Skip to content

Monthly Archives: June 2015 - 4. page

  • Thiết kế môn học tích cực

    Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi dạy lịch sử, không phải công nghệ thông tin. Nhưng tôi thích cách tiếp cận học tích cực, làm sao tôi thiết kế môn lịch sử bằng việc dùng phương pháp học tích cực được? Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Phương pháp học tích cực có thể được dùng trong bất kì môn học nào, không chỉ công nghệ thông tin. Thiết kế môn học là tương đối đơn giản cho bất kì thầy giáo nào trong bất kì môn nào. Đầu tiên, bạn cần thiết lập mục đích học tập về điều gì bạn muốn học sinh học và có khả […]

     
  • Nghề công nghệ thông tin

    Về lí thuyết, sinh viên đại học nên chọn lĩnh vực học tập của họ dựa trên đam mê riêng của họ. Nhưng bao nhiêu sinh viên 18 tuổi biết đam mê của họ là gì và họ nên theo đuổi nghề nào? Bao nhiêu sinh viên trẻ có đủ thông tin để làm quyết định nghề nghiệp tốt? Bao nhiêu người trong số họ hiểu khác biệt giữa việc làm và nghề nghiệp? Bao nhiêu người biết về xu hướng thị trường việc làm toàn cầu? Nếu bạn chưa làm quyết định nghề nghiệp, tôi khuyên rằng bạn chọn lĩnh vực học tập trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ […]