Skip to content

Monthly Archives: November 2013 - 4. page

  • Ấn Độ và xu hướng toàn cầu hoá

    Tuần trước, Krishnan Patel một giáo sư kinh tế từ Ấn Độ đã tới thăm CMU và tôi đã mời ông ấy cho bài giảng cho sinh viên của tôi. Sau đây là điều ông ấy đã chia sẻ với sinh viên trong lớp học toàn cầu hoá của tôi.   Krishnan: “Các công ti Ấn Độ đang quan ngại với cạnh tranh toàn cầu cho dù họ đã rất thành công trong việc tận dụng ưu thế của toàn cầu hoá. Trong nhiều năm Ấn Độ đã từng thành công trong cung cấp kinh doanh làm khoán ngoài CNTT, đã đạt tới trên $100 tỉ đô la về thu […]