Skip to content

Thành tựu giáo dục của phụ nữ

Theo một báo cáo về thành tựu giáo dục ở Mĩ, nữ giới đã học tốt trong trường hơn nam giới, và nữ đứng đầu trước nam trong việc hoàn thành đại học. Ngày nay 61% người tốt nghiệp đại học là nữ và 68% sinh viên trong các lớp tài năng cũng là nữ.

Các tác giả của báo cáo này thấy rằng nam sinh viên đại học thường bị sao lãng bởi nhiều thứ, phần lớn bởi internet và trò chơi máy tính trong thời gian họ ở trong đại học. Nhiều trường báo cáo rằng nam sinh viên đại học dành quá nhiều thời gian vào trò chơi máy tính và không có đủ thời gian để học tập. Một số lớn thất bại của nam sinh viên được qui cho việc nghiện trò chơi máy tính. Vài năm trước, vấn đề này chủ yếu là do chuyện ăn uống nhưng bây giờ trò chơi máy tính lấy đi thời gian của họ dành cho học tập.

Một cố vấn nhà trường phàn nàn: “Trò chơi máy tính không còn là giải trí mà trở thành việc nghiện, như ma tuý bất hợp pháp. Nó lan nhanh chóng qua nhiều đại học.” Một nhà tâm lí nhà trường nói thêm: “Nhiều sinh viên chơi trò chơi máy tính mà không có vấn đề gì nhưng dường như sinh viên nam nghiện trò chơi máy tính là những người không có kĩ năng xã hội; họ không có bạn, đặc biệt là bạn gái, cho nên họ tìm “bạn ảo” để chơi trò chơi máy tính trực tuyến để giúp họ thoát sự cô đơn.”

Báo cáo này thấy rằng nữ sinh đại học thường làm việc chăm chỉ hơn, tuân theo qui tắc tốt hơn, học nhiều hơn, đọc nhiều hơn, trao đổi tốt hơn với các giáo sư và thường học theo tổ, tương phản với nam sinh viên thường học một mình. Nữ có kĩ năng mềm tốt hơn và cẩn thận nhiều hơn trong ra quyết định. Những tính cách này cho phụ nữ nhiều ưu thế hơn đàn ông trong tìm được việc làm, đặc biệt những việc làm trong công nghiệp công nghệ. Trong công nghiệp, phụ nữ thường đi lên nhanh hơn. Về trung bình, phụ nữ được đề bạt trong 3 năm trong khi đàn ông phải mất quãng 3.5 tới 4 năm. Báo cáo này cũng cảnh báo rằng phần lớn việc làm thủ công thường thuê đàn ông, được khoán ngoài ở các nước có chi phí thấp hay được thay thế bởi robots cho nên sẽ khó cho đàn ông không có bằng đại học tìm ra việc làm trả lương tốt.

Tuy nhiên, tác giả cũng để ý rằng với một số lí do kì lạ, ít phụ nữ đang học về khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM) những ngành trả lương nhiều hơn và có thiếu hụt trầm trọng về công nhân. Phần lớn nữ sinh viên đại học vẫn theo đuổi “bằng cấp truyền thống” như giáo dục, kinh doanh, nghệ thuật hay âm nhạc. Tác giả kết luận: “Nếu nhiều nữ học STEM, họ sẽ làm được nhiều tiền hơn, có nghề nghiệp ổn định, và cuối cùng có thể tạo ra khác biệt trong xã hội vì họ từ bi hơn và chăm nom hơn đàn ông.”

 

—-English version—-

 

Women’s Educational achievement

According to a report about educational achievement in the U.S. women have been doing better in school than men, and women were ahead of men in completing college. Today 61% of college graduates are women and 68% of students in honor classes are also women.

The authors of the report found that college men were often distracted by many things, mostly by internet and computer games during the time they were in college. Several schools reported that male college students spend too much time in computer games and not enough time to study. A high number of male student’s failure was attributing to addiction to computer games. Few years ago, the problem was mostly parties or drinking but now it is computer games that take away their times from studying.

A school counselor complained: “Computer game is no longer an entertainment but becoming an addiction, like illegal drug. It is spreading rapidly throughout many colleges.” A school Psychologist added: “Many students play computer games without any problem but it seemed that male students who are addicted to computer games are people that do not have social skills; they do not have friends, especially girl friends, so they often find “virtual friends” to play on-line computer games to help them escape loneliness.”

The report found that college women often work harder, follow rules better, study more, read more, communicate better with professors and often study in teams as contrast to college men who often study alone. Women have better soft-skills and much more careful in decision making. These characters give women more advantage in finding job, especially jobs in technology industry than men. In the industry, women often move up faster. On the average, a woman gets promoted in 3 years when it may take a man about 3.5 to 4 years. The report also warned that most labor jobs that often hire men were outsourced to low cost countries or being replaced by robots so it would be difficult to men without a college degree to find good paying job.

However, the author also noticed that for some strange reasons, fewer women are studying Science, Technology, Engineering and Math (STEM) which pay more and has critical shortage of workers. Most college women are still pursuing the “traditional degrees” such as education, business, arts or music. The author concluded: “If more women study STEM, they will make more money, have stable careers, and eventually could make a different in society as they are more compassion and caring than men.”