Skip to content

4. Project Management - 2. page

Phân loại này dành cho các bài viết về quản lí dự án

 • Bắt đầu một dự án mới

  Một người quản lí mới viết cho tôi: “Tôi là người lãnh đạo tổ vừa mới được cử làm quản lí một dự án mới. Tôi muốn là người quản lí dự án thành công và bắt đầu dự án theo cách tốt nhất có thể được. Tôi có thể dùng kĩ năng nào từ người lãnh đạo tổ trong việc làm mới này và tôi cần cải tiến cái gì khác?”   Đáp: Có khác biệt giữa người lãnh đạo tổ và người quản lí dự án. Người lãnh đạo tổ chịu trách nhiệm về khía cạnh kĩ thuật của dự án bằng việc cung cấp việc lãnh đạo […]

   
 • Người quản lí dự án

  Về lí thuyết, mọi người quản lí dự án đều làm kiểu các nhiệm vụ tương tự dù dó là quản lí một cơ xưởng, một tổ chức, một nhà hàng, hay phát triển phần mềm. Trong thực tế việc thực hiện khác nhau tuỳ theo kiểu công việc. Quản lí một dự án xây dựng không hệt như quản lí dự án phần mềm mặc dầu ở mức cao, có những điểm chung. Về căn bản, quản lí dự án bao gồm bốn nhiệm vụ chính: Lập kế hoạch, Tổ chức, Lãnh đạo, và Kiểm soát. 1)    Lập kế hoạch: Mọi dự án đều phải có bản kế hoạch dự […]

   
 • Dùng phương pháp Agile

  Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi làm việc trong một tổ chức công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ quan chính phủ, chúng tôi đã thử dùng phương pháp phát triển Agile nhưng phần lớn các dự án đều thất bại và chúng tôi không biết tại sao. Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Khó cho được lời khuyên mà không có chi tiết xác định về tại sao nhiều dự án thế thất bại. Theo ý kiến tôi, Agile là phương pháp tốt cho các dự án nhỏ trong tổ chức được tổ chức tốt. Nếu tổ chức của bạn không được tổ chức tốt và nhiều […]

    ,
 • Quản lí dự án phần mềm: người khôi hài

  Sophia là một trong những sinh viên của tôi trong Kĩ nghệ phần mềm. Bên cạnh kĩ năng kĩ thuật, cô ấy cũng nổi tiếng về tài khôi hài và thường làm cả lớp cười vang. Tôi vẫn còn nhớ khi chúng tôi thảo luận cách mọi người nhìn công nghệ: “Có câu ngạn ngữ La Mã cổ: “Khi đàn bà chán, họ đi mua sắm, nhưng khi đàn ông chán, họ đi xâm lăng nước khác và gọi nó là “đi mua sắm”. Ngày nay, trong thời đại công nghệ thông tin, câu ngạn ngữ này nên được đổi thành: “Khi đàn bà chán, họ vào đại học và […]

   
 • Người kiểm thử và người phát triển

  Một người kiểm thử viết cho tôi: “Em đã làm việc rất chăm chỉ để kiểm thử mọi thứ, nhưng phần mềm vẫn không làm việc như được mong đợi. Em thấy rằng người phát triển đã thay đổi thiết kế và mã mà không nói cho em cho nên kịch đoạn kiểm thử của em không làm việc. Điều này thường xảy ra trong công ti của em và phần lớn người kiểm thử đều thất vọng. Chúng em có thể làm gì? Xin thầy lời khuyên.”   Đáp: Phần mềm thay đổi khi người phát triển đổi mã của họ để đáp ứng cho những thay đổi yêu […]

    ,