Skip to content

Monthly Archives: August 2014 - 4. page

  • Đào tạo giáo viên

    Khi tôi dạy ở một số nước, tôi ngạc nhiên rằng chỉ ít giáo viên trở lại trường để cập nhật tri thức của họ nhưng đa số không thấy nhu cầu về cải tiến nghề nghiệp của họ. Một giáo sư bảo tôi: “Chúng tôi đã có bằng cấp và đã từng dạy trong nhiều năm rồi, sao chúng tôi cần trở lại trường?” Nếu chúng ta nhìn vào các nghề như y tế, phi công, và kĩ nghệ, việc đào tạo hàng năm là được yêu cầu để đảm bảo sự nhất quán về chất lượng và cập nhật các kĩ năng. Những nghề này giữ đảm nhiệm […]