Skip to content

Monthly Archives: October 2017 - 4. page

  • Thiếu hụt kĩ năng

    Theo báo cáo mới của chính phủ năm 2017, thiếu hụt kĩ năng kĩ thuật thậm chí còn lớn hơn các báo cáo trước đây. Tháng bẩy vừa rồi trên hai nghìn quan chức điều hành cấp cao từ công nghiệp công nghệ đã họp và đồng ý có thiếu hụt trầm trọng những người có kĩ năng kĩ thuật, điều có thể làm chậm lại sự tăng trưởng kinh tế trong năm năm tới. Trong nhiều năm, các nhà phân tích công nghiệp đã bày tỏ mối quan tâm của họ về thiếu hụt kĩ năng kĩ thuật. Nhưng sự kiện là thiếu hụt đó thậm chí còn lớn […]