Skip to content

Monthly Archives: September 2013 - 6. page

  • Động viên sinh viên

    Ngày nay nhiều sinh viên vào đại học nhưng KHÔNG có động cơ học tập. Một số người nghe bài giảng của thầy giáo nhưng chỉ làm tối thiểu bài tập, chỉ đủ để qua được môn học. Nếu sinh viên KHÔNG có động cơ học thì họ KHÔNG học gì mấy, và có lẽ sẽ thất bại. Một số thầy giáo coi sinh viên không có động cơ là lười biếng nhưng có các lí do khác tại sao sinh viên không có động cơ, và tuỳ theo nguyên nhân, thầy giáo có thể lấy cách tiếp cận khác để động viên họ học tập. Nguyên nhân thông thường […]