Skip to content

Tại sao khu vực app di động là quan trọng?

Một sinh viên viết cho tôi: “Tại sao thầy nghĩ app di động có thể tiếp quản phát triển phần mềm máy tính cá nhân? Theo ý kiến em, không có gì kích động về app di động bên cạnh việc phát triển trò chơi bán được $1 một lần tải xuống. Sao thầy nghĩ sinh viên cần học nhiều về app di động? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Ngày nay phát triển app di động đang trở thành khu vực tăng trưởng nhanh so với phần mềm máy tính cá nhân. Có nhiều người dùng điện thoại di động hơn là máy tính cá nhân. Trên khắp thế giới, người phát triển app di động đang có nhu cầu cao. Tất nhiên, một số người chỉ thấy app di động như ứng dụng trò chơi nhưng còn có nhiều kiểu app khác cần chú ý tới như app di động cho chăm sóc sức khoẻ, app di động cho doanh nghiệp, app di động cho thương mại điện tử, app di động cho dịch vụ chính phủ v.v. Gần như bất kì cái gì bạn có thể nghĩ tới thì có lẽ đều có app cho nó.

Tuần trước tôi thấy một app điện thoại thông minh cho phép người dùng mở khoá nó qua nhận dạng mặt. Điện thoại nhận dạng mặt người chủ cho nên bạn không phải gõ vào mật khẩu. Đồng thời app nhận dạng tiếng nói trong điện thoại di động cũng cho phép bạn nói chuyện với điện thoại và hỏi các câu hỏi về nhà ăn ngon nhất trong khoảng cách đi bộ được hay chỉ hướng tới ngân hàng. Các ứng dụng mới được phát minh ra mọi ngày. Nếu bạn không có gì để làm, bạn có thể nói cho điện thoại cũng như nói với người bạn. Điện thoại thông minh có khả năng trả lời một số câu hỏi bây giờ nhưng trong tương lai gần, nó có thể có khả năng nói với bạn nhiều hơn như cuộc đối thoại thực.

Khi tôi du hành ở nước ngoài, tôi thường dùng điện thoại thông minh để dịch. Tôi hỏi một câu hỏi trong tiếng Anh rồi cho phép nó dịch sang tiếng Nhật Bản, Trung Quốc, và Pháp. Rất dễ dùng và rất thuận tiện. Khi mọi người trả lời tôi trong tiếng nước họ, điện thoại thông minh của tôi sẽ dịch nó sang tiếng Anh. Có app di động dịch này, tôi có thể tự mình dễ dàng đi tới nhiều nơi. Mùa hè năm ngoái, tôi đã du hành ở Trung Quốc và Nhật Bản bằng tầu hoả và nói chuyện với nhiều người bằng việc dùng điện thoại thông minh của tôi. Nó thuận tiện và vui và đó là sức mạnh của app di động dịch tiếng nói.

Nhân tiện, nếu bạn nghĩ $1 một lần tải xuống không là gì thì xin nhìn xem “Angry Birds” đã làm ra được bao nhiêu cho Rovio, công ti đã tạo ra nó. Từ năm 2009, nó đã vượt quá một tỉ tải xuống. Ngày nay có vài trò chơi “Angry Birds” cho điện thoại di động cũng như cho máy tính cá nhân. Người ta ước lượng rằng một phần ba người trên trái đất đã chơi trò chơi “Angry Birds”, ít nhất một lần và tiền vẫn tiếp tục rót vào công ti app di động này. Vài tháng trước, một công ti app di động khác có tên là Instagram đã được Facebook mua với giá một tỉ đô la. Điều này làm cho mười hai người làm việc cho công ti này lập tức thành đa triệu phú.

Tôi tin rằng app di động sẽ là khu vực tăng trưởng, nhanh hơn nhiều so với máy tính cá nhân và các sinh viên cần nhìn chăm chú và xu hướng và cơ hội này.

 

—-English version—-

 

Why Mobile app sector is important?

A student wrote to me: “Why do you think mobile apps can take over personal computer software development? In my opinion, there is nothing exciting about mobile apps besides develop games that sell for $1 a download. Why do you think students need to learn more about mobile apps? Please advice.”

 

Answer: Today mobile apps development is becoming a fast growing sector over personal computer software. There are more people using mobile phone than personal computer. All over the world, mobile apps developers are in high demand. Of course, some people only see mobile apps as game applications but there are much more types of app that need attention such as mobile apps for healthcare, mobile apps for business, mobile apps for e-commerce, mobile apps for government services etc. Almost anything that you can think of then probably there is an app for it.

Last week I saw a smart-phone app that allows users to unlock it via facial recognition. The phone recognizes the owner’s face so you do not have to type in password. At the same time speech recognition app in mobile phone allows you to talk to the phone and ask questions for the best restaurant within a walking distance or direction to a bank. New applications are invented every day. If you do not have anything to do, you can talk to your phone just like talking to a friend. The smart phone is able to answer some questions now but in the near future, it may be able to talk to you much more like a real conversation.

When I travel in foreign countries, I often use my smart-phone for translation. I ask question in English than allows it to translate into Japanese, Chinese, and French. It is very easy to use and very convenience. When people answer me in their own language, my smart phone will translate it into English. Having this translation mobile app, I can easily go to many places by myself. Last summer, I travelled in China and Japan by train and talked to many people using my smart phone. It is convenience and fun and that is the power of speech translation mobile app.

By the way, if you think $1 per download is nothing than please look at how much “Angry Birds” has made for Rovio, the company that created it. Since 2009, it has over a billion downloads. Today there are several “Angry Birds” games for mobile phone as well as personal computer. It is estimated that a third of people on earth has played “Angry Birds” game, at least once and the money continue to pour in this mobile app company. Few months ago, another mobile app company called Instagram was acquired by Facebook for one billion dollars. This made twelve persons who worked for this company instant multi-millionaire.

I believe that mobile apps will be a growing area, much faster than personal computer and students may need to look closely at this trend and opportunities.