Skip to content

16. Questions & Answers - 35. page

Phân loại này dành cho việc trả lời câu hỏi

 • Tài liệu kiểm thử

  Một độc giả gửi cho tôi một email sau khi đọc bài “Người kiểm thử mới cần gì?” Người đó viết “Trong nghề của tôi như người kiểm thử, tôi chưa bao giờ thấy bất kì tài liệu kiểm thử nào. Người kiểm thử bao giờ cũng bận rộn, không có thời gian cho bất kì cái gì khác. Người kiểm thử có cần làm tài liệu không? Tài liệu kiểm thử có quan trọng không? Xin làm ơn giải thích.”   Đáp: Tôi biết rằng có những người kiểm thử chưa bao giờ thấy tài liệu kiểm thử và chưa bao giờ viết ra tài liệu như thế. Tôi […]

   
 • Qui trình phần mềm

  Tôi nhận được một email mà người gửi hỏi: “Khác biệt giữa qui trình phần mềm và qui trình được xác định là gì? Khác biệt giữ qui trình được xác định và qui trình cá nhân là gì?”   Theo định nghĩa, “Qui trình phần mềm” là trình tự các bước mà người kĩ sư phần mềm PHẢI TUÂN THEO để làm công việc của mình (cái gì và cái gì tiếp) nhưng KHÔNG xác định cách làm nó. Chẳng hạn bạn phải thiết kế trước viết mã và viết mã trước kiểm thử. Nó KHÔNG cho bạn biết cách thiết kế hay cách viết mã. “Qui trình được […]

    ,
 • Cách đo và độ đo

  Tôi nhận được một email người gửi viết: “Cái gì là khác biệt giữa cách đo và độ đo và có bao nhiêu cách đo hay độ đo phần mềm?”   Đáp: Theo định nghĩa cách đo là một chuẩn hay một đơn vị đo chẳng hạn: Số các lỗi, số các dòng mã nguồn (SLOC). Độ đo là một chỉ báo được tính toán dựa trên hai hay nhiều cách đo. Chẳng hạn, số lỗi trên một nghìn dòng mã (KSLOC). Như bạn có thể thấy hai hay nhiều cách đo tạo nên một độ đo và hai hay nhiều độ đo cung cấp cho bạn thông tin. Chẳng […]

    ,
 • Phần mềm, hệ thống và người-tháng

  Tôi nhận được một email người gửi viết: “Chương trình phần mềm khác gì với sản phẩm phần mềm? Phần mềm hệ thống khác gì với hệ thống phần mềm? Người-tháng là gì trong dự án phần mềm và làm sao tính được nó?”   Đáp: Chương trình phần mềm là tập hợp các lệnh (mã) được người phát triển tạo ra để thực hiện cái gì đó. Sản phẩm phần mềm là chương trình được phát triển tương ứng với yêu cầu được làm tài liệu để thực hiện chức năng nào đó, nó phải được kiểm thử đầy đủ để chạy trong môi trường nào đó. Phần mềm […]

   
 • Học ở Mĩ

  Hôm qua, một học sinh viết cho tôi: “Em muốn lấy bằng thạc sĩ ở Mĩ, và em thấy nhiều trường trực tuyến và đại học học theo thư cung cấp các bằng cấp và cho phép em vẫn ở nước mình mà học được. Điều đó là có thể được không? Thầy nghĩ thế nào? Xin thầy lời khuyên.”    Đáp: Lấy bằng thạc sĩ yêu cầu đầu tư lớn về thời gian, nỗ lực của bạn và tiền bạc của gia đình bạn. Theo điều tôi biết, không có chuyện kiếm bằng Mĩ bằng chương trình trực tuyến hay qua thư mà không phải đi tới Mĩ đâu. […]

    ,