Skip to content

Phái nữ trong STEM

Ngày nay các kĩ năng khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM) là chủ chốt cho việc phát triển kinh tế của đất nước và tính cạnh tranh toàn cầu. Theo vài khảo cứu, có nhiều việc làm trong khu vực STEM hơn bất kì khu vực nào khác, vậy mà số sinh viên học trong khu vực STEM vẫn ít hơn nhiều so với mong đợi. Có thiếu hụt công nhân STEM ở mọi nước và điều này đang trở nên ngày càng gay go hơn mỗi năm.

Ngày nay phái nữ rất tích cực trong theo đuổi giáo dục cao hơn. Con số nữ đăng tuyển vào đại học đã tăng lên trong mười năm qua nhưng chỉ 15% số họ là theo đuổi bằng cấp STEM. Có nhu cầu khuyến khích nhiều nữ vào học STEM. Theo vài báo cáo, nữ có bằng cấp STEM kiếm được 53% nhiều hơn nữ có bằng cấp không-STEM. Chẳng hạn, một nữ có bằng cử nhân trong khoa học máy tính làm được $98,000 USD một năm khi so với một nữ có bằng cử nhân trong quản trị kinh doanh, làm được $52,000 USD và nữ với bằng trong giáo dục làm được $42,000 USD.

Theo báo cáo năm 2010 của chính phủ Mĩ, nữ chiếm 48% lực lượng lao động nhưng chỉ 24% số họ là công nhân STEM và đó vẫn là cao nhất trong các nước đã phát triển. Ở các nước khác, số nữ trong STEM ít hơn 8%; phần lớn trong họ đều làm trong lĩnh vực y tế hay y tá. Hiện tượng này vẫn còn duy trì như vậy trong năm nay, cho dù số nữ đăng tuyển vào đại học đã tăng lên.

Trong các việc làm STEM, số nữ làm việc trong công nghệ và kĩ nghệ là thấp nhất mặc dầu đây là khu vực tăng trưởng nhanh nhất, có lương cao nhất và có môi trường làm việc linh hoạt nhất nhưng chỉ 3.5% các kĩ sư là nữ. Trong các việc làm y tế và khoa học sự sống, nữ chiếm 34% và trong toán học, nữ chiếm 15%. Vì nhiều việc làm trả lương cao và cơ hội tốt nhất đều ở trong công nghệ và kĩ nghệ, câu hỏi là tại sao nữ không học các khu vực này?

Lí thuyết thông thường cho rằng lĩnh vực công nghệ và kĩ nghệ là khó. Tôi không đồng ý với điều này bởi vì số nữ học khoa học như y học và dược học hấp dẫn 34% số phụ nữ; toán học cũng hấp dẫn 15% và những khu vực này không phải là lĩnh vực dễ, cho nên lí thuyết rằng công nghệ và kĩ nghệ là khó không phải là câu trả lời logic.

Lí thuyết khác là công nghệ và kĩ nghệ yêu cầu làm việc nhiều và không phải là lĩnh vực hướng tới gia đình vì nhiều kĩ sư thường làm việc nhiều giờ và không có thời gian cho gia đình. Tôi cũng không đồng ý với lí thuyết này. Tôi không nghĩ công nghệ yêu cầu nhiều việc làm hơn khoa học hay toán học. Ngày nay nhiều người làm công nghệ và kĩ nghệ làm việc ở nhà và kết nối với công ti qua internet. Điều này cho phép nữ có thời gian linh hoạt với gia đình hơn các lĩnh vực khác (bác sĩ ngành y, dược sĩ, nha sĩ và nhà khoa học không thể làm việc từ nhà được.)

Câu trả lời khác là các lĩnh vực công nghệ và kĩ nghệ là không đủ tốt cho nữ. Tôi không biết ai có thể đi tới câu trả lời như thế này. Không có chuyện như kiểu việc riêng cho đàn ông hay việc riêng cho đàn bà. Điều này phải tới từ một hoài niệm của quá khứ. Chúng ta đang sống trong thế kỉ 21 và không trong thời kì đồ đá nữa. Không có gì mà đàn ông có thể làm và đàn bà không thể làm.

Lí thuyết logic nhất mà tôi nghe nói là không có đủ thông tin về các nghề nghiệp công nghệ và kĩ nghệ.  Nữ vào đại học thường không có đủ thông tin về những nghề tuyệt vời cho nên nhiều người chọn “lĩnh vực truyền thống” thay vì phiêu lưu vào cái gì đó mới. Ngày nay với nhiều thông tin thế sẵn có trên Internet, websites, blogs, mạng xã hội v.v. điều đó phải được thay đổi. Nhiều trường phổ thông không nhận ra rằng giáo dục đại học là điều cần thiết để có một nghề nghiệp ổn định trong thế giới thay đổi nhanh chóng này; và học trong khu vực STEM là chọn lựa tốt nhất có thể được. Điều này đặc biệt quan trọng cho các sinh viên, những người tới từ các gia đình nghèo hay sinh viên là người đầu tiên trong gia đình vào đại học.

Để khuyến khích nhiều nữ vào học STEM điều quan trọng là có sự tham gia của các thầy trong khoa và cố vấn nhà trường, những người cung cấp thông tin, hướng dẫn, và kèm cặp cho các bạn nữ này. Sinh viên cần vượt qua “thành kiến văn hoá” rằng nữ không nên học STEM hay họ bị làm nản lòng theo đuổi nghề nghiệp STEM bởi gia đình hay người thân quanh họ.

 

—-English version—-

 

Women in STEM

Today Science, Technology, Engineering and Math (STEM) skills are crucial to a country’s economic development and global competitiveness. According to several studies, there are more jobs in STEM areas than any others, yet the numbers of student studying in STEM areas is still much less than expected. There is a shortage of STEM workers in every country and this is becoming more critical each year.

Today women are very active in pursuing higher education. The number of women enrolling in college has been increasing in the past ten years but only 15% of them are pursuing STEM degrees. There is need to encourage more women to study STEM. According to several reports, women with STEM degrees earned 53% more than women in non-STEM degrees. For example, A woman with a bachelor degree in Computer Science make $98,000 USD a year as compare with a woman with a bachelor degree in Business Administration that make $52,000 USD and a woman with a degree in Education who make $42,000 USD.

According to the U.S Government 2010 report, women comprise 48% of the workforce but only 24% of them are STEM workers and that is still the highest among developed countries. In other countries, the number of women in STEM is less than 8%; most of them are in medical or nursing fields. This phenomenon has remained fairly constant over the year, even the number of women enroll in college has increased.

Among STEM jobs, the number of women working in Technology and Engineering are lowest although this is the fastest growing area, has the highest salary and has the most flexible working environment but only 3.5% of engineers are women.  In Medical and Life sciences jobs, women made up 34% and in Math, women occupy 15%. Since many high-paying jobs and the best opportunity are in the Technology and Engineering, the question is why women do not to study these areas?

The common theory is Technology and Engineering fields are difficult. I do not agree with this because the number of women studying Science such as Medicine and Pharmacy attracted 34% of women; Math also attracted 15% and these areas are not easy fields, so the theory that Technology and Engineering are difficult is not a logical answer.

Another theory is Technology and Engineering require a lot of works and not a family-oriented field as many engineers often work long hours and do not have time for the family. I do not agree with this theory either. I do not think Technology requires more works than Science or Math. Today many Technology and Engineering people work at home and connect to the company via the internet. This allows women more flexible time with family rather than other fields (Medical doctors, Pharmacists, Dentists, and Scientists cannot work from home.)

Another answer is Technology and Engineering fields are not good for women. I do not know who could come up with an answer like this. There is no such thing as jobs for men or jobs for women. This must come from a sentiment of the past. We are living in the 21st century and not in the stone-age anymore. There is nothing that men can do and women cannot do.

The most logical theory that I heard is there are not enough information about the Technology and Engineering careers.  Women who enter university often do not have enough information about these wonderful careers so many select “traditional fields” rather than venture into something new. Today with so many information available on the Internet, websites, blogs, social networks etc. it should change that. Many high school students do not realize that college education is a necessary to have a stable career in this fast changing world; and study in a STEM area is the best choice possible. This is particularly important for students who come from poor family or students who would be the first in their family to go to college.

To encourage more women to study STEM it is important to have the involvement of faculty and school counselors who provide information, guidance, and mentor these women. Students need to overcome the “cultural bias” that women should not study STEM or discouraged them to pursue a STEM careers by their family or relatives around them.