Skip to content

Monthly Archives: September 2018 - 7. page

  • Học nhiều và bay cao

    Mọi năm học mới, tôi mời những sinh viên đã tốt nghiệp vài năm trước quay lại và chia sẻ kinh nghiệm làm việc của họ với sinh viên mới. Năm nay, Fujiko Yamamoto, người đã tốt nghiệp vài năm trước, trở lại và cho sinh viên lời khuyên:   “Tôi bao giờ cũng thích thách thức mới vì chúng làm tôi háo hức. Tôi không thích làm cùng một điều lặp lại cho nên tôi đổi việc làm cứ sau vài năm. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây rằng tôi đổi việc làm, không đổi công ti. Tôi vẫn làm việc cho cùng công ti ở Menlo Park, California […]

     
  • Giúp người khác

    Tuần trước, tôi nhận được một email mà một sinh viên đại học viết: “Là sinh viên năm thứ ba trong Khoa học máy tính em muốn dùng tri thức của em để làm cái gì đó tốt nhưng bạn em nói đó là “ý tưởng cao quí” nhưng không thực tế vì em cần kiếm sống và cần có nhiều tiền trước khi em có thể giúp được người khác. Xin thầy lời khuyên.“   Đáp: “Em có thể giúp nhiều người bằng đam mê và lòng tốt của em. Em KHÔNG phải đợi cho tới khi em có tiền để làm bất kì cái gì. Cơ hội giúp […]

      ,