Skip to content

Monthly Archives: April 2015 - 5. page

  • Lời khuyên cho sinh viên khoa học máy tính

    Một sinh viên viết cho tôi: “Em là sinh viên năm thứ nhất trong Khoa học máy tính và em lo nghĩ vì một số bạn trong lớp em đã biết cách lập trình mà em thì không biết. Em sợ em có thể trượt. Xin thầy giúp cho.”   Đáp: Cuộc hành trình bao giờ cũng bắt đầu với bước đầu tiên. Ngay khi em đưa nỗ lực vào em sẽ làm tốt. Đừng so sánh bản thân em với người khác, nó bao giờ cũng gây ra phiền toái; thay vì thế nhìn vào bên trong bản thân em và hỏi “Mình phải đưa nỗ lực nào vào […]