Skip to content

Monthly Archives: September 2014 - 6. page

  • Phương pháp giảng dạy

    Một thầy giáo viết cho tôi: “Chúng tôi đã dùng phương pháp đọc bài giảng trong nhiều năm và nó có tác dụng. Tại sao chúng tôi cần đổi sang phương pháp dạy khác và làm sinh viên hoang mang?”   Đáp: Giáo dục truyền thống tin giáo dục là “việc truyền” tri thức từ thầy giáo sang học sinh. Trong hệ thống này, đọc bài giảng là phương pháp chính để truyền thụ và ghi nhớ là bằng chứng rằng học sinh đã nhận được tri thức. Ngày nay giáo dục là nhiều hơn chỉ là truyền thụ tri thức mà còn là “áp dụng” tri thức do đó, […]