Skip to content

Monthly Archives: November 2015

  • Thành công của Google

    Với phần lớn những người tốt nghiệp khoa học máy tính và kĩ nghệ phần mềm, có được việc làm ở Google là giấc mơ thành sự thực. Trong mười lăm năm qua, Google nổi tiếng trong cả thế giới doanh nghiệp và công nghiệp kĩ thuật về có những người quản lí hiệu quả và nhân viên rất hạnh phúc. Một trong các yếu tố then chốt là Google có qui trình thuê người nghiêm ngặt vì nó bao giờ cũng thuê những người giỏi nhất từ các đại học hàng đầu. Yếu tố khác là cấp quản lí của nó biết cách lấy ra điều tốt nhất từ […]