Skip to content

Monthly Archives: January 2014 - 7. page

  • Phần mềm và hệ thống phần mềm

    Một sinh viên hỏi: “Khác biệt gì giữa phần mềm và hệ thống phần mềm? Em có thể làm gì với bằng kĩ nghệ phần mềm?”   Đáp: Nhiều người chỉ nghĩ “phần mềm” là “mã” hay “chương trình” nhưng thực tế “phần mềm” là nhiều hơn điều đó, nó cũng bao gồm mọi tài liệu liên kết và dữ liệu cấu hình điều làm cho chương trình chạy đúng. Hệ thống phần mềm bao gồm phần cứng và phần mềm có vài chương trình tách biệt, các tệp cấu hình, tài liệu hệ thống, và tài liệu người dùng. Chẳng hạn, máy tính cá nhân của bạn là một […]

      ,