Skip to content

Monthly Archives: July 2015 - 4. page

  • Dạy công nghệ

    Một thầy giáo viết cho tôi: “Hiển nhiên là Công nghệ thông tin (CNTT) là lĩnh vực học tập tốt nhất ở đại học nhưng nhiều sinh viên không chọn lĩnh vực này vì họ sợ. Chúng tôi có thể làm gì để khuyến khích họ học công nghệ? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Nhiều sinh viên sợ Công nghệ thông tin (CNTT) vì họ tin nó rất khó. Một số thông tin sai tới từ bạn bè họ những người có lẽ nghe từ ai đó khác, người có thể không biết gì về công nghệ. Nhưng có thể khó khăn này tới từ cách tiếp cận dạy […]

     
  • Đột phá số thức

    “Đột phá số thức” là tình huống khi công nghệ mới nổi lên và cạnh tranh lại cách thức làm kinh doanh truyền thống. Chẳng hạn, máy tính cá nhân nổi lên và phá huỷ kinh doanh máy tính lớn; công nghệ di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng) nổi lên và cạnh tranh với kinh doanh máy tính cá nhân. Đột phá số thức hiện đang xảy ra với tính toán mây, dữ liệu lớn, và Internet vạn vật (IoT). Một người điều hành công ti toàn cầu nói: “Nếu chúng tôi không có chiến lược xử lí với những công nghệ đang nổi lên này, […]