chúng có thể làm việc được. Bạn không thể chỉ chuyển mọi ứng dụng lên mây và mong đợi chúng chạy ngay lập tức được.

Cách tiếp cận bảo thủ của một số công ti là chỉ chuyển các công việc đặc biệt cho nhà cung cấp dịch vụ mây để tận dụng ưu thế về năng lực của nhà cung cấp, nhưng không chuyển mọi thứ. Những dữ liệu nhạy cảm nào đó được giữ trong nhà để kiểm soát tốt hơn. Tất nhiên, công ti tính toán mây biện minh rằng không chuyển mọi thứ cho là họ không có nghĩa vì họ có kiểm soát nghiêm ngặt trong môi trường của họ còn hơn trong tổ chức CNTT bình thường. Họ cũng nói rằng họ có thể bổ sung năng lực hay ứng dụng gần như vào lúc thông báo nhưng nhiều khách hàng vẫn không được thuyết phục. Ít nhất là chưa.

Về căn bản, tính toán mây vẫn đang tiến hoá và có lẽ phải mất thêm vài năm nữa để được chấp nhận đầy đủ nhưng nó là một chiều hướng quan trọng vì phần mềm đang nhanh chóng trở thành dịch vụ hơn là sản phẩm.

 

—-English version—-

 

Cloud computing

Some of you have asked me about Cloud Computing and where could you learn more about it? Cloud computing is often taught in the Information System Management (ISM) program as it is focusing on the management of Information Technology (IT) infrastructures (hardware, software, network etc). I have also written several articles on Cloud computing previously in this blog.

Basically Cloud Computing is a computing model, not a technology. In this model, all the infrastructures such as servers, networks, applications and other elements related to IT data centers are provided to users via the Internet by an external cloud service company. Instead of having its own IT organization, a company can buy IT services and connect to the “cloud” for infrastructure services (Network, servers etc), platform services (operating system), or software services (Software as a Service application). Cloud computing makes an entire IT infrastructure look like a “Virtual cloud” to users and let them pay exactly the amount of storage, computing power, security and other functions that they need.

There are advantages and disadvantages of cloud computing. The most common disadvantage is security risks. Everything the company has is now stored in the service company’s systems and they could be accessed by unauthorized people. Although Cloud Company promises that customer’s data is secure but with since security management is not yet perfect, a customer’s ability to know for sure who is accessing to their data or using it is still limited. That is why some companies are hesitating to adopt cloud computing.

In theory, users just connect to the cloud and everything should work well. In reality, there are different technologies and different standards, if Cloud computing company uses different standard or technology than yours then some applications that you use may be incompatible with cloud company’s infrastructures. Therefore it may need more time to modify to make sure they can work. You cannot just move all applications to the cloud and expect them to run immediately.

The conservative approach of some companies is only move specific works to a cloud service provider to take advantage of the provider’s capacity, but not everything. Certain sensitive data are to be kept in house for better control. Of course, cloud computing companies argued that by not move everything to them does not make sense as they have strict control in their environment than in a normal IT organization. They also said that they can add capacity or applications almost at a moment’s notice but many customers are still not convinced. At least, not yet.

Basically, Cloud computing is still evolving and it probably takes few years to be adopted fully but it is an important direction as software is quickly becoming more of a service than a product.