Skip to content

Monthly Archives: February 2016 - 2. page

  • Thế giới được dẫn lái bởi công nghệ

    Ngày nay sự khác biệt giữa các công ti công nghệ và phi công nghệ không còn tồn tại nữa, mọi công ti bây giờ đều trở thành công ti công nghệ. Toàn thể thế giới doanh nghiệp đang áp dụng công nghệ cho hiệu quả tốt hơn và lợi nhuận cao hơn. Nếu một công ti không dùng công nghệ, nó không thể sống sót được trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này. Khi các công ti kết nối với Internet, họ không còn là một thực thể cô lập mà là một phần của mạng doanh nghiệp nơi thông tin chảy không ngừng với tốc […]