Skip to content

Cuộc chiến trò chơi máy tính

Một cuộc chiến công nghệ mới đang bùng ra giữa nhiều công ti về trò chơi máy tính. Trong nhiều năm, chỉ Sony, Microsoft và Nintendo đã phát triển các thiết bị chơi nhưng bât giờ có các công ti khác: Google và Samsung. Theo tờ tạp chí Wall Street Journal, Google đang vào thị trường trò chơi máy tính với thiết bị trò chơi mới sẽ sớm đưa ra và Samsung đã có thiết bị trò chơi mới sẵn sàng bán trong năm nay.

Trò chơi máy tính là ngành công nghiệp sinh lời cao và nó đang tăng trưởng nhanh. Một nhà phân tích Phố Wall giải thích: “Ít người hiểu tiềm năng của thị trường này nhưng nó rất lớn. Ngày nay công nghiệp trò chơi máy tính là phổ biến hơn là công nghiệp làm phim với 1.8 tỉ người chơi trò chơi máy tính trên khắp thế giới. Các công ti trò chơi máy tính sinh lời nhiều hơn Hollywood vì họ không phải trả nhiều tiền cho các ngôi sao điện ảnh. Các anh hùng của trò chơi máy tính phần lớn là những người lập trình phần mềm và người thiết kế trò chơi chẳng mấy ai biết tới. Nhiều người đang làm ra nhiều triệu đô la cho từng trò chơi họ tạo ra và cổ phiếu của các công ti trò chơi có giá trị cao trên thị trường chứng khoán New York. Trò chơi máy tính là giải trí hàng đầu cho mọi người trên khắp thế giới vì nhiều người đang chơi trò chơi hơn là đi tới rạp chiếu phi hay xem ti vi. Từ năm 2000, công nghiệp trò chơi đã tăng trưởng từ $14 tỉ tới $60 tỉ toàn thế giới. Nó được ước lượng sẽ đạt tới $100 tỉ năm 2020 và sẽ là ngành công nghiệp giải trí lớn nhất trên thế giới. (Lưu ý: công nghiệp điện ảnh trị giá $27 tỉ, công nghiệp âm nhạc trị giá $40 tỉ, công nghiệp sách trị giá $63 tỉ – Wall Street Data 2013).

Tin tức rằng Google và Samsung vào thị trường này tới như một điều ngạc nhiên cho ba công ti lớn (Microsoft, Sony và Nintendo) khi họ đang cạnh tranh trong thị trường sinh lời này, từng công ti với thiết bị mới riêng của nó. Microsoft đã công bố Xbox One mới của nó được bán trong vài tháng tới với nhiều trò chơi mới để làm hài lòng mọi kiểu người chơi trò chơi. Sony sẵn sàng cung cấp nhiều tính năng hơn trong máy chơi Play Station sắp ra mà cũng có nhiều người tin rằng là thiết bị tốt nhất đã từng được xây dựng ra. Nintendo đang hội tụ vào các trò chơi cho gia đình có tích hợp Wii U của nó với máy tính bảng thành hệ thống trò chơi và giải trí cho mọi gia đình. Google không phải là người mới tới vì nó đã kiểm soát nhiều trò chơi di động trên điện thoại thông minh android của nó. Cái mới là nó đã phát triển các thiết bị chơi mới mà sẽ làm thay đổi lớn thị trường trò chơi vì nó đã có nhiều trò chơi để chơi trên máy tính bảng dùng nền android. Hệ thống mở của Android của Google đã cung cấp nhiều cách cho nhiều người phát triển tạo ra trò chơi riêng của họ để được bán trên cửa hàng app của Google.

Một nhà phân tích Phố Wall bình luận: “Thiết bị trò chơi mới là một nửa của trận chiến. Chính số lượng trò chơi máy tính và chúng hay đến thế nào mới xác định kẻ thắng trong thị trường này. Ngày nay chỉ có ít công ti phát triển trò chơi máy tính và con số người phát triển phần mềm chuyên môn hoá trong phát triển trò chơi vẫn còn nhỏ nhưng khi các công ti lớn này lâm vào cuộc chiến chính, nhiều người phát triển trò chơi hơn sẽ được cần tới. Vài năm trước, chỉ Mĩ, Nhật Bản và Hàn Quốc chi phối công nghiệp trò chơi nhưng khi cuộc chiến trò chơi máy tính bùng ra, nhiều nước sẽ gia nhập vào phát triển trò chơi và thị trường sẽ thay đổi nhanh. Tuy nhiên, với thiếu hụt hiện thời về công nhân máy tính, câu hỏi là họ kiếm đâu ra nhiều người phát triển trò chơi để lấp vào nhu cầu này?”

 

—-English version—-

 

Computer game war

A new technology war is broken out between several companies on computer games. For many years, only Sony, Microsoft and Nintendo have been developed game devices a but now there are others: Google and Samsung. According to the Wall Street Journal, Google is entering the computer game market with a new game device to be released soon and Samsung already have a new game device ready to be sold this year.

Computer game is a highly profitable industry and it is growing fast. A Wall Street analysts explained: “Few people understand the potential of this market but it is very big. Today computer game industry is more popular than the film industry with 1.8 billion people play computer games all over the world. Computer games companies are more profitable than Hollywood because they do not have to pay movie stars a lot of money. The heroes of computer game are mostly unknown software developers and game designers. Many are making several million dollars for each game they created and game company stocks are highly valuable in the New York Stock market. Computer game is the leading entertainment for people around the world as more people are playing games than go to the movies or watch TV. Since 2000, the game industry has grown from $14 Billion to $60 Billion worldwide. It is estimated that it will reach $100 Billion by 2020 and will be the biggest entertainment industry in the world. (Note: the movies industry is worth $27 billion, the music industry is worth $40 billion, the book industry is worth $63 billion – Wall Street Data 2013).

The news that Google and Samsung entering the market comes as a surprise to the big three (Microsoft, Sony and Nintendo) as they are competing in this lucrative market, each with its own new device. Microsoft has announced its new Xbox One to be sold in the next few months with a lot of new games to please all types of gamer players. Sony is readied to offer more features in the new upcoming Play Station that also have many people believed to be the best device ever built. Nintendo who is focusing on games for family will integrate its Wii U with tablet computers into a game and entertainment systems for all families. Google is not a newcomer as it already controls many mobile games on its android smartphone. The news that it is developed new game devices will be changed the game market significantly as it already have many games to play on tablets using android platform. Google Android’s open system has provided ways for many developers to create their own games to be sold on Google apps stores.

A Wall Street analyst comments: “Game device is only half of the battle. It is the number of computer games and how good they are will determine who will be the winner in this market. Today there are only few companies develop computer games and the number of software developers specialize in game development is still small but as these big companies are getting into a major war, more game developers will be needed. Few years ago, only the U.S., Japan, and S. Korea dominate the game industry but as the computer game war is broken out, more countries will join in to develop games and the market will change fast. However, with the current shortage of computer workers, the question is where do they get more game developers to fill this needs?