Skip to content

Monthly Archives: April 2014 - 4. page

  • Big Data để chấm dứt tội ác

    Big data đang bành trướng nhanh hơn nhiều so với hầu hết mọi người thậm chí nghĩ tới. Mọi tuần đều có những câu chuyện mới về cách các ngành công nghiệp khác nhau đang dùng big data. Trong quá khứ có những tin tức về việc dùng big data trong chăm sóc sức khoẻ, nông nghiệp, chính phủ và công nghiệp, big data được dùng ở mọi nơi từ các công ti lớn tới trung bình để tận dụng ưu thế của công nghệ mới này. Một người quản lí cấp cao nói: “Nó là mới thế, ít công ti biết về nó hay có kĩ năng làm nó […]