Skip to content

Monthly Archives: January 2018 - 3. page

  • Chọn lĩnh vực học tập

    Ngày nay tiến bộ của công nghệ đang làm biến đổi nền kinh tế toàn cầu tương tự như điều động cơ hơi nước đã làm trong thế kỉ 19 hay điện đã làm trong thế kỉ 20. Công nghệ có thể tiếp quản nhiều việc làm từ con người nhưng chúng sẽ không bao giờ có khả năng thay thế hoàn toàn con người trong mọi việc làm. Ngay cả với những công nghệ mới như robotics và thông minh nhân tạo, chúng không thể thay thế được con người như có sợ hãi bởi một số người nhưng tác động của chúng lên nền kinh tế toàn cầu […]

      ,